Защита на личните данни, работодателите и COVID-19

гост-автор:адв. Димитър Джутев

През последните седмици разпространението на COVID-19 ангажира вниманието ни, като предизвика мащабни промени във всички сфери на обществения живот. Коронавирусът, обявен от Световната здравна организация като пандемия, наложи приемането на редица законодателни промени за въвеждането на адекватни мерки за реакция и превенция.

До момента темата, свързана със защита на личните данни в условията на пандемия, като че ли остава незасегната от компетентните държавни органи. За разлика от други проактивни надзорни органи, Комисия за защита на личните данни все още не е излязла с официално становище по този въпрос. 

Безспорно е, че в момента ограничаването на разпространението на COVID-19 и справянето с икономическите последствия от обявеното извънредно положение са с висок приоритет. Защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите обаче са теми, които не могат и не следва да бъдат пренебрегвани, дори и в сегашната ситуация. В настоящото изложение ще разгледаме някои въпроси, свързани със задълженията на работодателите при обработване на лични данни във връзка с COVID-19.

Както Европейският надзорен орган по защита на данните вече сподели в своето официално становище, Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) не възпрепятства по никакъв начин изпълнението на мерките, предвидени за овладяване на пандемията. Напротив, разпоредбите на Регламента дават доста конкретна информация за допустимите правни основания за обработване на лични данни от работодатели и здравни органи при такива условия. Най-често обработваните лични данни са свързани с местоположението и движението на лицата - посещавани държави и градове, кръг на социалните контакти, данни за здравословно състояние, свързани с липсата или наличието на характерните за COVID-19 симптоми, придружаващи заболявания и други.
По отношение на т.нар. общи категории лични данни - данни за физическата идентичност, данни за пътувания, контактни данни, се предвижда, че могат да се обработват на основание:

 • изрично съгласие
   
 • изпълнение на законово или договорно задължение
   
 • легитимен интерес
   
 • защита на жизненоважни интереси.
   

Категориите специални лични данни, в които попадат данните за здравословно състояние, следва да се събират при наличието на някое от следните основания:
 

 • изрично съгласие
   
 • изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право
   
 • защита на жизненоважни интереси
   
 • съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Следва да се има предвид, че и в двата случая не е препоръчително работодателят да обработва лични данни на своите служители на основание съгласие. Страните в трудовото правоотношение не са равнопоставени, поради което в повечето случаи съгласието на работника или служителя не може да се приеме като свободно дадено.

Работодателят може да обработва необходимите данни в изпълнение на задълженията си съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В контекста на осигуряването на здравословни условия на труд, както и във връзка с наличние съображения от обществен интерес работодателите могат да обработват лични данни на своите работници и служители за установяване дали по отношение на тях и здравословното им състояние следва да се предприемат допълнителни мерки. Това обработване може да включва измерване на температура преди начало на работния процес (без да е необходимо съхраняване на тези данни), попълване на анкетни карти за проява на характерните симптоми на вируса и изискване на информация за скорошни пътувания.

Наличието на основание за обработване на личните данни обаче не означава, че те могат да бъдат споделяни неограничено с трети лица. При установяване на лице със симптоми на COVID-19 и/или потвърждаване на заболяването работодателят не следва да уведомява всички свои служители за неговото състояние. Допустимо е уведомяване на здравните органи, както и на лицата, които са били в непосредствен контакт с него - за предприемане на мерки за превенция и мониторинг на тяхното здравословно състояние. При уведомяване на необходимия кръг служители не е допустимо да се предоставя повече информация за заболелия служител, включително за неговото състояние или предполагаем източник на заразяването.

Независимо от обстоятелствата, налагащи обработване на лични данни при условията на пандемия, работниците и служителите следва да бъдат информирани за целта и правното основание на обработването, както и за предвидените мерки за защита на данните, техните получатели и сроковете за съхранение. Това може да се реализира с приемане на нарочна декларация за поверителност от работодателя, която да се доведе по подходящ начин до знанието на всички служители. Обработването на лични данни трябва да бъде осъществявано и при спазване на основните принципи на Регламента - законосъобразност, ограничение на целите и съхранението, поверителност и отчетност. 

Доколкото към настоящия момент не може да се определи с точност за какъв период ще е необходимо да се обработват тези лични данни, работодателите могат да не фиксират точен срок за съхранение, а начин на определянето му - до отмяна на извънредното положение и свързаните с него мерки за контрол и превенция. При отпадане на тези основания, събраните лични данни за здравословното състояние на служителите, техните пътувания и контакти, следва да се унищожат по подходящ начин според своя носител. Изключение ще бъдат болничните листове и свързаните с тях данни, за които е определен изричен нормативен срок на съхранение.

Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предлага на работодателите своите услуги за правна консултация и съдействие при необходимост от уреждане на горепосочените отношения. Свържете с нас !

--------------------

Автори:

адв. Димитър Джутев, LL.M., съдружник в Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”, dzhutev@gdlaw.bg

Важна забележка!
Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите.

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар