Запечатване на търговски обект от НАП:Противопоставим интерес - част 2

гост-автор: адв. Теодора Димитрова

В днешната статия ще разгледаме реални казуси, при които съдът отменя предварителното изпълнение на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“- като един от основните аргументи на съда във всички решения е позоваването на противопоставим интерес на жалбоподателя.

Едно от основните възражения, при обжалване на предварителното изпълнение на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект, е противопоставимият интерес на жалбоподателя.
Слагам началото на поредицата именно с противопоставимия интерес, тъй като дори при установено нарушение или „неспасяемо положение“, същият може да послужи, за да се защити жалбоподателя в производството пред съответния административен съд и дори да спечели делото.

Какво е противопоставим интерес?

Съгласно константната практика на Върховния административен съд: „При преценката на законосъобразността на разпореждането за предварително изпълнение следва да се съобразят възможните вреди за адресата на ПАМ. В контекста на принципа на съразмерност по чл. 6 АПК, административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която се издават.

Несъвместимо с превантивната и преустановителната функция на обсъжданата ПАМ е допуснатото предварително изпълнение, с което се причинява на нарушителя вреда, свързана с прекъсване за срок от 14 дни на търговската му дейност в обекта, което е в противоречие с целта на ПАМ.“

Или по-просто казано противопоставимият интерес е вредите, които може да претърпи адресатът на ПАМ или трето лице при изпълнението на последната. Но противопоставим интерес може да бъде и обществената полза, която би била засегната от изпълнение на ПАМ.

За да бъде онагледено какво всъщност може да бъде противопоставим интерес ще се спрем на няколко примера, от наши казуси, по които сме провели успешна защита:

1. Бързоразвалящи се стоки – Най- подходящ пример мога да посоча с наш клиент – супермаркет, който предлага и плодове и зеленчуци, както и други бързоразвалящи се стоки (млечни продукти , яйца, месо и др.). В конкретния случай за търговския обект беше предвидено запечатване за 14 дневен срок . В този срок при изпълнение на мярката щеше да се развали голямо количесто стока и това да доведе до значителни загуби за нашия клиент. В конкретния случай мярката щеше да се изпълни предварително три дни след връчане на заповедта – време, в което практически е невъзможно да се продаде цялата бързоразваляща се стока, заредена за поне седмица напред.

Други случаи, в които може да се приложи този аргумент: заведения, хранителни магазини, специализирани магазини за плодове и зеленчуци, месо, мляко, риба и рибни продукти, хотели и др.

2. Договор за наем – Ако търговецът се помещава в обект, който е нает от него, в договора за наем (особено ако обектът се намира в търговски комплекс или друг вид комплекс) е възможно да съществува клауза, с която наемателят следва да спазва определено работното време, като за неизпълнение на това задължение е възможно да е предвидена неустойка.

3. Дейност, от която има обществена полза – Tук могат да попаднат следните дейности – лекарски кабинети, ветеринарни клиники и др., които в своята дейност предоставят необходими за обществото услуги.

Конкретен пример бих дала с наш клиент- ветеринарна клиника, в която се лекуват животни на стационар. Разпореждането на НАП в конкретния случай бе запечатване на търговския обект за срок от 14-дни, като беше допуснато предварително изпълнение от органите на НАП. Ако нашите клиенти не бяха потърсили навременна помощ, със сигурност запечатването на търговския обект щеше да доведе до фатален край за животните, които се лекуват там. Това е така, защото ветеринарните грижи не могат да бъдат предоставяни в друг обект, поради законовото изискване за лиценз/разрешение за съответния обект.

--------------------

Автор: адв. Теодора Димитрова, член на Софийска адвокатска колегия, асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и основател на „Правен щит“.

Илюстрация: Background photo created by topntp26 - www.freepik.com
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар