В днешния ДВ - Постановление за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В днешня ДВ бр. 55 / 23.6.2020 г. е обнародвано Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

в чл. 42 се създава ал. 4:
„(4) Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.“

На основния въпрос - има ли някаква принципна промяна - отговорът е НЯМА. 

 

Каква всъщност е причината за това допълнение:

* "Начинът за изчисляване на броя дни платен годишен отпуск, на които има право работникът или служителят при прекратяване на трудовото правоотношение, беше нормативно установен в чл. 42, ал. 1 на НРВПО, но с Решение № 2620 от 19 февруари 2020 г. Върховният административен съд на Република България (ВАС) отмени разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от НРВПО поради липсата на доказателства за проведени обществени консултации при приемането й с измененията и допълненията на нормативния акт, приети с Постановление на Министерски съвет № 56 от 10.03.2011 г., обнародвано в ДВ, бр. 21 от 2011, в сила от 15.03.2011 г. Отмяната на разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от НРВПО води до неяснота в начина за определяне на броя дни платен годишен отпуск, на които има право работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, което от своя страна затруднява изчисляването на дължимото обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

Съобразявайки се с общия принцип за определяне на полагащия се размер на платения годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се предлага създаване на ал. 4 в чл. 42 на НРВПО, с която се определя, че броят дни неползван платен годишен отпуск, който подлежи на обезщетяване, се определят пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
Размерът на платения годишен отпуск за работниците и служителите, които работят през част от законоустановеното работно време (непълно работно време) и към момента се определя съгласно този принцип на изчисляване - пропорционално на времето, признато за трудов стаж (чл. 23, ал. 2 от НРВПО). В този смисъл е и разпоредбата на чл. 22, ал. 1, изр. посл. от НРВПО, която предвижда, че след придобиване на изискуемия 8-месечен трудов стаж за пораждане правото на ползване на отпуск, размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в предприятието.

Липсата на изрична нормативна уредба по отношение на начина за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение, е предпоставка за възникване на множество трудови спорове. Основният спор между страните по трудовото правоотношение във връзка с това обезщетение е свързан с това, дали следва да се изплати обезщетение за неизползван отпуск за цялата календарна година, съобразно договорената му продължителност в трудовия договор, или само за времето, което е признато за трудов стаж.
Неизплащането на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от страна на работодателя е едно от често срещаните нарушения по време на извършване на проверки от страна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като за 2018 и 2019 г. общо са констатирани 3273 броя такива нарушения." 

* Проект на доклад към проекта на постановлението

 

Влез в ZnamKak.com и прочети  Най-важното за обезщетението по чл. 224 от КТ

За да знаеш повече! И да ти е лесно !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Неразбрала 2020-06-29 11:50:16

    А за новосъздадената ал.4 в чл.42 от НРВПО има ли достатъчно обществени консултации??

Напиши коментар