За завареното положение при СИРВ за период повече от 4 месеца

На страницата на Министерство на труда и социалната политика, в раздел Въпроси и отговори са поместени няколко въпроса, свързани със сумираното изчисляване на работното време, когато към 01.01 има заварено положение. Това са случаите, когато последният период на СИРВ продължава от 2020 година, приключва през 2021 г. и е по-голям от 4 месеца, а съгласно новите промени в КТ, максималната продължителност на отчетния период е 4 месеца.

В зададените въпроси се пита при завареното положение може ли да се изчака да приключи настоящият период и след това да започне новият, който ще е не по-дълъг от 4 месеца.

Даденият отговор е:

" Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 107/2020 г.) са направени изменения и допълнения в чл. 142, които са свързани с периода на сумираното изчисляване на работното време, и които влизат в сила от 01.01.2021 г. Следва да се има предвид, че в Наредбата за работното време, почивките и отпуските не са променени условията и редът за установяване и отчитане на сумираното изчисляване на работното време, в т.ч. за утвърждаването и запознаването с поименните графици за работа.

По наше мнение, с оглед осигуряване на предвидимост за работодателите и за работниците и служителите, отчитането на отработените часове може да се извърши към края на периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време преди 01.01.2021 г. След приключване на периода на сумираното изчисляване на работното време към 01.01.2021 г., работодателят следва да издаде нова заповед, с която да установи нов период на сумирано изчисляване, който да съответства на промените в чл. 142 от Кодекса на труда."
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    МАРИНА СОКЕРОВА 2021-02-12 11:42:46

    А при положение че все още няма издадена наредба по чл.51б от КТ, как би трябвало да се процедира?
    Ако ни включат в нея/т.е. отрасъла/ , какъв е смисъла да се променя периода?
    Към настоящия момент трябва ли да се спази чл.142 за период от 1-4 месеца и не е ли малко прибързано това, при положение че законодателния орган не е издал Наредба?

Напиши коментар