Готвена промяна: данъчната оценка на имотите да се актуализира на всеки две години

На всеки две години общините ще актуализират данъчните оценки с пазарните цени, а с тях и данък сгради

В началото на седмицата Министерският съвет внесе в Народното събрание пакет от данъчни закони, които предстоят бъдат разгледани от Комисията по бюджет и финанси.

В Законопроекта за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси се предлага размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона. Предложението е направено от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Предлага се актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години.

В Приложение 2 „Норми за данъчна оценка на
недвижимите имоти“, в раздел II. Данъчна оценка на сградите:

§ 15.
1. В раздел II „Данъчна оценка на сградите“, в чл. 5:
б) създава се ал. 9:
„(9) При отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за закупуване на нови и съществуващи жилища за двугодишен период считано от следващата година базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър по ал. 3 се актуализира с отчетения коефициент. При отчетено изменение в индекса по изречение първо на регионално ниво или в категоризацията на населените места по чл. 36 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, считано от следващата година се актуализира и „Коефициентът за местоположение“ по чл. 6.“

От Мотиви за промяната:

Предложението цели преодоляване на разминаването на размера на данъчните оценки на имотите в някои населени места спрямо съвременните пазарни и социално-икономически условия в страната. По този начин базисната данъчна стойност, там където има изменение, ще се актуализира спрямо измененията при пазарните цени на недвижимите имоти, отчитани от НСИ, и в случай на намаление на тези цени за съответния период – тази промяна също ще се отразява. Публикуваните от НСИ Индекси за закупуване на нови и съществуващи жилища (ИЦЖ) са официален и надежден източник на информация, тъй като се съставят на базата на крайни покупни цени по сделките, които от 2022 г. се събират от административен източник на данни – Имотния регистър. ИЦЖ обхваща само пазарните цени на жилища. Непазарните цени са изключени от обхвата му и в него влизат всички сделки с жилища (в брой и с ипотека) независимо от целта на закупуване, т.е. и жилищата, закупени с цел, различна от обитаване, са включени (например закупените с инвестиционна цел или за отдаване под наем). От 2022 г. този индекс обхваща покупките на апартаменти и къщи. Луксозните имоти са извън обхвата на ИЦЖ. Цените на сделките включват стойността на земята, като източникът на административни данни съдържа всички транзакции за периода.

От данъчната оценка зависи и размерът на такса смет.


Предлага се и ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар