Върху разходите за транспорт или наем по месторабота на учителите не се внасят осигурителни вноски

От 01.10.2018 влиза в сила промяната в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, която се отнася пътуващите учители.

Тя беше обнародвана в ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г. и касае чл. 1 ал. 8: 
 

Чл. 1 ал. 8 Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

19. (нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) стойността на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Основната цел на промяната е свързана със създаване на условия за повишаване привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите, включително и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти.

Посочените възстановени разходи не бяха изрично уредени в изключенията, предвидени в чл. 1, ал. 8 от наредбата, което беше предпоставка за различно тълкуване относно изчисляването и внасянето на осигурителни вноски върху тях.

В чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота.

Размерът, условията и редът за възстановяване на тези разходи се определят с Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на финансите. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в малко населено място извън местоживеенето си.

Съгл. чл. 2 (2) от тази наредба

Малки населени места са населените места с население до 30 000 жители.

 

Илюстрация: Designed by Freepik
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар