Данъчни промени 2021 част 3: Промени в авансовите вноски по ЗКПО.

Вследствие на изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък (в срок до 30 юни на следващата годината),  са свързани и промените в авансовите вноски по ЗКПО.

 • Навсякъде показателят нетни приходи от продажби за предходната година се заменя с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година.  
 • Въвежда се  данъчно задължените лица да декларират авансовите вноски с отделна данъчна декларация по образец.
 • Крайният срок за деклариране на промени в авансовото облагане е до 15 ноември.
 • Авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие да се внасят до 1 декември
 • Изменя се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20 на сто на 25 на сто.

 

в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 83.
(2) Авансови вноски не правят:
1.  данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Чл. 84. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 000 000 лв.

Чл. 87а. (1) Определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година се декларират с декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.

Чл. 88. (1) Данъчно задължените лица могат да подават в срок до 15 ноември на съответната година декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.

Чл. 89. (1) Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25 на сто се дължи лихва.

Чл. 90. (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;
2.  за месеците от април до ноември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят;
3.  за месец декември - в срок до 1 декември на текущата календарна година.

(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 1 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Албена Иванова 2021-06-20 15:43:11

  За 2020г сме на печалба, която реално дойде последните 10 дни на декември. През другото време бяхме на загуба. За 2021г до края на май сме на загуба. Е какви авансови тримесечни вноски да им внасям.

 2. Avatar
  ВАЛЯ ЛЕЧЕВА 2021-04-07 08:42:18

  Благодаря ! Както винаги систематизирано и полезно !

 3. Avatar
  Елена Иванова 2021-03-12 14:31:03

  Беше ми много полезно!
  Благодаря!

Напиши коментар