В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. 

 

1. При използване на СУПТО- данъчни облекчения

Едно от направените предложения в него, преди да бъде представени за обществено обсъждане, беше  разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите,  да бъдат отменени. Но след общественото му обсъждане, в чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обект може да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства за такъв софтуер:
1. наименованието и версията на произвеждания/ разпространявания от него софтуер;
2. че софтуерът по т.1 отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
3. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.“

2. Алинея 18 се изменя така:
„(18) Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/вносителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. 4.“

3. Създава се нова ал. 19:
„19. Алинея 18 не се прилага за лица, ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет.“
4. Досегашната ал. 19 става ал. 20.

В чл. 92, ал. 3 се създава т. 5:

(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

„5. за управление на продажбите лицето е избрало да ползва в търговски обект софтуер за управление на продажбите в търговски обект.“
 

Създава се чл. 186а:

„Чл. 186а. Независимо от предвидената глоба или имуществена санкция, чл. 186 не се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което за първи път не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба, при условие че за управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
 

В чл. 55 от ЗКПО се създава ал. 7:

„(7) За следните активи от категория IV годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 100 на сто:
1. софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност;
2. компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност.“

 

2. Изместване на датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци 

Във връзка с предложение на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия в хода на съгласуване на проекта за изменение и допълнение на закона, се предлага изместване на датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни.

Целта на предложението е оптимизация на изготвянето на годишните данъчни декларации по реда на чл. 92 от ЗКПО на търговските дружества и подобряване на процеса на годишно счетоводно приключване.

Във връзка с тези промени е предложена и промяна, свързана с началния срок за подаване и плащане на годишните данъци - от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като целта е да се осигури постигане на систематичност и предвидима последователност при изпълнение на задълженията за деклариране и подаване на информация в Националната агенция за приходите.

Вследствие на промяната на срока се налага и синхронизиране на свързаните разпоредби в закона, като навсякъде показателят нетни приходи от продажби за предходната година се заменя с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година, и се предлага данъчно задължените лица да декларират авансовите вноски с отделна данъчна декларация по образец.

Вследствие на изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък и свързаните с това промени в авансовото облагане се предлага краен срок за деклариране на промени в авансовото облагане до 15 ноември.

Предлага се авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие да се внасят до 1 декември, като по този начин се осигурява по-голяма предвидимост на данъчните приходи в бюджета, съответно ще се осигури възможност на разпоредителите с бюджет да извършат присъщите си разходи в подходящ срок, както и ще се избегне концентрацията на значителни данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината и свързания с това кратък срок за уреждане на бюджетните взаимоотношения.

Във връзка с тези промени се предлага изменение в допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20 на сто на 25 на сто, което цели компенсиране на възможностите за неточно планиране от данъчно задължените лица на прогнозната печалба, влияеща върху размера на авансовите вноски към края на данъчната година.
 

-------------

Чл. 186. (в момента) Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което:
1. не спази реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;
б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
в) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;
д) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;
2. използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология;
3. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) като е задължено, не използва фискално устройство или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка;
4. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) използва електронни системи с фискална памет, които:
а) не са от одобрен тип;
б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;
в) имат нарушени или липсващи пломби;
г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V - автомобили;
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Категория активи Годишна данъчна
  амортизационна
  норма (%)
Категория I 4
Категория II 30
Категория III 10
Категория IV 50
Категория V 25
Категория VI 100/години на правното
  ограничение
  Годишната норма не
  може да превишава
  33 1/3
Категория VII 15

(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Точка 1 на ал. 3 не се прилага, когато активите по ал. 3 са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава пета, раздел II от отменения Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.).


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар