Държавата поема изцяло осигурителните вноски на учениците в дуално обучение

Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работа, вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет, припомнят от МОН. Тази мярка в подкрепа на работодателите, които назначат ученици на трудови договори за обучение чрез работа, влиза в сила от 1.04.2024 г.

Очаква се изменението, въведено с чл. 17а6 от Закона за професионалното образование и обучение по инициатива на МОН, да насърчи повече работодатели да се включат в дуалната система на обучение. Осигурителната тежест, от която ще бъдат освободени работодателите, би могла да се използва за стимулиране на учениците чрез по-добри възнаграждения при по-добри резултати от обучението чрез работа и постигане на повече взаимна полезност за ученика и за работодателя.

В България дуалната система на обучение се прилага в средното образование от 2015 г., но сега за първи път през 2024 г. със законодателни изменения се въвеждат мерки за системна подкрепа на работодателите, които сключват договори с ученици за обучение чрез работа.

 

В Закона за професионалното образование и обучение се създава чл. 17а6:
„Социално и здравно осигуряване
Чл. 17а6. (1) Учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение), са задължително осигурени за социално и здравно осигуряване.
(2) Дължимите социални и здравноосигурителни вноски за лицата по ал. 1 са изцяло за сметка на държавния бюджет.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар