Данъчни промени 2021 част 4: Годишната данъчна декларация по ЗКПО се подава в срок от 1 март до 30 юни

В сила от 01.01.2021 се  изместват  датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни.

Началният срок за подаване и плащане на годишните данъци е от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Чл. 92. (2)  Годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

Чл. 93.Данъчно задължените лица внасят корпоративния данък за съответната година в срок до 30 юнина следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

В тази връзка са направени и промени  в Закона за счетоводството относно сроковете за публикуване на  годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган.

в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата година;

2.  юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 септември на следващата година;

3.  останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата година.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар