Данъчно третиране по ЗДДС на договорите за наем

 

Наемът представлява услуга с непрекъснато изпълнение и данъчното събитие възниква по реда на чл.25, ал.4 ЗДДС, когато е дължимо плащането с оглед разпоредбите на конкретния договор (месечно, тримесечно и т.н.);

На основание чл.25, ал.5 ЗДДС при доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, повече от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година, данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, т.е. на 31.12.

При авансово плащане на наем се начислява ДДС, ако е наемът представлява облагаема доставка (чл.25, ал.7 ЗДДС).

При бартер – наем срещу ремонт се прилага чл.130 ЗДДС и всяка от доставките има собствено данъчно събитие, а първата е аванс за втората доставка. (Виж Решение по дело С-283/12 Серебряннъй век ЕООД и Решение на АС Варна № 973/23.4.2014) Данъчната основа представлява себестойността или цената на придобиване, освен ако не е уговорено парично възнаграждение – чл.26, ал.7 ЗДДС.

Данъчна основа
В общия случай данъчната основа е уговореното възнаграждение по договора за наем – чл.26, ал.1 и ал.2 ЗДДС. Обичайно наемодателят префактурира и консумативите, свързани с наетия имот, включително и местни данъци и такси. За тях следва да се начислява 20 % ДДС (чл.26, ал.3 ЗДДС).

Ако в договора за наем има уговорени неустойки, те не участват в данъчната основа на доставката (например неустойка за нанесени вреди на имота или за предстрочно прекратяване на договора). Не се включват в данъчната основа и лихви за забавени плащания на наема и другите разходи (чл.26, ал.2 , изречение второ ЗДДС).

Освободени и облагаеми наеми
Освободени доставки са:

• Отдаването под наем на земя – независимо дали е УПИ, земеделска земя, гори и т.н.(рента, аренда и др.) – чл.45, ал.1 ЗДДС;
• Отдаването на имот под наем за живеене на физическо лице – чл.45, ал.4 ЗДДС. Наемателят трябва да е физическо лице, а не фирма.

 

Наемодателят може да избере да третира освободените наеми като облагаеми доставки на основание чл.45, ал.7 ЗДДС.
Ако за придобиването или последващи разходи за имот е ползван данъчен кредит, а в последствие с него се извърши освободена доставка, то се прави корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79 или чл.79а ЗДДС.

Облагаеми доставки са:
• отдаването на имоти - офиси, магазини и други, извън хипотезата за живеене на физическо лице –по аргумент от противното на чл.45, ал.4 ЗДДС.

Подобрение на нает имот
Честа практика е при наем на недвижим имот наемателят да извърши съответните подобрения, за да може да използва имота за своята икономическа дейност. В някои случаи подобрението е за сметка на наема, но в повечето подобрението остава за сметка на наемателя (прехвърля се безвъзмездно на наемодателя) и възникват специфични последици от гледна точка на ЗДДС при прекратяването на договора за наем.

 

Това е чст от електронната ни книжка Данъчно третиране по ЗДДС на договорите за наем

 

 

Опитахме се да съберем най-често срещаните казуси при договорите за наем и тяхното данъчно третиране по ЗДДС.

Описаните решения не представляват конкретен съвет или консултация, но в океана от счетоводна информация със сигурност ще Ви бъдат полезни!

 

>>> Направeте годишен абонамент за ZnamKak.com и ще я получите БЕЗПЛАТНО!

>>> Ако имате активен абонамент и искате да Ви я изпратим, регистрирайте се ТУК

 

Ще се радваме да споделите Вашето професионално мнение по поставените въпроси! Пишете ни!


  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар