За запорите в периода на извънредното положение

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е упоменато, че до отмяната на извънредното положение спират да текат публичните продани, въводите във владение, описите на имущество на физически лица, както и да не се налагат нови запори на банкови сметки на физически лица, на трудови възнаграждения и пенсии.

 

Чл. 5. (В сила от 24.03.2020 г.) (1) Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.
(2) Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

 

В съобщение в страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители се казва, че тези изключения

" не се отнасят за вземания за издръжка, непозволено увреждане и трудови възнаграждения, както и че забраните засягат само запори, наложени след влизане в сила на закона - 24.03.2020 г.

Тоест запорите наложени преди тази дата, не са спрени със закона, те продължават да действат и следва да се изпълняват от третите задължени лица, като постъпилите суми се превеждат своевременно на взискателите по делата, ако няма друга законова пречка за това.

В случай, че след 24.03.2020 г. трето задължено лице получи запор на трудово възнаграждение, пенсия, банкова сметка на физическо лице или лечебно заведение, и вземането, за което се налага запорът, не е за издръжка, трудово възнаграждение и непозволено увреждане, то запорът не следва да се изпълнява. С оглед избягване на недоразумения относно преценката за произхода на вземането, ако същият не е ясен от текста на запорното съобщение, препоръчваме третите задължени лица да се свържат със съдебния изпълнител "

 

Илюстрация: People photo created by Racool_studio - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Иван Минков 2020-04-01 00:09:06

    Здравейте, Всички пишете за налагане на запори при извънредно положение. Никъде не се коментира за вече изплатен запор и невъзможноста да се вдигне запора, защото ДСИ не работи при извънредно положениие. В следствие на което се продължава да се удържа по запора, не стига че са платени куп лихви по този запор, които при все това и те се олихвяват. Какво се прави в това положение, да ще приключи Извънредното положение но кога, а също така дори да приключи се чака с месеци тромава процедура за възстановяване на удържаните безпричинно след изплащане. И то пак трябва сам да търсиш и да пискаш молба за да седне някой да погледне дали наистина си платил и да да ти удържи още , защото е сметнал че си платил и че трябва да се възстанови някаква сума която никой не може да каже колко е. Как се процедира в този случай. Благодаря!

Напиши коментар