Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част четвърта: регулиране на слабата капитализация

автор: Мария Янчева

Настоящото изложение няма за цел да изброява всички увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат, които се изискват от ЗКПО при попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.92. Целта е да припомни някои особености на най-често срещаните основания за преобразуване, които възникват при почти всяко предприятие, включително и най- малките.

Слаба капитализация

Най- важно при регулирането на слабата капитализация е определянето на разходите за лихви, които подлежат на регулация по чл.43, ал.3 ЗКПО. Изрично са изключени от режима:

- Лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на актив;

- Наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;

- Лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона

Пример: ако е отчетен разход за лихви, който представлява доход на местно физическо лице и не е изплатен към 31 декември, то счетоводният финансов резултат трябва да се увеличи на основание чл.42 ЗКПО, а разходът за лихви няма да участва при регулиране на слабата капитализация;

  • Лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице – тази хипотеза може да представлява предизвикателство в практиката с оглед разнообразието от конкретни клаузи по сключени договори за банков кредит/ лизинг и тяхното тълкуване.

В тази връзка интерес могат да представляват следните писма на НАП:

26-Е-191 от 18.08.2015г. - няколко свързани лица имат отделни, но идентични договори за банков кредит с една и съща банка; няма пряко предоставяне на обезпечение от едно свързано лице на друго; в същото време са включени клаузи позволяващи вътрешногрупови заеми между свързаните лица и клаузи, които уговарят, че неизпълнение на едно от свързаните лица, води до предсрочна изискуемост на кредитите на всички свързани лица; тълкуването на НАП е, че по същността си договрите представляват единно правоотношение, при което банката от една страна отпуска банков кредит на няколко свързани лица, а от друга в целостта си отпуснатата сума се гарантира с имуществото на всички свързани лица и следователно лихвите подлежат на регулация по чл.43 ЗКПО.

94-С-394 от 09.11.2011г. - позицията на НАП по отношение на хипотези на предоставени обезпечения от свързани лица е, че не е от значение дали те покриват изцяло или частично размера на лизинга/кредита, нито дали обезпечението е фактически реализирано от съответната финансова институция – самият факт на съществуващо обезпечение от свързано лице е достатъчен за прилагане на режима на слаба капитализация. Последващата съдебна практика на ВАС обаче утвърждава различен подход и се счита, че подлежат на регулация разходите за лихви, тогава когато целият размер на кредита е обезпечен или гарантиран или отпуснат по нареждане на свързано лице, въпреки че в чл.43, ал.3, т.1 не е упоменато, че кредитът трябва да е изцяло гарантиран от свързано лице. Едно разширително тълкуване на данъчна норма, свързана с данъчна регулация на разходи е недопустимо, тъй като е във вреда на данъчнозадълженото лице ( решения на ВАС 4801 от 28.04.2015г., 10179 от 11.07.2012 г.).

 

Формуляр на ГДД по чл.92 ЗКПО за 2016г.

В годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2016 година са направени няколко съществени допълнения:

  • В декларацията се прави избор за начина на облагане на личното ползване на активи на предприятията за следващата година (с декларацията, която се подава до 31 март 2017 се прави избор и за изминалата 2016 година). Ако не се избере облагане по ЗКПО, се приема, че облагането ще се извършва по реда на ЗДДФЛ.

  • Предвидено е основание за подаване на коригираща декларация след изтичане на законоустановения срок за подаване на ГДД (чл.75, ал.3 ЗКПО) – дава се възможност при откриване на счетоводна грешка или грешка при преобразуване на счетоводния финансов резултат, свързани с предходната година, както и при отразяване на коригиращи събития, да се подаде еднократно нова декларация в срок до 30 септември на текущата година. 

  • В декларацията се предоставя информация за съставителя на годишния финансов отчет (физическо лице или счетоводно предприятие).

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар