ЕКАТТЕ в трудовия договор при дистанционна работа

Все повече фирми наемат персонал с уговорка за дистанционна работа поради епидемичната обстановка от Covid-19.

Как най-правилно би трябвало да бъдат назначени служителите, при условие че техният работен адрес от самото начало е различен от адреса на работодателя ?

Ето един отговор от Въпроси и отговори от сайта на МТСП:

Във връзка с Covid'19 започнахме да получаваме кандидатури за работа от различни градове в България. Въпросът ми е как е най-правилно да бъдат назначавани служители, чиито работен адрес от самото начало би бил различен от адреса на работодателя? Пример: работодателят е с адрес в София, но избраният кандидат за работа е с адрес в Бургас.Трудовият договор може ли да е регистриран с ЕКАТТЕ  София при работно място гр. Бургас? 


В чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е въведено задължението страните да определят мястото на работа. По силата на ал. 3 от същия член за „място на работа” се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.

При сключване на трудовия договор следва да се конкретизира къде работникът/ служителят следва да полага труда си, съобразно характерните особености на организацията на работата в предприятието. По този начин се гарантира, че той ще изпълнява задълженията си да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време -чл. 126, т. 1 от КТ.

Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно чл. 62, ал. 3 от КТ в тридневен срок от сключването на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Подаването на уведомлението се извършва съгласно Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5).

В чл. 5, т. 4, буква „е“ от Наредба № 5 е регламентирано, че в уведомлението се вписват данни за кода на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. От запитването правим извода, че работното място на лицето е определено да бъде на територията на гр. Бургас, поради което считаме за необходимо да се посочи ЕКАТТЕ номер за гр. Бургас, а не за гр. София 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар