Еднодневен трудов договор по чл.114а от Кодекса на труда

автор: Ваня Иванова

Еднодневен трудов договор по чл.114а от Кодекса на труда - правила и особености при сключване

Кодексът на труда регламентира различни видове срочни договори, които могат да бъдат използвани от работодателите при извършване на сезонни дейности. Въведеният през 2015 г. еднодневен трудов договор е само един от вариантите за легализиране на трудовите правоотношения в сектора.

 Правната уредба на този вид трудови договри е упомената в чл. 114а от Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

По-важните особености са:

– Работодателят следва да бъде регистриран земеделски стопанин.

– Може да се използва за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност  „Растениевъдство“ – само за ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят.

– При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП, не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики

- Тези договори не се прекратяват с отделна заповед и не се оформя трудова книжка

– За да е валидносключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения образец с Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труд.

– Трудовото възнаграждение е в размер не по-малко от минималния месечен размерна осигурителния доход за дейността

– Трудовите договори трябва предварителнода бъдат заверени от Дирекция Инспекция по труда по местонахождение на земеделския имот.

 Заверката на образците се извършва срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие” и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

– Не е допустимо преди заверката в Трудовия договор да се вписват данни за работника, както и  да се премахват клаузи от образеца на трудовия договор. Допуска се да бъдат попълнени на машинаобразците на договора в частта, съдържаща данни за работодателя и в частта, включваща предмета на договора

Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж. Тези работници се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване в НЗОК. 

- За тези лица се подава Д1 с вид осигурен 97, като се посочва ден на прекъсване и заповане на осигуряването.

- За внесените осиг. вноски следва да се подаде Д6

Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка,неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден

– Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда

Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП, авансово, преди сключване на трудовия договор. Авансово внесените осигурителни вноски е условие за заверката на образците на трудовите договори по чл.114а от КТ, от длъжностно лице в съответната дирекция „Инспекция по труда.

Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да използват регистрираните образци на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани от съответната дирекция „Инспекция по труда“. Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната Д ИТ! При връщане на образци приемащото ги длъжностно лице издава Протокол, един екземпляр от който се връчва на подателя.

Година след прилагането на еднодневните трудови договори е трудно да се определи конкретна полза от тях.

 Този трудов договор не може да се сключи за по-малко от 8 часа /дължи се мин. възнграждение за 8 часа/ , а много често се работи за 4-5 часа, дори по-малко. Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване, но много от наетите лица не искат да подписват , защото се страхуват,че ще ги изгубят. Използването на много хора в пиковите моменти предполага всеки ден да се пишат стотици договори, което не намаля бумащината, а напротив увеличава я.

 Според данни от ИТ през 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения. В 122 нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор или в 1.2% от всички..

За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения - 7700, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд - 104, или 1.4% от всички.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар