За завареното положение при командировките

Промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина влязоха в сила от 28 март 2023 г.

В страницата на МТСП, в секцията Въпроси и отговори, е зададен въпрос относно завареното положение във връзка с определянето на дневните пари.

 

Как следва да се третира завереното положение, например в случай на командироване за периода от 23.03.2023 г. до 05.04.2023 г. със заповед, издадена на 20.03.2023 г., в която е записано, че се полагат дневни по 20 лв. на ден? От 28.03.2023г.до 05.04.2023г. по 40.00 лв.ли трябва да се изплащат или по 20.00 лв. ?

 

В „Държавен вестник“ бр. 27 от 24 март 2023 г. е обнародвано Постановление № 44 от 22 март 2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната (НКС). С направените промени в чл. 19, ал. 1 от НКС е предвидено, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.

Следва да се има предвид, че в Постановление № 44 от 22 март 2023 г. на Министерския съвет не е определен специален срок за влизане в сила на промените в НКС, поради което те влизат в сила три дни след обнародването им, като съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за нормативните актове денят на обнародването не се брои в този срок. Предвид изложеното от 28 март 2023 г. на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, следва да се заплащат дневни пари в размер не по-малък от 40 лв. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 9, ал. 1, т. 6 от НКС в заповедта за командироване се посочват командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право.

Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват само с нова писмена заповед (чл. 9, ал. 2 от НКС). Поради това считаме, че с оглед изложената фактическа обстановка следва да се извършат промени в заповедта за командироване, като се предвиди размер на дневните пари в съответствие с определения размер в чл. 19, ал. 1 от НКС.

 

------------

Чл. 9. (1) В заповедта за командироване се посочват:
1.наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;
2. трите имена и длъжността на командированото лице;
3. мястото на командироването;
4. задачата, за която лицето се командирова;
5. времетраенето на командировката;
6. командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;
7. начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) видът на отчета за извършената работа;
9. ....
10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.
(2) Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват
само с нова писмена заповед.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар