Запечатване на търговски обект от НАП: На какво да обърнем внимание, когато ни връчат заповедта?- част 1

гост-автор:адв. Тони Цонев

Връчването на заповедта за запечатване на търговски обект се предшества от извършването на проверка в обекта от инспектори към отдел „Оперативни дейности“ към НАП. Инспекторите съставят протокол, в който отразяват констатациите от проверката и ако са констатирали нарушение на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС във връзка с Наредба Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, залепят стикер на обекта, който гласи, че предстои запечатване.

Заповедта за запечатване на търговския обект представлява индивидуален административен акт съгласно чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния Кодекс ( АПК) и следва да отговаря на изискванията за форма по чл. 59, ал. 2 от АПК. Санкциониращият орган разполага със законово правомощие при издаването на заповед за запечатване на търговски обект да издаде и разпореждане за предварително изпълнение на предвидената принудителна административна мярка („ПАМ“) съгласно чл. 188 от ЗДДС. Когато органът е предвидил предварителното изпълнение на мярката за запечатване на търговски обект, това означава, че в заповедта се съдържат два индивидуални административни акта, условно наречени „Разпореждане за предварително изпълнение“ и „Заповед за прилагане на ПАМ“.

Как да разберем дали в заповедта има разпореждане за предварително изпълнение?

Първата част от заповедта е фактическата обстановка, описана от наказващия орган, след която той определя мярката и нейния срок. Следват мотивите за определянето на срока. Ако органът е предвидил предварително изпълнение на мярката, той го прави най-често със следното изречение, което е след мотивите за срока – „Разпореждам предварително изпълнение….“. След това изречение административният орган излага мотиви, за да обоснове предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК. Накрая заповедта завършва с определянето на деня на запечатване, сроковете за обжалване на разпореждането за предварително изпълнение, ако има такова и срока за обжалване на заповедта.

Законът не допуска непременно с издаването на заповедта за запечатване на търговски обект органът да определя и предварителното й изпълнение. Във всеки конкретен случай, когато органът определя предварително изпълнение на заповедта, той е длъжен да обоснове предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, иначе Разпореждането за предварителното изпълнение ще бъде незаконосъобразно.

Защо в 90% от случаите органът определя предварително изпълнение на заповедта за запечатване на търговски обект? 

ПАМ „запечатване на търговски обект“ се прилага след влизането й в законна сила. Срокът за влизането й в сила е 14-дневен от връчването й на адресата на акта. Това означава, че в този 14-дневен срок адресатът на ПАМ може да обжалва връчената му заповед пред компетентния административен съд и така да не позволи влизането й в сила до приключване на съдебното производство на всички съдебни инстанции. Поради тази причина държавният орган най-често определя предварително изпълнение на ПАМ, за да може независимо от обжалването й пред съда, същата да се приложи.

Какъв е срокът за обжалване на Разпореждането за предварително изпълнение? 

Съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането за предварително изпълнение се обжалва пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. Това накратко означава, че когато в заповедта е предвидено Разпореждане за предварително изпълнение, адресатът трябва да обжалва и 2-та акта – Разпореждането за предварително изпълнение и Заповедта за прилагане на ПАМ. Това е така, защото ако адресатът обжалва Разпореждането, а не обжалва Заповедта по същество, дори и да спечели делото срещу Разпореждането, Заповедта ще е влязла в сила и органът ще приложи мярката за запечатване на обекта. Същото важи и в обратния смисъл, ако адресатът обжалва Заповедта, а не обжалва Разпореждането.

Налице е една важна особеност – въпреки че Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва в тридневен срок от връчването му, органът може да запечата обекта веднага с връчването на заповедта или да определи конкретен срок, съгласно който запечатва обекта.

Тогава има ли смисъл въобще да се обжалва Разпореждането и Заповедта?

Отговорът е „ДА“. Дори органът да приложи мярката веднага с връчването на заповедта, адресатът може още в същия ден да подаде жалба до съответния административен съд срещу Разпореждането за предварително изпълнение. Това производство е незабавно, като съдът се произнася най-често на втория ден от администрирането на жалбата в съда. В този случай съдът се произнася с определение, което ако е в полза на адресата на ПАМ, още в същия ден органът разпечатва обекта.

ИЗВОД: Най-големият противник на адресатите на ПАМ е времето. За да не стига въобще до запечатване на търговския обект е необходима организация и добра защитна теза, подкрепена с доказателства. И разбира се, определението на съда да е в полза на жалбоподателя.

 Важен съвет: Дружествата, които са заплашени от заповед за запечатване на търговски обект е добре да направят всички възможно, за да получат съответната заповед в началото на седмицата (понеделник или вторник), тъй като съдът не работи през почивните дни.

--------------------

Автор: адв. Тони Цонев- член на Софийска адвокатска колегия, асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и основател на „Правен щит“.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар