За равнението на едно ОПР

Ако изготвяте по няколко пъти в месеца ОПР и имате зад гърба си достатъчно годишни приключвания, този епизод вероятно не е за Вас. Но въпреки това не го подминавайте, защото винаги може да се научи нещо ново.

Отчетът за приходите и разходите (ОПР) е съставна част от финансовия отчет на предприятието и носи информация за постигнатия резултат – печалба или загуба за определен период от време, най-често година. Можете да го срещнете и под друго име в МСФО. Там се нарича “Отчет за дохода”. Названието не е важно. Важна е информацията, която ОПР носи. В него се съпоставят приходите и разходите на предприятието за определен период и се демонстрира как е постигнат финансовият резултат.

Освен в него, сумата на финансовия резултат се среща в баланса, в перото “Текуща печалба/загуба”, което пък трябва да съответства на салдото на с/ка 123 “Текущ финансов резултат”.
Сумите трябва да съвпадат т.е. трябва да са равнени. И това понякога е голямата драма по време на годишното приключване.
Освен за целта, да се покаже как е постигнат финансовия резултат, ОПР се използва и за основа за определяне на данъчния финансов резултат, а когато става въпрос за данъци, нещата веднага придобиват определена сериозност.
От гледна точка на начина на представянето на информацията в ОПР (формата), се използват двустранна или едностранна форма. Освен очевидната разлика, истинското различие между тях е как точно представят информацията....
 

СЛУШАЙ целия епизод

ВЛЕЗ в Znamkak.com и прочети цялата статия на Теодор Тодоров:

За равнението на едно ОПР - (znamkak.com)

Ще научиш:

 

  • Какъв е алгоритъмът на работа, за да съставим правилно ОПР- то?
     
  • Как една счетоводна статия може да рефлектира в ОПР и дали не води до двойно отразяване, а понякога и до неотразяване изобщо на дадена сума?
     
  • Каква е ролята на перата:

“Балансова стойност на продадени активи”,
“Разходи за придобиване на активи по стопански начин”
“Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”
“Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство"

 

Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме! :)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар