Данъчните облекчения за физическите лица през 2017 г

гост-автор: Красимира Нечева

Данъчните облекчения, от които могат да се възползват всички физически лица, получили облагаем доход през 2017 г. и подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа са изрично упоменати в Глава четвърта от Закона за облагане доходите на физическите лица.

Преди детайлното разглеждане на данъчните облекчения, особено внимание заслужава новото условие /чл. 23, ал. 2 ЗДДФЛ/ за ползване на абсолютно всички видове данъчни облекчения, а именно данъчно задълженото физическо лице да има право да се възползва от тях, единствено когато няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Това означава, че в момента в който подаваме данъчна декларация, трябва да проверим имаме ли в данъчно-осигурителната си сметка просрочени задължения за осигуровки, данъци, глоби от КАТ, МДТ и пр., подлежащи на принудително изпълнение. Това става най-лесно по ЕГН чрез ПИК номер, издаден от НАП.

При необходимост от корекция на вече подадената данъчна декларация, също е важно да проверим дали имаме такива задължения, тъй като е напълно възможно междувременно да са възникнали такива и да се лишим от правото си на съответното данъчно облекчение.

 

В началото на октомври излезе становище с изх. № 92-00-1299#2/4.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно условието задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения.

 

Как е уреден въпросът при ползването на облекчения чрез работодател при годишното преизчисляване на дължимия данък?

Във връзка с новото условие е допълнен и чл. 49 от ЗДДФЛ, в частност ал. 4, т. 8, като е въведено задължение за работника/служителя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година, да декларира в писмен вид пред работодателя си по основното трудово правоотношение, следните две обстоятелства:

  • Към момента на подаването й пред работодателя, лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.  /Изтегли   примерна декларация/ или
     
  • Лицето само ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за данъчната година. /Изтегли примерна декларация/

Предоставят се декларации в свободен текст и важат само за облекченията по чл.18 /намалена работоспособност/, чл.20 /лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране/, чл. 22в /за деца/ и 22г /за деца с увреждания/, както и чл.19 /лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане/ и чл.22 /дарения/, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

- В случай, че лицето декларира, че ще подава само данъчната си декларация, за работодателя автоматично отпада задължението за годишно преизчисляване размера на дължимия данък за това лице.

- Не е необходимо лицето да декларира пред работодателя подаването на данъчна декларация по повод данъчно облекчение извън изброените в чл. 49, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДФЛ.

 

Към момента не е налице законово изискване, лицето да няма публични задължения и да декларира липсата на такива, за да ползва месечно облекчение.

 

Какви видове данъчни облекчения може да ползва физическото лице?

 

I. Облекчения, които могат да се ползват чрез работодател или подаване на ГДД

 

1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособностсистематизирана информация в  Таблица 1

2. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане - систематизирана информация в Таблица 2

3. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Повече информация в Таблица 3

 

4. Данъчно облекчение за дарения

Размерът на това облекчение зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението Повече информация в Таблица 4: 

 

5. Данъчно облекчение за деца

Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ:

- 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

- 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

- 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Какви са условията: Таблица 5

 

6. Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв.за отглеждане на детес 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Повече информация в  Таблица 6

 

Внимание! Данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 20, 22в и 22г се ползват в следната последователност:

1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36;

2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1.

 

II.   Облекчения, които могат да се ползват единствено чрез подаване на ГДД

1. Данъчно облекчение за млади семейства

Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства като приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Облекчението може да се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за ипотечен кредит е сключенот данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възрасткъм датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Облекчението може да се  ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Към ГДД по чл.50 се прилагат:

1.       Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

2.       Декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ - писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за млади семейства за съответната данъчна година.

Когато банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, документът е придружен от легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач.

Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията се прилагат официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

 

2. Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания – в сила от 01.01.2017 г.

 

От това облекчение могат да се възползват физически лица, за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. 100% от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;

3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80% от доходите по т. 1.

 

Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., а обстоятелствата и условията за ползването му се декларират лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като не е налице законово изискване към декларацията да се прилагат документи, доказващи наличието на необходимите условия и обстоятелства

Всички обстоятелства и условия, свързани с ползването на данъчните облекчения се декларират от лицето в Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

----------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и бизнес консултации


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар