Добиване и търговия с биткойн- данъчно третиране съгл. ЗДДС

автор: Мария Янчева

Практиката на данъчната администрация в България по отношение облагането на т.нар. виртуални валути (биткойн и други) е ограничена. Становищата са малко на брой, изчаква се практика на ниво ЕС и основната позиция е изложена в писмо на НАП 53-04-273/ 07.08.2014 г.във връзка с въпроси поставени от данъкоплатец.

 

Изложени са следните общи постановки, тъй като в ЗДДС няма изрични правила относно придобиването и обмяната на виртуални валути.

 

По отношение на придобиването:

„....създаването на bitcoin  (дигитални монети) се осъществява чрез специализирани компютърни системи посредством изчисляване на дадени алгоритми. ....Процесът на придобиване на bitсoin чрез изчислителна работа се нарича „добиване“. ...„добивните“ дейности на bitcoin може да бъдат определяни като дейности, свързани с обработка на данни или предоставяне на информация ...“.

Наличието на възмездна доставка на услуга се извежда от съществуването на пряка връзка между предоставените услуги и полученото възнаграждение. Според тълкуване на Съда на ЕС „една доставка на услуга е възмездна само ако между доставчика и получателя съществува правно взаимоотношение, в рамките на което се разменят реципрочни престации, като полученото възнаграждение от доставчика представлява ефективната насрещна престация за доставената услуга на получателя“.

Оттук се извежда и позицията на НАП, а именно „ако съществува пряка връзка между доставената услуга – извършена изчислителна работа и получената насрещна престация под формата на платежни единици bitcoin в рамките на правоотношение между доставчик и получател, „добивните“ дейности на bitcoin биха могли да се определят като доставка на услуга. Предвид обстоятелството, че доставката на тази услуга не попада в обхвата на глава четвърта "Освободени доставки и придобивания" от ЗДДС, би била налице облагаема доставка, съгласно  разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.

При условие, че не е налице пряка връзка между предоставените услуги и полученото заплащане и между доставчика и получателя не съществува правоотношениe, в рамките на което се разменят реципрочни престации, „добивните“ дейности на bitcoin биха били извън обхвата на ДДС.“

 

По отношение на обмяната (търговия с биткойн):

Съдът на ЕС се е произнесъл с решение от 22.10.2015г. по дело C‑264/14 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=133208).

Решението отговаря на два въпроса, а именно дали търговията с виртуална валута следва да се квалифицира като възмездни доставки на услуги и дали тези услуги са облагаеми или освободени.

По първия въпрос решението гласи, „представляват възмездни доставки на услуги...., състоящи се в обмяна на традиционни валути срещу единици от виртуалната валута „биткойн“ и обратно, извършени срещу заплащането на сума, съответстваща на маржа, който се определя от разликата между цената, по която съответният оператор купува валутите, от една страна, и цената, по която ги продава на своите клиенти, от друга страна“. Заключението се извежда въз основа на следните аргументи:

-          „виртуалната валута с двупосочен поток „биткойн“, ... обменяна срещу традиционни валути в рамките на сделки по обмяна, не може да се квалифицира като „материална вещ“ по смисъла на член 14 от Директивата за ДДС, тъй като, .............. тази виртуална валута няма друго предназначение, освен да се използва като платежно средство. ...Следователно ... сделки, които се състоят в обмяна на различни платежни средства, не попадат в обхвата на понятието „доставка на стоки“ ... При това положение тези сделки представляват доставки на услуги ...“

-          „доставка на услуги е „възмездна“ и следователно подлежи на облагане с ДДС само ако е налице пряка връзка между доставената услуга и полученото от данъчнозадълженото лице възнаграждение... Такава пряка връзка е налице, когато между доставчика и получателя съществува правоотношение, в рамките на което се правят насрещни престации, като полученото от доставчика възнаграждение представлява действителната равностойност на услугата, предоставена на получателя.“ В конкретния случай е налице правоотношение, „в рамките на което страните по сделката се задължават взаимно да предоставят суми в определена валута и да получат тяхната равностойност във виртуална валута с двупосочен поток или обратно. ... възнаграждението, ... за доставяната услуга, ще съответства на маржа, добавен ... при определянето на обменните курсове, по които ... продава и купува съответните валути.“

По втория въпрос решението гласи, „доставки на услуги ..., състоящи се в обмяна на традиционни валути срещу единици от виртуалната валута „биткойн“ и обратно, извършени срещу заплащането на сума, съответстваща на маржа, който се определя от разликата между цената, по която съответният оператор купува валутите, от една страна, и цената, по която ги продава на своите клиенти, от друга страна, представляват сделки, освободени от ДДС ...“. Заключението се извежда въз основа на следните аргументи:

-          Разглежда се чл.135, 1, д от Директивата за ДДС: „Държавите членки освобождават следните сделки: ... д) сделките, включително договаряне, засягащи валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност;“

Заб.: Разпоредбата съотвества на чл.46, ал.1, т.4 от ЗДДС: Освободена доставка е ... сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност.

-          „...освободените от ДДС по силата на тези разпоредби сделки по естеството си са финансови сделки независимо от факта, че не е задължително да бъдат извършвани от банки или финансови институции“ съгласно съдебната практика.“

-          „Сделките с нетрадиционни валути — тоест с валути, различни от паричните единици, които са законни платежни средства в една или повече държави, доколкото тези валути са приети от страните по дадена сделка като платежно средство, алтернативно на законните платежни средства, и нямат друго предназначение, освен да се използват като платежно средство — обаче представляват финансови сделки.“

-          „...при някои специфични сделки, като сделките по обмяна, трудностите, свързани с определянето на данъчната основа и на размера на подлежащия на приспадане ДДС, могат да бъдат идентични, независимо дали става дума за обмяна на традиционни валути, обичайно освободена по силата на член 135, параграф 1, буква д) от Директивата за ДДС, или за обмяна на такива валути, от една страна, срещу виртуални валути с двупосочен поток, от друга страна, които, без да са законни платежни средства, са платежно средство, прието от страните по дадена сделка, и обратно.“

-          „...от контекста и от целта на член 135, параграф 1, буква д) от Директивата за ДДС следва, че едно тълкуване на тази разпоредба в смисъл, че тя се отнася единствено до сделките с традиционните валути, би отнело част от действието ѝ.“

-          „В делото по главното производство е безспорно, че виртуалната валута „биткойн“ няма друго предназначение, освен да се използва като платежно средство, и че тя се приема от определени оператори за

тази цел.“

 

-------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:   https://www.pymnts.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар