Декларация образец №1 и Декларация образец №6 за гражданските договори

Кога се внасят дължимите осигуровки и какъв е редът за подаване на Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6

За  изплатена сума на лице по граждански договор, която след приспадане на нормативно присъщите разходи е над МРЗ се дължат осигурителни вноски за фонд Пенсии, ДЗПО и ЗО.  Същите осигуровки се дължат и ако сумата е под МРЗ, но лицето се осигурява на друго основание

чл.4 ал 3 КСО

5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Срок за внасяне на осигуровките:

Oсигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението/ чл.7, ал. 6  от КСО./,

т.е срокът за внасяне на вноските е обвързан с датата на изплащане на възнагражденията. 

Декларация образец № 1:

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.  /чл. 3 ал.1 т.3 Наредба № Н-8/

 

Използва се вид осигурен 14 - за работещи без трудови правоотношения;

Д1 не се подава когато:

 • Лицето е получило доход, по-малък от МРЗ след приспадане на разходите за дейността и няма осигуряване на друго основание , /когато няма осигурителен доход/

 

 • Ако лице е осигурено на Максималния ОД по трудов договор и има граждански договор  / също няма осигурителен доход/

Чл. 3 КСО

........

(9) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подават декларации обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

(10)Алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:

1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец


 Декларация образец № 6:

 Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" - в срока за подаване на декларация образец № 1/ чл.3, ал.3, т.1 от  Наредба № Н-8/29.12.2005 г./.

Полета:

8. Вид плащане:4 - За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение.

9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. 

18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:

- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение

 

Съдържанието на тази статия е актуализирано и допълнено.

Заповядайте в новия ни сайт , където може да намерите актуална и систематизирана  информация  за специфичните въпроси относно гражданските договори

Абонирайте се или ако вече сте го направили, влезте в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Нина Атанасова Атанасова 2021-02-06 20:29:08

  Моля да поясните как се внасят осигурителни вноски и как въответно ще се подадат Декларация 1 и 6 за положен труд за минало време (напр. положен труд през 2019 и 2020 г.; плаща се едновременно през 2021 г. Касае се за плащане за първи път - т.е. Д1 и Д6 за основни записи, а не корекции на внесени суми.

  Въпрос: Какъв е начинът да внесем осигуровки за 2019 година, когато има положен труд , а срокът за подаване е изтекъл
  Ясно е, че за 2020 г. можем да подадем до 30.04.2021 г.

  Моля да изпратите пояснение на електронна поща \\\"nina.atanasova@mu-plovdiv.bg\\\"

  Благодаря,
  С уважение

 2. Avatar
  AN 2017-01-17 19:07:42

  Здравейте, цитираната разпоредба съществува в чл. 4 ал. 3 т. 5 и 6 от КСО. Съгласно чл. 4 ал.3 т. 6 лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение- следва да им се удържат всички осигуровки. Физическото лице следва да подаде Годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с попълнено приложение Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност

 3. Avatar
  Иванов 2017-01-17 14:57:40

  Здравейте, чл.4 ал 2 т. 5 КСО е отмен. Ако може коментар. Задължителни ли са осигуровките по граждански под минималната ако лицето е на трудов договор. До колкото прочетох са задължителни, но т.к. видях че чл.4 ал 2 т. 5 КСО е отменен ще помоля за допълнителен коментар по темата, т.к. казуса заслужава по голямо внимание. Също ако лицето е под МРЗ и е безработно съответно не се одържат осигуровки и не се подаде декларация обр. 1, лицето трябва ли да попълва годишна декларация при наличие само на един граждански договор от този тип ?

  Поздрави.

Напиши коментар