Дуална система на обучение и трудов договор с условие за обучение по време на работа

От 01.08.2016 влизат в сила промените в Закона за професионалното образование и обучение относно дуалната система на обучение. Какво означава дуална системна на обучение и какво следва да знаят работодателите, за да се възползват от нея:

Дефиниция:

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места :

1. в реална работна среда /предприятието/

2. обучение в професионалното училище

Как се осъществява:   

чрез  партньорство  или договор между  професионалното училище и един или няколко работодатели.

Цел:

Възможност за обучение и придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда

Права и задължения на работодателя:

1. определя броя на обучаваните, които може да приеме за практическо обучение в реална работна среда, и прави заявка за прием

2. осигурява необходимите за обучението материално-техническа база, финансови, човешки и други ресурси;

3. осигурява здравословни и безопасни условия на трудпо време на обучението;

4. разработва и приема вътрешни правила на предприятието за провеждане на практическо обучение в реална работна среда;

8. определя наставник или наставници на всеки обучаван.

Трудов договор с условие за обучение по време на работа  съгл. чл. 230 ал.1 от КТ

Съгласно Кодекса на труда, работодателят сключва Трудов договор с условие за обучение по време на работа  съгл. Чл. 230 ал.1. Трудовият договор се сключва най-късно две седмици преди началото на учебната година, в която ще започне обучението чрез работа (дуално обучение).

Работодателят е длъжен да предостави на ученика преди началото на учебната година, в която ще започне обучението чрез работа (дуално обучение)екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Особености на трудовия договор съгл. чл.230 ал.1

Работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж.

С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяване на обучението.

Непълнолетните лица се приемат на работа след медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа и с разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да е по- голямо от  е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.

Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

С договора страните определят и срока, през който работникът или служителят се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.

През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

Завършване на обучението:

Резултатът от обучението по договора по чл. 230, ал. 1 се установява чрез изпит на работника или служителя, който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

При успешно полагане на изпита на работника или служителя се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Виктория Маринова 2020-10-08 17:39:17

    В какъв размер е трудовото ви възнаграждение(бруто) към нея?

  2. Avatar
    Росица Младенова 2020-09-29 13:21:10

    Здравейте, какъв е начинът да освободим едно такова лице, ученичка 12 клас навършила 18г. Назначена е на Договор за обучение чрез работа/дуално обучение/осн.230 от КТ и при спазване на изискванията на чл.302, ал.3 от КТ. Лицето просто не се явява на работа/ 3 пъти седмично по 7 часа/

Напиши коментар