За професионалната етика или кратко резюме на Етичния кодекс на IFAC

гост-автор:Теодор Тодоров

Ние всички се стремим да повишаваме своята квалификация и професионализъм. Под „повишаване“, разбираме усвояване на нови знания и умения, прилагането им в практиката и отработване на прилагането им (усъвършенстване) до степен на създаване на рутина.

Повишаването на квалификацията обаче се съпровожда и с други процеси. Колкото сме по-висококвалифицирани, толкова по-уверени ставаме, придобиваме самочувствие, утвърждаваме его, ставаме цинични по отношение на знаещите и разбиращите по-малко от нас, познавайки системата и нейните слабости и пропуски, прекрачваме някои правила с увереността, че сме покрили всички следи и няма да има последици, дори си позволяваме да се хвалим с уменията си.
Колко и какви граници ще прекрачим, зависи от нагласите на всеки един от нас и от съчетанието на различните личностни качества у всеки един. Характерите ни са различни. Едни са по-деликатни, други са по-напористи. Някои са склонни да рискуват, други не биха поели никакъв риск. Съществува обаче една разделителна „червена линия“, която никой професионален счетоводител не бива да прекрачва (преминава).

Тази разделителна линия се дефинира от етичните принципи.

Фундаменталните етични принципи са дефинирани като такива в Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и всеки неин член е длъжен да се съобразява с тях. Етичният кодекс на IFAC поставя акцента върху това, че професионалният счетоводител освен да е полезен за клиентите си, има и важни отговорности пред обществото. Съгласно Кодекса:

„Отличителна черта на счетоводната професия е поемането на отговорност да се действа в обществен интерес. Отговорността на професионалния счетоводител не е свързана единствено с удовлетворяване на потребностите на отделния клиент или организация- работодател. Ето защо, Кодексът съдържа изисквания и материали за приложение, които да дадат възможност на професионалните счетоводители да изпълнят своите отговорности да действат в обществен интерес.“

За да изпълни тази си роля професионалният счетоводител следва да съблюдава 5-те фундаментални принципа, които Кодексът дефинира. Освен тяхната дефиниция, Кодексът регламентира и концептуална рамка, както и конкретни правила за адресиране на заплахи.

С други думи: Фундаментални принципи на етика установяват стандарта на поведение на професионалния счетоводител, а концептуалната рамка установява подхода, който се изисква счетоводителят да прилага, за да се подпомогне спазването на фундаменталните принципи.

Фундаментални принципи:

Съгласно Етичния кодекс, фундаментални принципи на етика са:
- почтеност
- обективност
- професионална компетентност и надлежно внимание
- конфиденциалност
- професионално поведение

 

 • Почтеност:

Изисква професионалният счетоводител да бъде прям и честен във всичките си професионални и бизнес отношения. Също така не бива да допуска съзнателно да бъде свързван с доклади, декларации, комуникация или друга информация, за която счита, че:
- съдържа съществено невярно или подвеждащо отчитане или докладване
- съдържа безотговорно дадени изявления или информация,
или
- пропуска или прикрива задължителна информация, когато подобно действие би било подвеждащо.

 

 • Обективност:

Изисква професионалният счетоводител да не компрометира професионалната си или бизнес преценка поради предубеденост, конфликт на интереси или неправомерно влияние от други лица.
Също така да не извършва професионална дейност, ако обстоятелство или взаимоотношение неправомерно влияе върху професионалната му преценка по отношение на тази дейност.

 

 • Професионална компетентност и надлежно внимание:

Изисква професионалният счетоводител:
- да овладее и подържа професионални знания и умения, които да гарантират, че клиентът или работодателят получават компетентна услуга
- да действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите технически и професионални стандарти
Когато и ако е подходящо, да запознава клиентите, работодателя или ползвателите на услугата с вътрешноприсъщите ограниченията на предоставяните услуги.

 

 • Конфиденциалност

Изисква професионалният счетоводител да зачита конфиденциалността на информацията, придобита в резултата на професионални или бизнес отношения.
За да се дефинира понятието „конфиденциалност“, в Кодекса са изброени определени случаи, като това изброяване е непълно.
Освен всичко друго, принципът на конфиденциалност предполага, че трябва да бъде спазван дори и след като взаимоотношенията между професионален счетоводител и клиент или работодател са прекратени.

 

 • Професионално поведение:

Да се спазват приложимите закони и нормативни разпоредби и да избягва всяко поведение, за което професионалният счетоводител знае или би следвало да знае, че е възможно да дискредитира професията.
Професионалният счетоводител не следва съзнателно да се ангажира с бизнес, занятие или дейност, която уронва или би могла да урони почтеността, обективността или добрата репутация на професията.
При маркетингови или промоционални дейности, професионалният счетоводител следва да бъде честен и правдив и да не:
- изразява преувеличени твърдения за услугите или за квалификацията и опита, които притежава
или
- изразява пренебрежение или да прави необосновани сравнения с работата на други лица

 

Концептуална рамка:

Обстоятелствата, при които работят професионалните счетоводители, биха могли да създадат заплахи за спазване на фундаменталните принципи. Концептуалната рамка е тази, която излага конкретен подход, съгласно който професионалният счетоводител следва:
- да идентифицира заплахите
- да оценява заплахите
- да адресира (предприема действия относно) тези заплахи, като ги елиминира или свежда до приемливо ниво

Концептуалната рамка дефинира, че заплахите за спазването на фундаменталните принципи спадат към една или няколко от следните категории:

 • Заплаха, свързана с личен интерес – заплахата, че финансов или друг интерес неправомерно ще повлияе върху преценката или поведението на професионалния счетоводител
 • Заплаха от проверка на собствена работа – заплахата, че професионалният счетоводител няма правилно да оцени последиците от предходна преценка или работа, която е свършил и на резултатите от която ще разчита при формиране на преценка като част от извършването на текуща дейност
 • Заплаха от застъпничество – заплахата, че професионалният счетоводител ще подкрепя позицията на клиент или работодател до степен, при която обективността на счетоводителя ще бъде компрометирана.
 • Заплаха от фамилиарност – заплахата, че поради продължителни или близки взаимоотношения с клиент или организация-работодател професионалният счетоводител ще бъде твърде съпричастен към техните интереси или твърде толерантен към тяхната работа.
 • Заплаха от сплашване – заплахата, че професионалният счетоводител ще бъде възпрян от това да действа обективно поради действителен или възприеман като такъв натиск.
   

Примери за заплахи, разпределени по категории:
*Забележка: Не са включени дефинирани от Кодекса заплахи, касаещи дейността на професионални счетоводители, изпълняващи ангажименти по изразяване на сигурност. В България, това са регистрираните одитори, когато поемат ангажименти за одит или свързани услуги.

Заплаха свързана с личен интерес:
- притежание на дялове или акции в компанията работодател или получен заем или гаранция от същата компания
- участие в споразумения за стимулиращи възнаграждения, предлагани от организацията работодател
- достъп до фирмени активи за лично ползване
- предлага се подарък или специално отношение от страна на доставчик на организацията-работодател

 

Заплаха от проверка на собствена работа
- професионалният счетоводител определя подходящо счетоводно третиране на бизнес комбинация, след като е извършил проучване за практическа осъществимост, подкрепящо решението за закупуване

 

Заплаха от застъпничество:
- разполага се с възможност за манипулиране на информацията в проспект, за да се получи финансиране при благоприятни условия

 

Заплаха от фамилиарност:
- изготвя се финансов отчет на организацията работодател, както в същото време най-близък член на семейството или близък родственик, нает по трудово правоотношение, взема решения, които засягат финансовото отчитане на организацията
- професионалният счетоводител е асоцииран (името му се свързва) в течение на продължителен период с лица, оказващи влияние върху бизнес решенията.

