До 31.12.2024 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно

В ДВ брой: 42, от дата 14.5.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. В Преходните и заключителни разпоредби са пубикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност, които касаят нулевата ставка при доставките на хляб и пшенично брашно.

  • До 31 декември 2024 г. включително се удължава нулевата ставка за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки.
  • До 31 декември 2024 г. включително, данъчната основа, посочена в данъчния документ, издаден от производителя или вносителя за доставка на бял хляб, хляб "Добруджа" и типов хляб, може да бъде увеличена с максимална надценка в размер до 15 на сто без данъка по този закон по веригата доставки до краен потребител.

 

----------

§ 25. В Закона за данък върху добавената стойност в § 15д от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „30 юни“ се заменят с „31 декември“.

2. Създава се ал. 9:
„(9) До 31 декември 2024 г. включително, данъчната основа, посочена в данъчния документ, издаден от производителя или вносителя за доставка на бял хляб, хляб „Добруджа“ и типов хляб, може да бъде увеличена с максимална надценка в размер до 15 на сто без данъка по този закон по веригата доставки до краен потребител.“
§ 26. (1) Параграф 6 влиза в сила в 4-месечен срок след влизането в сила на този закон.
(2) Параграф 7, т. 2 относно думите „или служебно по реда на чл. 10е, ал. 2“ и т. 4 относно думите „както и служебно по реда на чл. 10е, ал. 3“, § 8 и 9 влизат в сила от 1 януари 2025 г.
(3) Параграф 25 влиза в сила от 1 юли 2024
г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар