Дивиденти - деклариране и дължими данъци

автор: Мария Янчева

Дивидентите са разпределения, произтичащи от участия в капитала на други лица – доходи от акции, доходи от дялови участия и други права, както и скритото разпределение на печалбата.

 

Облагане с корпоративен данък

Предприятията отчитат разпределените им дивиденти в съответствие с приложимото счетоводно законодателство. При формиране на данъчен финансов резултат по ЗКПО приходите от дивиденти в определени случаи не са признати за данъчни цели. С тях се намалява счетоводния финансов резултат при преобразуване, когато са разпределени от следните лица(чл.27 ЗКПО):

 • Местни юридически лица;

 • Чуждестранни юридически лица, местни за данъчни цели на държава членка на Европейския съюз;

 • Чуждестранни юридически лица, местни за данъчни цели на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Разпоредбата не е приложима при скрито разпределение на печалбата, за приходи от дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел и когато разпределящото лице е намалило данъчния си финансов резултат с разпределените суми. В тези случаи, както и в случаите на разпределени дивиденти от чуждестранни юридически лица, които са местни за данъчни цели на държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, приходите от дивиденти се облагат като част от финансовия резултат по ЗКПО с корпоративен данък.

 

Облагане с данък при източника/окончателен данък

1. Съгласно чл.194 ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени от местни юридически в полза на:

а) Чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната;

б) Местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

Изключения: Не се облагат дивидентите, разпределени в полза на местни юридически лица участващи в капитала на дружество като представител на държавата, в полза на договорни фондове или в полза на чуждестранни юридически лица, местни за данъчни цели на държава членка на Европейския съюз  или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването от облагане не се прилага при скрито разпределение на печалбата.

2. Съгласно чл.38 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат дивиденти, разпределени в полза на:

 1. а) Еднолични търговци;

  б) Местни физически лица от източник в България или в чужбина;

в) Чуждестранни физически лица от източник в България.

Дивидентите от участия в местни юридически лица са от източник в страната (чл.8, ал.3 ЗДДФЛ).

 

Данъчна основа и данъчна ставка

И по двата закона данъчната основа е брутната сума на разпределените дивиденти, включително при скрито разпределение на печалбата (чл.197 ЗКПО и чл.38, ал.2 и ал.3 ЗДДФЛ). Данъчната ставка е 5 % (чл.200, ал.1 ЗКПО и чл.46, ал.3 ЗДДФЛ).

 

Данъкът се декларира и внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти (чл.201, ал.1 и чл.202, ал.1 ЗКПО; чл.55, ал.1 и чл.65, ал.2 ЗДДФЛ).

Декларацията е по образец „Декларация  по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци“ (общото правило за тази декларация е, че тя се подава от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят съответния данък, а когато те нямат такова задължение се подава от лицата придобили дохода). Декларирането и внасянето на данъка се извършва в териториалната дирекция на НАП по месторегистрация на платеца на дохода (чл.201, ал.1 ЗКПО и чл.66, ал.1, вр.чл.57 ЗДДФЛ).

 

Изключения

Има едно изключение по отношение на процеса на деклариране и внасяне на данъка, а именно получените от местни физически лица дивиденти от източник в чужбина. В този случай местните физически лица имат задължение да декларират доходите от дивиденти в годишната данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ до 30 април на годината, следваща годината на придобване на дохода, като данъкът е дължим в същия срок (чл.67, ал.4 и чл.50, ал.1, т.3 ЗДДФЛ). За платените в чужбина данъци следва да се приложат удостоверения от съответните компетентни власти, освен ако не се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане „освобождаване с прогресия“ (чл.50, ал.5 и ал.6 ЗДДФЛ).

За удържаните и внесени данъци върху доходи на чуждестранни лица съответната териториална дирекция на НАП издава удостоверение по образец по искане на лицето (чл.201, ал.4 ЗКПО и чл.58 ЗДДФЛ).

 

Справка по чл. 73 ЗДДФЛ

Независимо от декларациите по чл.201, ал.1 ЗКПО, чл.55, ал.1 и чл.50 ЗДДФЛ, придприятията – платци на доходи имат задължение да подадат и справка по чл.73 ЗДДФЛ за разпределените дивиденти в полза на местни или чуждестранни физически лица в срок до 30 април. Доходите от дивиденти се включват в справката за годината, през която е взето решение за тяхното разпределяне или за годината на начисляване в случаите на скрито разпределение на печалбата (ч.73, ал.3 ЗДДФЛ). Не се включват доходите, подлежащи на деклариране по чл.142, ал.5 ДОПК, а именно в случаите в които са приложени данъчни облекчения съгласно СИДДО, предпоставките за които са били удостоверени само пред платеца на дохода.

При всички случаи на начисляване на доходи на чуждестранни лица, включително дивиденти, следва да се има предвид, че международните договори и спогодби, които са ратифицирани и влезли в сила, имат предимство пред местното ни законодателство (чл.13 ЗКПО и чл.75, ЗДДФЛ).

 

Определения от ЗКПО и ЗДДФЛ, използвани в текста:

Допълнителни разпоредби ЗКПО, §1, т.4:

 "Дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:

а) доходи от акции;

б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалба.

Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.

Допълнителни разпоредби ЗДДФЛ, §1, т.5:

"Дивидент" е:

а) доход от акции;

б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалбата.

-------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  АННА СТОЙЧЕВА 2021-01-29 09:53:59

  Благодарим за ясно и точно обяснение!
  С уважение, А. Стойчева.

Напиши коментар