Данъчни мерки в Европейския съюз в отговор на пандемията COVID-19


В отговор на заплахата и въздействието на вируса COVID-19, различни държави-членки на ЕС приемат или са в процес на въвеждане на данъчни мерки за смекчаване на икономическите отклонения и осигуряване на определена мярка за сигурност на своите граждани.

1. Австрия
На 13 март 2020 г. Министерството на финансите обяви някои ключови мерки в отговор на епидемията от вируса COVID-19.
За да се подобри ликвидността на данъкоплатците, авансовите плащания на данъци за местни и корпоративни данъци могат да бъдат намалени при поискване до нула. Санкциите за забавено плащане могат да бъдат намалени или отменени при поискване. Данъчните власти могат да отложат плащането на данъците, ако тяхното събиране би довело до значителни затруднения или да се съгласят с плащания на вноски.

2. Белгия
На 12 март 2020 г. Министерството на финансите обяви следните мерки:
• данъците могат да се плащат на части;
• в случай на забавено плащане, няма да се дължи лихва за забавено плащане; и
• ще бъдат премахнати санкциите за неплащане на данъци.
Данъкоплатците, които искат да се възползват от мерките, трябва да подадат заявление до 30 юни 2020 г. Мерките са на разположение по отношение на  данък върху доходите, корпоративен данък, ДДС и данък върху субекти, които не се облагат с корпоративен данък, като някои фондации.

3. Босна и Херцеговина
На 13 март 2020 г. правителството на Република Сръбска обяви следните данъчни и икономически мерки, насочени към смекчаване на ефектите на COVID-19 за данъкоплатците:
• отлагане на плащанията по декларациите за корпоративен данък до 30 юни 2020 г. Дължимият данък следва да се плаща на части до края на 2020 г .; и
• своевременно изплащане на възстановяване на данъци и социални вноски, платени при всяко увеличение на заплатите съгласно Закона за стимулите в икономиката на Републиката (Law on Incentives in the Economy of the Republic of Srpska

4. Чехия
На 12 март 2020 г. Министерството на финансите обяви плановете си за смекчаване на ефектите на COVID-19 за данъкоплатците, както следва:
• Общият краен срок за подаване на индивидуалната декларация за данък върху дохода за 2019 г. е 1 април 2020 г., но няма да се прилага неустойка и лихва за забавено плащане, докато данъчната декларация бъде подадена до 1 юли 2020 г. Тази мярка ефективно ще позволи на данъкоплатците да отсрочат, без санкция, индивидуалното подаване на данък върху доходите и сроковете за плащане до три месеца. От данъкоплатците няма да се изисква да доказват, че забавянето е причинено от COVID-19.
• По отношение на други късно пададени данъчни декларации, данъкоплатците няма да бъдат налагани санкции, при условие че могат да докажат, че забавянето е причинено от COVID-19 (например болест или карантина във връзка с COVID-19).
• Всички данъкоплатци ще бъдат освободени от второ наказание от 1000 CZK за късно подаване на декларацията, без да е необходимо да демонстрират връзка с COVID-19.
• Данъкоплатците ще се възползват от 75% намаление на административната такса за отлагане на данъчните плащания или плащане на данък на вноски (т.е. таксата ще бъде намалена от 400 CZK на 100 CZK).
• Въпреки че последните етапи на електронното отчитане на приходите (ERR) все още ще бъдат въведени от 1 май 2020 г., данъчните власти ще бъдат по-снизходителни в случаите на неспазване, когато такова несъответствие е очевидно причинено от COVID-19.

 

5. Дания
На 10 март 2020 г.Министерството на данъчното облагане обяви три мерки за смекчаване на финансовото въздействие на коронавируса.
Отлагане на сроковете за плащане на някои данъци
Понастоящем работодателите трябва да удържат данък върху заплатите, както и осигурителни вноски и да ги превеждат на данъчните власти до края на месеца или до десетия ден на следващия месец, в зависимост от размера на работодателя. За плащания, дължими през април, май и юни 2020 г., срокът за връщане на данъка се отлага с четири месеца.
Коригиране на дължимия корпоративен данък
Следващата вноска на корпоративен данък се дължи на 20 март 2020 г. Това предварително плащане се основава на очакваните печалби през 2020 г. Ако бизнесът е повлиян от разпространението на COVID-19, е възможно да се намалят очакваните печалби за 2020 г. и съответно да намали предварителното плащане на данък.
Отлагане на превода на ДДС
В момента, ако облагаемите доставки надхвърлят 50 милиона DKK, облагаемият период е календарният месец. Крайният срок за превод на ДДС за периода март, април и май 2020 г. се отлага с 30 дни.

6. Франция
На 13 март 2020 г. данъчните власти обявиха мерки за коригиране на плащанията с оглед на епидемията от COVID-19. В съответствие с пресконференцията, проведена от президента на 12 март 2020 г., бяха обявени мерките, изложени по-долу.
По отношение на корпорациите:
• плащането на следващата данъчна вноска (авансов корпоративен данък и / или данък върху доходите) може да бъде отложено без неустойка при поискване; и
• ако мартенската вноска вече е платена, изтеглянето на дължимата сума по схемата за директен дебит SEPA може да бъде спряно или може да се поиска възстановяване след извършване на плащането.
По отношение на самостоятелно заетите лица:
• приложимите тарифи и вноски могат да бъдат коригирани; и
• плащането на данък при източника върху професионалния доход може да бъде отложено до три пъти за месечни вноски и до следващото тримесечие за тримесечни вноски.

7. Германия
На 13 март 2020 г. Министерството на финансите и Министерството на икономическите въпроси и енергетиката обявиха пакет от мерки за смекчаване на ефектите на COVID-19 за данъкоплатците. Основните мерки включват увеличаване на гъвкавостта на намаленото обезщетение за компенсация на часове (Kurzarbeitergeld) и данъчна помощ за ликвидност за бизнеса.
За да се подобри ситуацията с ликвидността на компаниите, ще се подобрят възможностите за отлагане на плащанията на данъци и намаляване на авансовите вноски и ще бъдат адаптирани правилата за прилагане. Съответно ще бъде по-лесно да се получат отсрочени данъци от данъчните власти. Данъчните власти ще могат да отложат данъците, ако тяхното събиране би довело до значителни затруднения. Органите по приходите ще бъдат инструктирани да не налагат строги условия в това отношение. Веднага след като стане ясно, че се очаква доходът на данъкоплатците през текущата година да бъде по-нисък, отколкото в предходната година, данъчните власти ще намалят авнансовите данъчни вноски. 
Мерките за изпълнение и неустойките за забавено плащане ще важат до 31 декември 2020 г., ако длъжникът на висящо плащане на данък е пряко засегнат от COVID-19.
По отношение на данъците, които се управляват от митническата администрация (например енергийното мито), на Централния митнически орган е възложено да направи подходящи отстъпки за данъкоплатците. Същото се отнася и за Федералната централна данъчна служба, която ще предприеме съответно по отношение на застрахователния данък и ДДС, които и двете попадат в неговата компетентност.

8. Гърция
На 11 март 2020 г.в официалния правителствен вестник беше публикуван законодателен акт, който включва, наред с други, следните данъчни и икономически мерки, насочени към смекчаване на ефектите на COVID-19 за данъкоплатците:
• удължаване на срока за плащане на ДДС;
• спиране на събирането на ДДС задължения за предприятия, засегнати от появата и разпространението на COVID-19;
• удължаване на срока или спиране на плащането на заверени дългове към данъчните власти, както и на вноски на плащания на данъчен дълг; и
• удължаване на срока или спиране на изплащането на заверени дългове, отнасящи се до осигурителни вноски, както и на вноски на вноски за плащане на дълг за социалноосигурителни вноски.
Очаква се навреме да бъдат обявени повече мерки.

9. Люксембург
На 17 март 2019 г. администрацията за директни данъци обяви следните данъчни мерки за смекчаване на ефектите на COVID-19 за компаниите.
10.1. Връщане на данъци
Подаването на декларации за корпоративен данък ще бъде отложено за 31 май до 30 юни.
10.2. Авансови плащания
През първото и второто тримесечие на 2020 г. не е необходимо да се плаща авансов корпоративен данък и общински данък.
10.3. Отсрочка за плащане на данък
При поискване данъчната администрация ще предостави отсрочка от четири месеца за плащане на корпоративен данък върху доходите, общински данък върху бизнеса и данък върху нетната стойност, ако данъчният дълг възникне след 29 февруари 2020 г. В този случай няма да се дължат забавени наказателни лихви.

10. Холандия
На 12 март 2020 г.  министрите на финансите, социалните въпроси и заетостта изпратиха писмо №. CE-AEP / 20072624 (писмото) до долната камара на парламента, в която те обявиха набор от мерки за подпомагане на смекчаването на икономическите ефекти от избухването на коронавирус.
По отношение на данъчното облагане правителството обяви следните мерки.
 Отсрочване на плащането
За да се отстранят проблемите с ликвидността, с които предприятията могат да се сблъскат, в момента е в сила извънредно отлагане на плащането на индивидуален данък върху доходите (inkomstenbelasting), корпоративен данък върху доходите (vennootschapsbelasting), ДДС (omzetbelasting) и данък върху заплатите (loonbelasting).
Данъкоплатецът трябва да поиска писмено отсрочване и да заяви, че причината за това са проблеми, породени от кризата COVID-19. След получаване на искането данъчните власти ще преустановят всички мерки за събиране на данъци. Действителната оценка на искането за отсрочка, за която все още важат редовните условия за отсрочка, ще се извърши по-късно.
В писмото се посочва също, че през следващия период данъчните власти няма да налагат административна глоба (verzuimboete) в случаите на не- или закъсняло плащане. Когато такава глоба вече е наложена, тя ще бъде отменена.
 Временни оценки
Данъкоплатците, които също плащат данък въз основа на предварителни (корпоративни или физически) оценки на данъка върху доходите и очакват, че облагаемият им доход ще бъде по-нисък поради кризата COVID-19, могат да поискат данъчните власти да издадат по-ниска предварителна оценка (и така да плащат по-малко данък веднага). Такива искания ще бъдат удовлетворени.

11. Норвегия
Корпоративен данък
На 16 март 2020 г. правителството представи предложение за закон (Prop. 53 LS) за спешни данъчни мерки с цел смекчаване на финансовото въздействие от разпространението на COVID-19. Законопроектът беше приет от парламента в същия ден. Мерките за директен данък включват:
• дружествата, които са на загуба, могат да пренасят загуби и да ги компенсират срещу печалби от предишни данъчни години. Тази мярка е ограничена до дружества с ограничена отговорност, които имат загуба през 2020 г. и имат печалба от 2018 г. или 2019. Подобна мярка беше въведена през 2008 г. поради финансовата криза; и
• физически лица, които притежават компании, които се занимават с активен бизнес, подлежат на облагане с нетна стойност върху техните бизнес активи. Ако дружеството има загуба през 2020 г., физическото лице може да отложи плащането на дължимия данък през 2021 г. с една година. Очаква се това да увеличи ликвидността на бизнеса, тъй като собствениците обикновено финансират плащането на данък чрез изплащане на дивиденти.
 ДДС
На 16 март 2020 г. правителството обяви, че ще намали намалената ставка на ДДС до 8% (в момента 12%), считано от 1 април 2020 г. Намалената ставка се прилага за:
• доставката на пътнически транспорт и закупуването на такива услуги;
• публични радио- и телевизионни компании;
• прием в кина, спортни събития, увеселителни паркове и музеи; и
• настаняване в хотели, отдаване под наем на каюти и ваканционни апартаменти от хотели и къмпинг предприятия и закупуване на хотелско настаняване.
Освен това данъкът за въздушните пътници се премахва за периода между 1 януари 2020 г. и 31 октомври 2020 г.

12. Румъния
На 13 март 2020 г. Министерството на финансите обяви в съобщение за печата, че в отговор на пандемията COVID-19 първият срок за плащане през 2020 г. за данъците върху сгради, земи и транспортни средства ще бъде отложен от 31 март 2020 г. до 30 юни 2020 г.

13. Словашка република
На 16 март 2020 г.Министерството на финансите и Министерството на икономиката предложиха данъчни мерки с цел облекчаване на въздействието на кризата COVID-19 върху икономиката, както следва:
• въвеждане на систематично подпомагане на бизнес инвестиции в дълготрайни активи, по-специално супер приспадане на данъци и ускорена амортизация; и
• промени в правилата за данъчни загуби.

14. Испания
На 13 март 2020 г. бе публикуван указ-закон 7/2020 от 12 март 2020 г. за спешни мерки за облекчаване на икономическото въздействие на COVID-19 . Той установява навременни мерки за засилване по отношение на здравето, семейната подкрепа, туризма, временното финансиране, администрацията и данъците за подпомагане на смекчаването на икономическите ефекти от коронавирусната епидемия.
Указът влезе в сила на 13 март 2020 г. и неговите мерки ще продължат да се прилагат, докато правителството счита, че извънредните обстоятелства, довели до неговото одобрение, продължават.
По отношение на данъчното облагане Указът предвижда отсрочка за плащане на данъци, които не надвишават сумата от 30 000 EUR (т.е. сумата, която позволява отсрочка без предоставяне на гаранция), който срок на подаване и плащане, или чрез оценка или самооценка, се прилага от 13 март 2020 г. до 30 май 2020 г.
Само данъкоплатците с оборот, който не надвишава 6101221,04 евро през 2019 г., имат право на отсрочка, която може да включва и отсрочване на плащането на определени данъци, които обикновено не подлежат на отсрочка като данъци, удържани при източника, плащания по сметка, начислени данъци и предплащане на ДПП.
Отсрочването ще важи за шест месеца и през първите три месеца на отсрочка няма да се начислява лихва.

 

Използван източник: /Julie Rogers-Glabush
Issue: European Taxation, 2020 (Volume 60), No. 5 (Next issue)/

.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар