Документи, издавани от работодателя съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение


Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се приеха специални мерки, които имат отношение към трудовите отношения в страната, чрез които се цели ограничаване на събирането на голям брой хора на едно място, във връзка с пандемията от COVID-19.

Основна цел на промените в трудовото законодателство е да се насърчи промяна в организация на работата в предприятията за определено време, така че да не се прекратява дейността им, а трудът на работниците и служителите да се извършва от собствения им дом.

Сърдечно благодарим на адв. Димитър Джутев и екипа на  www.ehr.bg, които ни предоставиха кратка характеристика и най-често използваните образци на документи, които работодателят ще се наложи да издаде по време на извънредното положение.

 

Надомна работа и работа от разстояние

Създава се нов чл. 120б в Кодекса на труда, който изрично предоставя правото на работодателя да възлага извършване на работа от разстояние или надомна работа за периода на извънредното положение. По същество това е право за едностранна промяна на мястото на работа на работника или служителя, но изрично е забранено да се променят другите условия по трудовия договор (чл. 120б, ал. 1, изр. 2 от КТ).

До момента извършването на надомна работа и/или работа от разстояние изискваше постигането на съгласие между работодателя и работника и подписване на допълнително споразумение към трудовия договор. С промените в Кодекса на труда (КТ) се предоставя възможност за периода на обявеното извънредно положение работодателят едностранно да изменя мястото на работа, като задължи работника да полага труд от собствения си дом. В чл. 120б, ал. 2 от КТ изрично е предвидено, че това става със заповед на работодателя, в която се определят условията за извършването на надомната и/или дистанционната работа.

Образец  на Заповед за надомна работа

 

Непълно работно време

В чл. 138а от Кодекса на труда се предоставя възможност на работодателя за времето на извънредното положение да въвежда непълно работно време за тези работници, които работят към момента на пълно работно време. Трябва да се отбележи, че непълното работно време трябва да е с продължителност не по-малка от половината на уговореното пълно работно време, т.е. в масовите случаи работодателят ще може да намали работното време на работниците от 8 часа на 4 часа на ден, за да създаде възможност за редуване на работниците на 2 или 3 смени.

Намаляването на работното време при извънредно положение следва да се извърши със заповед, в която да са определени конкретно работниците, които ще полагат труд с по-малка продължителност.

Образец на Заповед за непълно работно време

 

Независимо от всички описани по-горе възможности може да има ситуации, при които е по целесъобразно или е абсолютно задължително да се преустановява работата. В закона се съдържат две хипотези за преустановяване на работата на предприятието.

Първа хипотеза:Спиране работата на предприятието или на част от него едностранно от работодателя

Преустановяването на работата може да е свързано както с намаляването на потенциалните клиенти, така и за да прояви социална отговорност, като ограничи възможността работниците да полагат труд за определен период. Това право на преценка е предоставено на работодателя в чл. 120в, ал. 1 от КТ.

Трябва да се обърне внимание, че работодателят може да преустановява работата както за целия период на извънредното положение, така и само за част от него. Той обаче няма право да продължи преустановяването на работата след прекратяването на извънредното положение. При преустановяване на работата е задължително работодателят да не допуска работниците до работните им места. Именно това отличава разпоредбата на чл. 120в, ал. 1 от КТ от съществуващата до момента възможност за обявяване на престой (чл. 120, ал. 1 от КТ), поради факта че по време на престоя работниците следва да са на работните си места или да им се възлага друга работа.

Образец на Заповед за прекратяване на работата едносранно от работодателя във връзка с извънредната ситуация


Втората хипотеза: Спиране на работата когато има издадена заповед на държавен орган, която забранява извършването на определени дейности.

В този случай, работодателят е длъжен да преустанови работата в предприятието или в отделни негови части. Работата, която е забранена за извършване от държавните органи, следва да бъде преустановена, като в този случай работодателят няма право на преценка и това трябва да стане за целия период, за който е забранено извършването й със заповед на държавен орган. Работодателят обаче може да направи преценка дали дейността на неговото предприятие изцяло може да се преустанови или само отделна част попада в изрично забранените от държавните органи работи

Образец на Заповед за преустановяване на работата при издадена заповед на държавен органЕдностранно предоставяне на платен годишен отпуск

Когато работодателят е преустановил работата, той има правото едностранно да предостави за ползване платения годишен отпуск на лицата, които са обхванати от заповедта. Тези лица на практика не могат да работят, поради което е по-ефективно да им бъде предоставен за ползване платения годишен отпуск. Предоставянето на платен годишен отпуск ще е възможно дори и за работници и служители, които до момента нямат общ трудов стаж над 8 месеца.

Възможността едностранно да се предоставя платен годишен отпуск от работодателя е важна, за да се защитят интересите на двете страни от трудовото правоотношение. Безспорен факт е, че за голяма част от работодателите ще е предизвикателство да осигурят средства за изплащане на възнаграждения на работниците през този период, когато на практика няма да имат дейност. В извънредна ситуация обаче трябва да се наблегне на солидарността, като предоставянето на платен годишен отпуск през този период, от една страна, ще се гарантират интересите на работниците и служителите, които няма да бъдат лишени от доходите си, а от друга - на работодателите, които след края на периода на извънредното положение ще могат да разчитат на своите работници.


Образец на заповед за ползване на платен годишен отпуск по време на извънредна ситуация

 

Неплатен отпуск

Трябва да се има предвид, че Закона за извънредното положение не предвижда възможност работодателите едностранно да предоставят ползване на неплатен отпуск на работниците и служителите. Ползването на неплатен отпуск може да стане единствено след като има подадено искане от работника.

В случай, че работникът не ползва отпуск за периода на временното преустановяване на работата, работодателят ще е длъжен да му изплати брутното трудово възнаграждение. В тази хипотеза се приема, че работодателят не е изпълнил задължението си да предоставя работа на работника, поради което не може да лишава наетото лице от възнаграждението. Възнаграждението на лицето за времето на преустановяването на работата следва да се определи въз основа на брутното трудово възнаграждение, на което е имал право работника за месеца, предхождащ месеца на преустановяването на работата. Това означава, че ако работата е преустановена през март 2020 г. работникът ще трябва да получи еднаква сума с тази, която е получил през месец февруари 2020 г.

Специални правила за определени групи работници

Трябва да се обърне специално внимание, че за определени уязвими групи работници е предвидена възможността чрез едностранно изявление да ползват платения си годишен отпуск или да ползват неплатен отпуск. Този отпуск може да се ползва от работниците, в случай че техния работодател не е преустановил временно работата им. Това става по тяхна преценка, като трябва да подадат заявление до работодателя. В този случай работодателят няма право да откаже отпуска. Лицата, които имат право на платен годишен отпуск по тяхна преценка са:
1. бременна работничка или служителка;
2. работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
3. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст;
4. майка или осиновителка на дете с увреждане;
5. работник или служител, самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст;
6. работник или служител, самотен баща или осиновител или на дете с увреждане; 7. работник или служител, с навършена 18-годишна възраст;
8. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
9. трудоустроен работник или служител;
10. работник или служител, боледуващ от болест, регламентирана в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда, т.е. тези които боледуват от исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване;. психично заболяване; и захарна болест.

Образец на заявление, което трябва да се подаде от работник за ползване на платен или неплатен отпуск

 

------------

Документите са предоставени от eHR - система за електронни трудови досиета. Научете повече на www.ehr.bg или последвайте eHR във Facebook и LinkedIn.

С какво може eHR да е полезна?

1.За времето на извънредното положение и един месец след това, няма да увеличи разходите на работодателя с нито един лев;
2.Генерира правилни и лесни за работа документи;
3.Обменя дистанционно и мигновено изявления между работодател и работник/служител, които валидно обвързват страните по трудовото правоотношение;
4.Лесна, удобна и красива работа;
5.Може да се използва и само за връчване на документи, създадени в друга система (напр. софтуер ТРЗ);
6.Поддържаните документи винаги са актуални на динамичната нормативна уредба;
7.Всички създадени и връчени документи са на един миг разстояние;
8.Работата с нея може да бъде преустановена бързо и без разходи.

От какво се нуждаете, за да започнете работа с eHR?

1. Електричество;
2. Интернет връзка;
3. Компютър;
4. КЕП за работодателя, издаден от Борика АД;
5. Фирмен профил в системата;

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

7 Коментари

 1. Avatar
  БОЙКА МАРИНЧЕВА 2021-07-01 13:23:15

  трябва ми примерна заповед за промяна наработното време във връзка с затопрляне на температурите

 2. Avatar
  Светлана Георгиева 2020-07-17 14:37:18

  Сърдечно благодаря на автора за практическите насоки и образците на документи!

 3. Avatar
  Здравка Владимирова 2020-05-02 03:40:47

  Здравейте,
  При изадена заповед по чл. 120в, ал.1 и подадено заявление за изплащане на компенсации, трябва ли да са намаляват дните на престой, ако служителите са ползвали платен отпуск?

 4. Avatar
  marian 2020-04-05 13:33:38

  zdraveite, moje li rabotodatel da vi kara da rabotite po 13 chasa prez 2 dni i da vi plati polyvin zaplata ?

 5. Avatar
  Дафина Любенова 2020-03-31 19:52:38

  Защо никой не говори за чл 218 от КТ

 6. Avatar
  Ангелина Динева 2020-03-31 18:05:44

  Може ли работодател да връчи заповед по чл. 120кт за 2часов работен ден в извънредна ситуация и какво следва да е заплащането?

 7. Avatar
  Ангелина Динева 2020-03-31 17:53:29

  Може ли работодател да връчи заповед по чл. 120кт за 2часов работен ден в извънредна ситуация

Напиши коментар