 

Заплаха от сплашване
- Професионален счетоводител, или най-близък член на семейството му, или близък родственик е изправен пред опасността да бъде уволнен или сменен заради разногласия относно:
- прилагане на счетоводен принцип
- начин, по който трябва да бъде отчетена финансова информация
- лице, което се опитва да окаже влияние върху процеса на вземане на решения от страна на професионалния счетоводител.

При прилагане на концептуалната рамка (за да идентифицира, оцени и адресира заплахата), професионалният счетоводител следва:

- да използва професионална преценка
- да запази повишено внимание за нова информация и за промени във фактите и обстоятелствата,
и
- да използва теста за разумна и информирана трета страна

Професионалната преценка е нещо, което се формира с натрупване на опита и повишаване на квалификацията. Свежда се до това, при наличие на определени факти и обстоятелства, да се направи обоснована професионална преценка за конкретната ситуация. Тестът за информираната и разумна трета страна представлява преценка от страна на професионалния счетоводител относно това дали е вероятно друга, разумна и информирана трета страна, да достигне до същите заключения като него. В резултат на прилагане на концептуалната рамка, професионалният счетоводител следва да идентифицира заплахите за спазване на фундаменталните принципи.

Резултатът се обобщава по следния начин:
„Идентифицирана заплаха, свързана със …. (каква заплаха?) за спазване на принципа на … (кой принцип?)“

След идентифициране на заплаха за спазване на фундаментален принцип, професионалният счетоводител следва да оцени дали тази заплаха е на приемливо ниво. Приемливо ниво е това ниво, на което професионалният счетоводител използвайки теста за разумна и информирана трета страна би стигнал до извода, че спазва фундаменталните принципи. За оценката на заплахите е уместно да се вземат предвид както количествени, така и качествени фактори. Някои от тези фактори, дефинирани от Етичния кодекс, могат да са:

– изисквания за корпоративно управление
- изисквания за образование, обучение и опит по отношение на професионалния бранш
- ефикасни системи за подаване на оплаквания, които позволяват да се привлече вниманието към неетично поведение
- изрично посочено задължение за докладване на случаи на нарушаване на изискванията по отношение на етиката
- професионални или регулаторни процедури за текущо наблюдение и дисциплинарни мерки

Ако професионалният счетоводител определи, че идентифицираните заплахи за спазване на фундаменталните принципи на са на приемливо ниво, счетоводителят следва да адресира заплахите (предприеме действия за), като ги елиминира или сведе до приемливо ниво. Това следва де се извърши, като:
- се елиминират обстоятелствата, включително интереси (участия) и взаимоотношения, които пораждат тези заплахи
- се приложат предпазни мерки, когато такива са на разположение и могат да се приложат
или
- се откаже или преустанови конкретна професионална дейност

По-нататък концептуалната рамка на етичния кодекс дава конкретни правила как следва да се адресират заплахи при конкретна комбинация от „идентифицирана заплаха, свързана със …. за спазване на принципа на … „. Тези конкретни правила не са предмет на разглеждане на настоящия материал.

В резултат на прилагана на концептуалната рамка, професионалният счетоводител следва да формира цялостно заключение относно това дали действията, които предприема или възнамерява да предприеме, за да адресира създадените заплахи, ще елиминират тези заплахи или ще ги сведат до приемливо ниво. При формиране на цялостното заключение счетоводителят следва:
- да направи преглед на извършените съществените преценки и заключенията, до които е достигнал
и
- да използва теста за разумната и информирана трета страна
Формираното заключение, следва да е надеждно документирано и да е на разположение в досиетата на професионалния счетоводител. То освен, че е средство за доказване на качеството на извършената от професионалния счетоводител работа, може да се окаже и защитно средство при определени ситуации в бъдеще.


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар