Годишна отчетност и данъчна декларация на едноличните търговци, неосъществявали дейност през отчетния период

автор:Мария Янчева

Едноличните търговци са предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и имат задължения по Закона за статистиката, но като физически лица подават годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ. За разлика от останалите търговци, които са юридически лица, за тях са предвидени някои специални правила по повод задълженията им за годишна отчетност.

 

 • Годишни финансови отчети – не е предвидено освобождаване от съставяне на годишни финансови отчети. Но за едноличните търговци е допустимо годишният финансов отчет да се състои единствено от отчет за приходите и разходите, когато са едновременно изпълнени следните две условия за отчетния период (чл.29, ал.3 ЗС):

  - приходите от продажби не надхвърлят 200 000 лева; и

  - няма задължение за извършване на независим финансов одит.

 

 • Публикуване на годишните финансови отчети – в общия случай няма освобождаване от публикуване, а единствено възможност за публикуване на съкратени форми. Но едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, нямат задължение да публикуват своите отчети (чл.38, ал.9 ЗС).

 

 • Независим финансов одит – няма специални правила за еднолични търговци, прилага се общия ред по чл.37 ЗС.

 

 • Годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ – за разлика от търговските дружества, които винаги подават годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО, за физическите лица има изключения. Те не подават декларация по чл.50 ЗДДФЛ, когато не са получили доходи или са получили само доходи, изброени в чл.52 ЗДДФЛ, т.е едноличните търговци, които не са извършвали дейност нямат задължение да подадат годишна данъчна декларация (това се отнася само за приложението за едноличен търговец; ако физическото лице има други доходи за деклариране, то трябва да подаде съответните приложения).

 

 • Годишен отчет за дейността по чл.51 ЗДДФЛ – лицата, извършващи стопанска дейност, включително едноличните търговци, трябва с годишната данъчна декларация да подадат и годишен отчет за дейността, който съгласно т.53 от ДР на ЗДДФЛ е отчетът по чл.20, ал.4 от Закона за статистиката. Входящият номер на този отчет следва да се впише в данъчната декларация. Не се подава годишен отчет, когато са изпълнени едновременно две условия (чл.51, ал.2 ЗДДФЛ):

 • Не е извършвана дейност през данъчната година; и

 • Не са отчетени приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство през данъчната година.

 

 • Документи по Закона за статистиката– въпреки, че ЗДДФЛ освобождава лицата, които не са извършвали дейност от задължението за подаване на годишен отчет за дейността, от тях все пак се изисква да потвърдят това обстоятелство в декларация по образец директно пред НСИ. В документа се декларира, че предприятието не е било активно, т.е. не е извършвало дейност и не е отчело приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство. 

 

Пример: Едноличен търговец, който не е извършвал стопанска дейност през 2016 година, не е отчел приходи и разходи и не подлежи на задължителен независим финансов одит, има следните задължения във връзка с годишната отчетност:

- да състави годишен финансов отчет (като има възможност по избор да състави само ОПР) и

- да подаде в НСИ декларация за неактивност до 30 април.

В конкретната хипотеза ЕТ няма да има задължение да подава годишна данъчна декларация (за този вид дейност) и няма задължение да публикува годишния си финансов отчет.

Информация за декларация за неактивност в сайта на НСИ

----------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар