Заплащане на нощен труд при СИРВ

автор: Ваня Иванова

Кой труд е нощен?

/ чл. 8 и 9 НСОРЗ/

За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.

При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период.

Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа /чл. 142, ал. 4 от КТ/

Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който обаче не може да бъде повече от 6 месеца.

Kакво е правилото:

Съгласно чл. 136 ал. 3 от КТ нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа

 Съгласно Чл. 140. ал.1. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа

 Коефициентът за превръщане на отработените нощни часове в дневни се изчислява  8/7 = 1.143

7 часа нощен труд  се зачитат за 8 часа дневен, т.е за 7 часа през нощта следва да се заплати трудово възнаграждение, колкото за 8 часа през деня. Целта на този коефициент е да определи така възнаграждението на работника или служителя, че когато той работи 7 часа през нощта, да получава трудово възнаграждение за 8 часа.

Пример :Ако по трудов договор лицето следва да получава 5 лева на час и за месец Октомври има отработени  151 часа дневен и 15 часа  нощен труд

Пресмятането следва да стане така:

Нощни, приравнени на дневни: 15 х 1.143=17 часа

Общо отработени дни: 151+17=168 часа

Възнаграждение: 168х5=840 лв

Доплащане за нощен труд: 15х0.25=3.75

 

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

 

Кога нощният труд е забранен:

Нощният труд е забранен за:

1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

2. бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;

3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

4. трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;

5. работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие. /Чл. 140. КТ/

 

Работници и служители, които полагат нощен труд.

Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи

Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. /Чл. 140а/

 

Нощен труд при намалено работно време

Намалено работно време се установява за:

работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве;

работници или служители, ненавършили 18 години.

Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет. Право на намалено работно време имат работниците и служителите, които работят в съответните условия не по-малко от половината от законоустановеното работно време.

Чл. 6. от наредбата: Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда.

Пример:Лице, е назначено на 7 часа в производство, което изисква намалено работно време 7 часа .Ако  работи през нощта,  нощните часове няма да се превръщат в  дневни

 

Извънреден ли е нощният труд?

НЕ, не е, стига да  спазена месечната норма

Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. От цитираните разпоредби е видно, че превръщането на нощните часове в дневни е установено с цел увеличеното заплащане на нощния труд, а не за заплащане на извънреден труд

 

Влиза ли нощният труд в БТВ за изчисляване на обезщетенията по КТ?

влиза, ако има постоянен характер:

В брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда: 1. основната работна заплата за отработеното време; 2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; 3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер; 4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда; 5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда; 7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Следователно допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, ако то има постоянен характер, установено в чл. 8 от Наредбата на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 НСОРЗ, се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар