Ела на семинар в Бургас: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи

  • Вашата фирма има ли дълготрайни активи ?
  • А наясно ли сте на 100% с тяхното данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС ?

Ако на първия въпрос сте отговорили категорично, на втория вероятно проявявате колебание.

Каним Ви на семинар, в който ще обобщим най-важните данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС на материалните и нематериалните дълготрайни активи, на финансовите активи и репутацията. При това от двама лектори, които не само са вътре в материята, но и обясняват разбираемо и точно!

Лектори: Валентина Василева – данъчен консултант Глобал Такс АД, Димитър Войнов - данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.

 

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи

 

ПРОГРАМА

Данъчни специфики при дълготрайните активи от гледна точка на ЗДДС
 
лектор: Валентина Василева 
1. Дефиниция на дълготраен актив
2. Специфични моменти при продажба на дълготрайни активи
 
3. Еднократни и ежегодни корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи.
4. Данъчно третиране на лично ползване за дълготрайните активи.
 
Данъчно третиране по ЗКПО на дълготрайните активи
лектор: Димитър Войнов
 
1. Данъчен амортизационен план.
 
2. Дълготрайни (нетекущи) активи: ДМА; нематериални активи; инвестиционни имоти; финансови активи; биологични активи
 
3. Амортизируеми активи: за счетоводни цели и за данъчни цели
 
4. Данъчни амортизируеми активи: данъчни дълготрайни материални активи; данъчни дълготрайни нематериални активи; инвестиционни имоти (сгради); амортизируеми активи с право на ползване по договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели; разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост; други
 
5. Данъчен амортизационен план: категории активи;стойности на активите;завеждане на активите;начисляване на данъчни амортизации (данъчна политика и данъчно планиране;запазване или промяна на стойностите на активите;последващи оценки (преоценки) на активите;подобрение на активи; отписване на активи;апорт на активи;брак на активи;активи, придобити с финансиране (пълно или частично);провизии, свързани с активи
 
6. Активи с право на ползване по МСФО 16 „Лизинг“: счетоводно третиране; данъчно регулиране
7. Формиране на отсрочени данъци във връзка с дълготрайните активи
8. Отразяване в годишната данъчна декларация по ЗКПО на амортизирането и отписването на дълготрайните активи
9. Други аспекти, свързани с дълготрайните активи
10 Дискусия и въпроси
 
 

Място и дата на провеждане:
Бургас, 02 октомври 2020 г.,петък
Започваме в 9:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 2

Продължителност: еднодневен

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 159 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената

Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар