Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част втора: ползван дан. кредит за налични активи; липси и брак; разходи, представляващи доходи на физ. лица

автор: Мария Янчева

Настоящото изложение няма за цел да изброява всички увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат, които се изискват от ЗКПО при попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.92. Целта е да припомни някои особености на най-често срещаните основания за преобразуване, които възникват при почти всяко предприятие, включително и най- малките.

Ползван данъчен кредит за налични активи при регистрация по ЗДДС

Когато предприятията придобият амортизируеми активи преди да са регистрирани по ЗДДС и включат данъка в амортизируемата им стойност, при последваща регистрация и ползван данъчен кредит за наличните активи, ЗКПО предвижда два варианта (чл.47 ЗКПО):

В случай, че ползваният данъчен кредит е отчетен като приход, не следва да се преобразува счетоводния финансов резултат.

В случай, че ползваният данъчен кредит е отчетен в намаление на отчетната стойност на активите, то тогава със същата сума се увеличава счетоводния финансов резултат. Увеличението се компенсира от факта, че данъчният амортизационен план не се променя и при двете хипотези - стойностите на данъчните амортизируеми активи се запазват при регистрация по ЗДДС (чл.61, т.4 ЗКПО).

При активите, които не са амортизируеми, правилото по отношение на ползвания данъчен кредит е същото – когато не е отчетен приход, а се намали отчетната стойност на актива, счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на ползвания данък.

Разликата между двете хипотези е свързана с периода на обратно проявление на данъчната разлика – при амортизируемите активи това става чрез признатите данъчни амортизации и се реализира в продължение на няколко години, а при останалите активи счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на данъка, в годината, в която съответните активи бъдат отписани (чл.47, ал.4 ЗКПО).

 

Липси и брак на активи

Разходите от липси на активи (дълготрайни и краткотрайни) не са признати за данъчни цели, освен ако не произтичат от непреодолима сила (чл.28, ал.1 ЗКПО).

Разходите от липси и брак на материални запаси (суровини и материали, стоки, незавършено производство, продукция) също не са признати за данъчни цели, освен в изчерпателно изброени хипотези, като освен наличие на непреодолима сила, това са още (чл.28, ал.3 ЗКПО):

  • Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

  • Изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

  • Липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.

Затруднения в практиката могат да възникнат при спазване на общия принцип в ЗКПО за документална обоснованост на разходите. Няма нормативно определена документация, която трябва да се изготви, но при всички случаи вътрешнофирмените документи удостоверяващи липси или брак трябва да съдържат реквизитите по чл. 6, ал.3 от Закона за счетоводството.

В зависимост от конкретната хипотеза на липса или брак, предприятията следва да могат да докажат настъпилите обстоятелства по подходящ начин и когато това е възможно тези обстоятелства следва да бъдат удостоверени от независимо трето лице/ институция (например случаите на непреодолима сила).


Разходи, представляващи доходи на физически лица

Разходите, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане (чл.42 ЗКПО).

Правилото не е приложимо за основно трудово възнаграждение; допълнително трудово възнаграждение и обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт; доходи на еднолични търговци. Разпоредбата обхваща всякакъв друг вид доходи, например възнаграждения по граждански договори и наеми, както и възнаграждения по договори за управление и контрол и за положен личен труд от съдружник, тъй като те са приравнени на трудови правоотношения само за целите на ЗДДФЛ. Тези разходи не се регулират за данъчни цели, когато представляват доходи на чуждестранни физически лица. Обратното проявление на временната разлика се реализира през годината, през която доходът е изплатен.

Разходите за задължителни осигурителни вноски също не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато са свързани с доходи на местни физически лица, които не са признати за данъчни цели, ако не са платени към 31 декември на текущата година. С оглед условието на чл.42, ал.5 ЗКПО, финансовият резултат не следва да се увеличава с разходите за осигуровки, които са свързани с изплатени доходи и съответно признати за данъчни цели, макар самите осигурителни вноски да не са платени. Обратното проявление на данъчната временна разлика по повод разходи за осигуровки се извършва в годината на тяхното плащане и вече не е обвързана с момента на признаване за данъчни цели на разходите за самите доходи на физическите лица (чл.42, ал.6 ЗКПО).

Не се извършва данъчно преобразуване по чл.42 ЗКПО, когато отчетените разходи за доходи на местни физически лица и за осигуровки са капитализирани като част от стойността на данъчен амортизируем актив (чл.42, ал.9 ЗКПО).

Пример: Предприятие е начислило следните разходи за възнагражения и осигуровки на местни физически лица през 2014г.:

Договор за управление и контрол (ДУК) – 1,000; осигуровки – 200

Граждански договор (ГД) – 800; осигуровки – 150

Възнаграждението по ДУК е изплатено изцяло през 2014г., а осигуровките, свързани с него не са платени. Възнаграждението по ГД е изплатено през 2015г., а осигуровките, съврзани с него през 2016г.

Годишна данъчна декларация по чл.92 ЗКПО:

Година

Увеличения

Сума

Намаления

Сума

2014

Възнаграждение по ГД на основание чл.42, ал.1 и осигуровки по ГД на основание чл.42, ал.5 (въпреки че осигуровките по ДУК също не са платени, те не са свързани с непризнати за данъчни цели доходи по ал.1)

950

 

-

2015

 

-

Изплатено възнаграждение по ГД на основание чл.42, ал.3

800

2016

 

-

Изплатени осигуровки по ГД на основание чл.42, ал.6

150

 

(Следва продължение)

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар