ДДС при плащане на дивидент в активи

автор: Мария Янчева

Съгласно чл.12 ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.

Стока по смисъла ЗДДС е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер (чл.5 ЗДДС).

Доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката (чл.6 ЗДДС).

Прехвърлянето на правото на собственост не винаги е свързано с продажба на активи (стоки), макар и това да е най-често срещаната доставка в практиката. Възможно е например да се погаси задължение чрез прехвърляне на собственост върху активи. Такава хипотеза е разгледана в писмо на НАП-ЦУ с изх.№ 24-39-7 от 10.05.2017г. по повод поставен въпрос от данъчно задължено лице (ДЗЛ).

Дружество с ограничена отговорност разпределя дивиденти, които ще изплати чрез прехвърляне на правото на собственост върху свой поземлен имот. За определяне режима на доставката и дължимия данък, ако има такъв, се подхожда както при продажба на активи:

-          Определя се дали доставката е облагаема или освободена – по отношение на недвижимите имоти на основание чл.45 ЗДДС в зависимост от това дали имотът е урегулиран.

-          Данъчната основа се определя по общия ред по чл.26 ЗДДС, а когато страните са свързани лица следва да се имат предвид и правилата на чл.27, ал.3 ЗДДС.

-          Ако при придобиването на поземления имот е приспаднат данъчен кредит, а при последващото прехвърляне доставката се осъществи при условията на освободена доставка, то следва да се приложи чл.79, ал.3 ЗДДС и да се начисли данък по формулите на т.1 в зависимост от това дали данъчен кредит е ползван изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.

-          Ако при придобиването на поземления имот данъчен кредит е приспаднат частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, а при последващото прехвърляне доставката се осъществи при условията на облагаема доставка, то приложим е чл.79, ал.5, т.1 ЗДДС, съгласно който неползвания данъчен кредит може да бъде приспаднат в размер, изчислен по съответната формула.

-          Коркциите по чл.79 ЗДДС не се извършват за недвижими имоти, ако са изминали 20 години от началото на годината на упражняване на данъчен кредит или от началото на годината на фактическото използване на имота, в случай не се използва повече от една година след годината на упражняване на правото на данъчен кредит или началото на годината, през която изтича срока по чл.72, ал.1 ЗДДС, когато при придобиването не е упражнено право на данъчен кредит, както и ако документът, обуславящ правото на данъчен кредит не е включен в дневника за покупките в 12-месечния срок по чл.72 ЗДДС (чл.80 ЗДДС). 

-----------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар