Дарението като данъчно облекчение

 гост автор:Димитър Тупаров

България се намира на 127-о място от общо 139 страни в класацията за дарителство и щедрост на държавите според Световния дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) за 2017 г.и на 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в класацията. Най-щедрата източноевропейска държава е Румъния, а на последното място от региона е Чехия.

Дарението представлява безвъзмездно предоставяне на финансови средства, стоки или услуги на физическо или юридическо лице, при което действие не се очаква насрещна престация от страна на надареното лице

Българското законодателство урежда данъчни облекчения за дарителите. Регламентация на данъчното облекчение за дарение от физическите лица се съдържа в чл. 22 от ЗДДФЛ и съответно за юридическите в чл. 31 от ЗКПО

Предмет на тази статия е да уточним кои са най-важните особености:


1. Документиране: определението на договора за дарение, включително изискванията за неговото документиране, се съдържа в чл. 225 – 227 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). С оглед разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗЗД, като доказателство за действителността на дарението могат да послужат: договор за дарение; протокол; други доказателства, документиращи целите и условията на дарението, както и неговото предаване/приемане.

2. Размер на данъчното облекчение:
За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), съответно до 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи на физическите лица, когато дарението е в полза на:здравни и лечебни заведения;специализирани институции за предоставяне на социални услуги, детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии и др. / Виж пълен списък/
до 15 на сто от счетоводната печалба за данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството, съответно за физическите лица до 15 на сто за дарение за културата;
до 50 на сто от счетоводната печалба, съответно от годишната дан. основа на физ. Лица когато разходите за дарения са направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център за асистирана репродукция.

3. Не всички дарения, водят до облекчение. Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи /Чл. 22 ал.2 ЗДДФЛ/, съответно общият размер на даренията, признати за данъчни разходи, не може да превишава 65% от счетоводната печалба преди преобразуване./Чл. 31 ал.5 ЗКПО/

4. Ако разходът за дарение превишава установения размер (само с превишението) или не е в ползва на кръга от лица (с целия разход) се увеличава облагаемата печалба на предприятието.

5. Физическото лице може да ползва облекчение за дарение по реда на чл. 22 от ЗДДФЛ, ако са налице доказателства, че:

• дарението е направено в полза на лице, попадащо сред посочените в чл. 22, ал.1 от ЗДДФЛ,
• предметът на дарението е получен.

Съответно според ЗКПО не се признаваза данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

6. Даренията се признават и в случай, че са направени в полза на идентични на изброените институции, намиращи се в държава членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В този случай, лицето/ физическо или юридическо/ направило дарението, трябва да притежава официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, както и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

7. Данъчните облекчения за физическите лица се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация./Чл. 23(2)

8. С оглед разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗДДФЛ за дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11 от същия закон, т.е при плащане в брой - на датата на плащането; при безналично плащане - на датата на заверяването на сметката на получателя; при непаричен доход -датата на получаването на престацията.

9. Важно е да се има предвид, че данъчните облекчения не могат да се ползват за доходи, които се облагат с окончателен данък (например доходи от лихви по банкови сметки, дивиденти и т.н.), или с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.Съответно за юридическите лица задължително условие е данъчно задълженото лице, което извършва разходи за дарение, да е приключило съответния данъчен период с положителен счетоводен финансов резултат /счетоводна печалба/.

10. На основание чл. 23, т. 4 от ЗДДФЛ данъчното облекчение за дарение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация. Данъчните облекчения се ползват от физическите лица с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, като за целта се попълва Приложение № 10 на декларацията (образец 2010)

11. Ако сумата за дарение е удържана от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение, данъчното облекчение може да се ползва чрез работодателя при изчисляването на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа по чл. 25 от същия се намалява с годишния размер на данъчното облекчение за дарения, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен.

12. Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗДДФЛ, когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението

За целите и на ЗДДФЛ и ЗКПО, „пазарна цена“ е пазарната цена по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и това е „сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани“.


-------
Димитър Тупаров е управител на Счетоводна къща Гарант - Пловдив , https://www.kantora-plovdiv.com/
Илюстрация :Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар