Задължения на предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период

автор:Мария Янчева

Неактивните предприятия не са освободени от задълженията за съставяне на годишни финансови отчети и годишна данъчна декларация, но за тях са предвидени облекчения.

В тази връзка е важно да се обърне внимание, че считано от 01.01.2017г. в Закона за счетоводството е предвидена дефиниция на „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ (т.30 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗС). Необходимо е да са изпълнени едновременно няколко условия:

а) през отчетния период да не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период да не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) да не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) да не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Регламентираните облекчения, свързани с годишната отчетност на предприятията, които не са били активни през отчетния период могат да се разделят в няколко групи:

  • Годишни финансови отчети

- не е предвидено освобождаване от съставяне на годишни финансови отчети. Но е дадена възможност за съставяне на съкратен комплект, в случай че предприятията попадат в категорията на микро- или малко предприятие по чл.19 от ЗС. Тук няма пряка връзка между извършването на дейност и формата на отчета, но е много вероятно неактивните предприятия да се квалифицират в някоя от тези категории и съответно да имат възможност да приложат облекчения режим.

Отчетите на микропредприятията могат да се състоят само от съкратени баланс и отчет за приходите и разходите по раздели (чл.29, ал.4 ЗС). А отчетите на малките предприятия могат да се състоят само от съкратени баланс и отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение (чл.29, ал.6 ЗС). За едноличните търговци е допустимо да се състави само отчет за приходите и разходите, когато приходите от продажби не надхвърлят 200 000 лева и няма задължение за извършване на независим финансов одит (чл.29, ал.3 ЗС) – и в този случай нормата не е директно обвързана с извършването на дейност, но и двата критерия вероятно биха били изпълнени, ако предприятието не е било активно през отчетния период.

 

  • Публикуване на годишните финансови отчети

- в общия случай не е предвидено освобождаване от публикуване. Единственото облекчение е възможността малките предприятия и съответно микропредприятията да не публикуват своите отчети за приходи и разходи, както и докладите за дейността си, когато не подлежат на независим финансов одит (чл.38, ал.4 ЗС). Изключение е допустимо за бюджетните предприятия и за едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит – те нямат задължение за публикуване на финансовите си отчети (чл.38, ал.9 ЗС).

 

  • Съставители на годишни финансови отчети

- отчетите на микропредприята, които не са осъществявали дейност през отчетния период, могат да бъдат съставени от собствениците или съдружниците (чл.17, ал.2 ЗС). В този случай не се прилагат изискванията за вида правоотношение между предприятието и съставител- физическо лице, нито изискванията по отношение на квалификацията на съставителите на финансови отчети.

 

  • Независим финансов одит

акционерните дружества и командитните дружества с акции по принцип задължително подлежат на незивисим финансов одит, независимо от финансовите си показатели и категорията предприятия, в която попадат. Единственото изключение е, когато не са осъществявали дейност през отчетния период – в този случай те са освободени от това свое задължение (чл.37, ал.2 ЗС).

 

  • Годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО

не е предвидено освобождаване от подаване на годишна данъчна декларация, но има отделна съкратена форма за данъчно задължени лица, които не са осъществявали дейност през данъчния период (образец 1010а). За определяне на кръга от предприятия, неизвършвали дейност, ЗКПО препраща към дефиницията в Закона за счетоводството.

 

  • Годишен отчет за дейността по чл.92 ЗКПО

с годишната данъчна декларация следва да се подаде и годишен отчет за дейността, който съгласно т.56 от ДР на ЗКПО е отчетът по чл.20, ал.4 от Закона за статистиката. Входящият номер на този отчет следва да се впише в данъчната декларация. Когато предприятията не са осъществявали дейност през отчетния период, те не следва да подават годишен отчет за дейността (чл.92, ал.4 ЗКПО).

 

  • Документи по Закона за статистиката

въпреки, че ЗКПО освобождава лицата, които не са извършвали дейност от задължението за подаване на годишен отчет за дейността, от тях все пак се изисква да потвърдят това обстоятелство в декларация по образец директно пред НСИ (отделно от данъчната декларация). В документа се декларира, че предприятието не е било активно, т.е. не е извършвало дейност и не е отчело приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство.

 

Пример: Дружество с ограничена отговорност е учредено през отчетната година, не е извършвало дейност и отговаря на определението по т.30 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗС. Дружеството има следните задължения във връзка с годишната отчетност:

-  да състави годишен финансов отчет (като има възможност да избере съкратена форма и има възможност съдружниците да бъдат съставители, независимо от квалификацията им),

- да подаде в НАП годишна данъчна декларация до 31 март (съкратен образец 1010а),

-  да подаде в НСИ декларация за неактивност  (за 2016г. до 02.05.2017г. съгласно указанията на интернет страницата на НСИ

-  да публикува годишния си финансов отчет в Търговския регистър до 30 юни.

----------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар