За размера на един .... капитал.

гост-автор: Теодор Тодоров

      Често в практиката се наблюдава една ненормална ситуация. Търговско дружество, най-често новоучредено ООД или ЕООД, с минимален изискуем размер на капитал по ТЗ (“огромната” сума от 2 лв.!), да придобие имущество или бизнес, възлизащо на стотици, хиляди, а понякога и на милиони. И за да е съвсем ненормална ситуацията, средствата за придобиване на имуществото / бизнеса, са осигурени не от кредитори, а от ... собствениците му.

Подобно нещо може да се случи и при АД, но тъй като минималният изискуем капитал при този тип дружество е 50 хил.лв. (доста повече от 2 лв.при ООД), а и структурата на АД предполага, че собствениците/ акционерите имат някаква идея и разчет с какъв бизнес ще се занимават, как ще осигурят финансов ресурс, с каква точно част участват в бизнеса, както и какви са им правата спрямо останалите, то проблемът най-често си остава в ООД-тата.

 Здравият разум подсказва, че преди да се започне каквото и да е бизнес начинание, предприемачът / инвеститорът следва да е направил разчет за очакваното му развитие. Той трябва да е осигурил средствата, необходими за издръжката му до момента, в който се предполага, че постъпленията от дейността ще започнат да покриват плащанията за нея т.е. разполага с необходимите средства за първоначална инвестиция.

Още преди регистриране на дружество е ясно, че първоначалната инвестиция няма да може веднага да се възвърне. Още повече, че няма законен бизнес в който първоначалната инвестиция да може да се възвърне дори в краткосрочен период от 1 до 5 години, освен ако пазарът, на който се позиционира бизнесът не е силно спекулативен.

 

Защо като счетоводители тази ситуация изобщо трябва да ни вълнува?

Вълнува ни, защото средствата за финансиране на дейността, когато не са част от капитала на дружеството, се явяват негови задължения и като такива подлежат на регулация по ЗКПО. Освен това, на нас “се пада честта” да обясним на предприемача / инвеститор, че дължи корпоративен данък върху едни пари, които преди 5 години е вложил в бизнес и е имал неблагоразумието да не успее да ги вземе обратно (защото бизнесът не се е оказал успешен, колкото се е очаквало) или е решил да ги остави в бизнеса (защото се е оказал успешен и се е разширил). Вярно е, че след време данъчната разлика може и да се обърне и да доведе до по-малко плащане за данък, но това в бъдеще. В настоящето трябва да се плаща.

 

След като средствата за първоначалната инвестиция са осигурени, защо наблюдаваме ненормалната ситуация, описана по-горе?

Наблюдаваме я, защото не счетоводителите, а адвокатите се занимават с регистрация на търговски дружества и защото понякога с тях не говорим на един и същ език за едни и същи неща.

Създаването на търговски дружества (възможността един бизнес да се “облече” в правна форма) е уредено в Търговския закон, който е в сила от 01.07.1991 г. От друга страна, Законът за счетоводството заедно с Националния сметкоплан се прилагат от 01.04.1991 г. Първите национални счетоводни стандарти влязоха в сила през 2003 г. До настоящия момент разпоредбите, касаещи счетоводството претърпяха съществено развитие. Що се отнася до юридическите разбирания относно капитала на търговските дружества, те и до днес си остават на нивото от 1991 г.

Хората, които писаха ТЗ тогава, си нямаха на идея от счетоводна отчетност или ако са имали, тя се е основавала на тогавашните разбирания за счетоводството. Освен, че не се актуализират съгласно икономическите реалности, юридическите схващанията по отношение на капитала и разминаванията със счетоводните разбирания се мултиплицират с всяко следващо поколение юристи и счетоводители.

За да проумеем текстовете от ТЗ, трябва да възприемем, че капиталът се възприема като фонд, чийто размер кореспондира с определена сума пари от имуществото на дружеството. По същият начин се третират и формираните от общите събрания на дружествата фондове. Иначе няма как да си обясним подобни на следните разпоредби относно капитала от ТЗ:

 

Чл. 113.Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 118.(2) Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

Чл. 138.(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала..................

Чл. 148.(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

 

В практиката, вменената с чл.113 отговорност изключително много плаши предприемачите / инвеститорите да регистрират дружествата си с голям капитал и предпочитат да се ограничат до минималния му изискуем размер. Дежурният отговор от страна на светила на юридичеката мисъл е, че капиталът има защитна функция по отношение на кредиторите.

Без да се претендира за изчерпателност, моделът на счетоводна отчетност, съгласно заложените юридически разбирания, би следвало да изглежда така:

- Всяко плащане се отразява освен в намаление на активите (парите), и като намаление в размера на съответния фонд.

- Всяко постъпление се третира като доход.

- На определен период от време, с реализирания доход  се възстановяват фондовете до първоначално записания им размер. Ако след това възстановяване на размера на фондовете, все още има реализиран доход, то той се трансформира в печалба. Ако доходът е по-малък от необходимата сума за възстановяване размера на фондовете, налице е загуба.

Обърнете внимание, че не говорим за приходи и разходи, а за постъпления и плащания. Отделно от това, всяко възникнало вземане трябва да се дебитира срещу кредитирането на текуща сметка, както и всякакво възникнало задължение следва да се кредитира пак срещу нея.

Кредитното салдо по текущата сметка ще означава паричен излишък. Съответно дебитното салдо, ще е показател за паричен дефицит. Всяко движение (придобиване или освобождаване) на имущество трябва да се отразява във фонд основни средства или фонд текущи активи.

Анализът, основан на подобни данни, ще е съвсем различен от финансовия анализ на финансовите отчети. Паричният дефицит не е добър индикатор, но ако имам достатъчно капитал, резерви, основни средства и текущи активи да го посрещна, а и бизнесът генерира пари, няма да е нещо страшно.


Описаният по-горе модел съвсем не отговаря на модела на счетоводна отчетност, регламентиран от счетоводната рамка, която прилагаме. Но е вероятно единственият възможен,ако отчетем разбиранията за капитала така както са заложени в ТЗ. И ако не се промени нещо в начина на обучение на юристи и счетоводители, няма да проговорим на един и същ език по отношение на капитала.

 

Какво можем да направим по отношение на разглеждания проблем?

Можем да говорим с предприемача / инвеститора и да го убедим заедно с юриста му, че както и да му потръгне бизнесът,никой (освен държавата в случаите на солидарна отговорност на управителя за задълженията на дружеството) няма да го принуди да плати допълнителна сума, в размер на полагащата му се част от капитала на дружеството . Разпоредбата на чл.113 от ТЗ означава само, че ако дружеството стигне до там, че да фалира, то той няма да получи нищо от имуществото му, преди да бъдат уредени задълженията му.

Отделно като аргумент може да се изтъкне, че пред кредитори и контрагенти тежест би имало дружество с по-висок размер на собствения капитал, съгласно счетоводните разбирания, отколкото тотално декапитализирано дружество с огромен записан (основен) капитал.

А ако не сме достатъчно убедителни или ако никой не ни е питал преди да регистрира дружество с 2 лв.капитал, можем изцяло да се насладим на възможността на чл.134 от ТЗ и целият процес по регулацията на задълженията по реда на ЗКПО.

Какво толкова? Знанията се трупат с опита, като се преминава през всякакви казуси и ако всичко е перфектно подредено, никога няма да успеем да се превърнем в експерти.

-------

Теодор Тодоров e одитор във FicadexBulgaria / Одит - консулт М ЕООД (www.ficadexbulgaria.com)

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар