Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част първа: Амортизируеми активи

автор:Мария Янчева

Настоящото изложение няма за цел да изброява всички увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат, които се изискват от ЗКПО при попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.92. Целта е да припомни някои особености на най-често срещаните основания за преобразуване, които възникват при почти всяко предприятие, включително и най- малките.

Амортизируеми активи

В практиката много често за даден актив се определят еднакви счетоводна и данъчна амортизационна норма (в рамките на допустимите прагове по категории активи съгласно чл.55 ЗКПО). По този начиин увеличението със счетоводните амортизации и намалението с данъчните амортизации не води до ефективна промяна на счетовдния финансов резултат при данъчно облагане. Важно е обаче да се има предвид различната обосновка на определяне на нормите.

- Счетоводните стандарти изискват да бъдат съобразени редица обективни критерии при определяне на срока на годност и на метода на амортизация, а оттам и на амортизационната норма, която да се приложи (гаранционен срок, условия на използване, експертни мнения, морално остаряване, правни ограничения върху ползването и други).

-  ЗКПО от друга страна поставя единствено максимални годишни размери на амортизационните норми по категории активи – изборът на норма в рамките на поставените лимити не е подчинен на други изисквания и може да бъде различен всяка година, т.е. предприятието може свободно да прецени как най-оптимално да използва останалата данъчна стойност. Единственото ограничение е, че нормата се определя за календарната година и не е допустимо тя да е различна за отделни месеци.

При формиране на годишните данъчни амортизации предприятията имат право на избор за момента, от който да започнат да ги начисляват: от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация трябва да е документално обоснована (чл.58, ал.1 ЗКПО), като конкретната форма на документиране следва да се съобрази с характеристиките на актива, тъй като в ЗКПО няма изрична разпоредба за общовалидна форма.

За активи, които временно не се използват (не носят икономическа изгода) за период по-дълъг от 12 месеца, следва да се преустанови начисляването на данъчни амортизаци без активите да се отписват от данъчния амортизационен план (ДАП) съгласно чл.59 ЗКПО  (различна е ситуацията, в която определен актив изобщо няма да се използва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат – в този случай активът се отписва от ДАП). При временно преустановяване, начисляването се възобновява при връщане на активите в експлоатация. В практиката може да е трудно да се прецени предварително дали срокът, в който активите временно не се използват ще надвиши нормативно определения 12– месечен период. Когато този срок изтече и обхваща месеци от две календарни години, се налага да се направят корекции на данъчните амортизации в текущата година – годишната данъчна амортизация се намалява с начислената амортизация за дванадесетте месеца, през които активите не са носили икономическа изгода и за тях начисляването се преустановява. Корекцията се извършва като се увеличи данъчната стойност на активите и се намали начислената за тях данъчна амортизация (чл.59, ал.2 ЗКПО). Размерът на корекцията се включва в сумата на данъчната амортизация за годината и се попълва в частта с намаленията от ГДД по чл.92 ЗКПО, въпреки че може да се получи отрицателна величина. На сайта на НАП е публикувана помощна справка Амортизируеми активи, която улеснява изчисляването годишните данъчни амортизации и в която са предвидени полета за възможните видове корекции.  

Пример: Предприятие има два амортизируеми актива, както следва:

Отчетна стойност (равна на данъчната амортизируема стойност) – А1 – 800; А2 – 1200

Амортизационна норма (счетоводна и данъчна) – 15 %

Дата на въвеждане в експлоатация – 20.12.2014г. Счетоводна амортизация се начислява съгласно НСС 4 от 01.01.2015г. За данъчната амортизация е упражнено правото на избор и съгласно чл.58, ал.1 ЗКПО също се начислява от 01.01.2015г.

Актив 2 е използван последно през м.06.2015г. и предприятието е нямало яснота колко дълго няма да го използва. Към 31.12.2016г. актив 2 все още не се използва.

На 30.06.2016г. изтича 12-месечния срок по чл.59 ЗКПО, от което следва че трябва да се преустанови начисляването на данъчни амортизации за актива от 01.07.2016г. и да се направят корекции за начислените данъчна амортизации за дванадесетте месеца преди преустановяването.

Амортизационните планове и увеличенията и намаленията за годишната данъчна декларация, свързани с амортизации на основание чл.54 ЗКПО, ще имат следния вид:

 

Счетоводни амортизации

Амортизируема стойност

Амортизация от предходни години

Амортизация за годината (сума за увеличение в ГДД)

Амортизация към края на текущата година

Балансова стойност към 31.12.

САП 2015

 

 

 

 

 

А1

800

-

120

120

680

А2

1,200

-

180

180

1,020

Общо

2,000

-

300

300

1,700

САП 2016

 

 

 

 

 

А1

800

120

120

240

560

А2

1,200

180

180

360

840

Общо

2,000

300

300

600

1,400

 

Данъчни амортизации

Амортизируема стойност

Амортизация от предходни години

Начислена амортизация за годината

Корекция на начислените амортизации

Амортизация за годината (сума за намаление в ГДД)

Амортизация към края на текущата година

Корекция на данъчната стойност

Данъчна стойност към 31.12.

ДАП 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

А1

800

-

120

-

120

120

-

680

А2

1,200

-

180

-

180

180

-

1,020

Общо

2,000

-

300

-

300

300

-

1,700

ДАП 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

А1

800

120

120

-

120

240

-

560

А2

1,200

180

90

(180)

(90)

90

180

1,110

Общо

2,000

300

210

(180)

30

330

180

1,670

 

Годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО:

Година

Увеличения

Сума

Намаления

Сума

2015

Годишни счетоводни амортизации чл.54, ал.2

300

Годишни данъчни амортизации чл.54, ал.1

300

2016

Годишни счетоводни амортизации чл.54, ал.2

300

Годишни данъчни амортизации чл.54, ал.1

30

 

Отписването на активи от счетоводния амортизационен план не винаги е основание за тяхното отписване и от данъчния амортизационен план (чл.60, ал.3 ЗКПО). Такива са случаите на:

  • Отписване на напълно амортизирани за счетоводни цели активи;

  • Отписване на активи в резултат на увеличение в стойностния праг на същественост.

(Следва продължение)

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар