ЕС оспори данък Уикенд и обезпечението при търговията с горива

В месечния си пакет от решения за нарушения, публикуван вчера,Европейската комисия (Комисията) предприема съдебни действия срещу държави-членки за неспазване на задълженията им по законодателството на ЕС. Тези решения, обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и  имат за цел да гарантират правилното прилагане на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

България е посочена с две нарушения в точка 10. Данъчно облагане и митнически съюз. Комисията поиска от България да промени своите ДДС правила за дружества, търгуващи с гориво и за лично потребление на активи на дружеството

Комисията е решила да изпрати официални уведомителни писма до България, в които иска правилата за данък върху добавената стойност да бъдат променени в съответствие с правото на ЕС.

Първият случай включва факта, че малките компании, които търгуват с гориво, понастоящем са задължени да осигурят предварително прекалено големи суми, за да гарантират способността си да плащат дължимото ДДС. Големите компании трябва само да депозират гаранция в размер, равен на дължимия ДДС за техните сделки. Комисията счита, че националното законодателство не е съвместимо с правилата на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112 / EО на Съвета) и със свободата на стопанска дейност (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Отделно от България се изисква да промени правилата си за това как се изчислява дължимият ДДС, когато бизнес активите се използват за  лично потребление и когато бизнес активите се прехвърлят в друга държава-членка.

Страната ни разполага с два месеца да приведе законите в съответствие с европейското законодателство.

източник:https://ec.europa.eu/commission/index_en
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар