Въпроси, свързани с прилагане на компенсацията от 0.25 лв. за гориво

В страницата на НАП, в системата Въпроси и отговори, са публикувани писма, които касаят прилагането на компенсацията от 0.25 лв. за гориво:

  • относно признаването на операторски грешки при въвеждането
  • относно отразяването на издадените разширени фискални бонове в дневниците по ДДС

 

Изх. № М-15-00-17/02. 08. 2022 год.

ОТНОСНО: въпроси, свързани с прилагане на компенсацията от 0.25 лв. за литър/килограм за всеки вид заредено гориво с най-ниска продажна цена в конкретен обект

  В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено с вх. №М-15-00-17/20.07.2022 г., в което сте поставили въпроси във връзка с възникнали технически и практически въпроси, свързани с прилагане на компенсацията от 0.25 лв. за литър/килограм за всеки вид заредено гориво с най-ниска продажна цена в конкретен обект.

Твърдите, че поради кратките срокове за въвеждане на мярката голяма част от обектите не са имали достатъчно време и възможност за промяна на начина на работа, както и за обучение на персонала, при отчитане на отстъпката от 0.25 лв. за литър/килограм заредено гориво. Това, според Вас, е довело до серия от операторски грешки, които могат да възпрепятстват възстановяването на направените разходи по предоставянето на компенсацията.

Посочвате, че най-често срещаните грешки са:
- издаване на стандартен фискален бон, вместо разширен фискален бон;
- въвеждане на текст „Начислява се държавна компенсация“, вместо „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а при въвеждане на идентификационен номер на получателя вместо „0000000025“ се посочват неправилен брой нули или се въвеждат други цифри;
- издаване на разширен фискален бон с грешен или липсващ регистрационен номер на моторно превозно средство;
- издаване на разширен фискален бон без текст.

 Във връзка с гореизложеното, поставяте по същество следния въпрос:
 При допускане на кои от посочените по-горе грешки е допустимо да се претендира възстановяване на предоставените от краен разпространител компенсации?

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Считано от 9 юли 2022 г. на основание чл. 112, ал. 5, изречение първо от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ) (обн., ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ., бр. 52 от 2022 г.), крайният разпространител, който предоставя компенсацията по ал. 1, задължително издава разширен фискален бон на физическото лице за извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство (МПС). В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на получателя се посочва „0000000025“. В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации.

 Видно от цитираната разпоредба при предоставяне на компенсация, крайният разпространител задължително издава разширен фискален бон, в който вписва регистрационния номер на МПС, вместо име и адрес на получателя посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на получателя посочва „0000000025“. Посочените изисквания са с императивен характер и регламентират начина на документиране на предоставените компенсации. По този начин се удостоверява наличието на основание за предоставяне на компенсацията.

Липсата на разширен фискален бон или липсата/грешката на/в някои от регламентираните задължителни реквизити води до невъзможност за установяване на наличието на основание за предоставяне на компенсацията, съответно осъществяване на последващ контрол.
Все пак следва да се отчетат кратките срокове за въвеждане на държавната мярка за компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива и партниращата роля на крайните разпространители в мярката, поради което считам, че може да бъде допуснат толеранс по отношение на грешки при издаване на фискалните бонове при предоставяне на компенсации, които не препятстват удостоверяването по несъмнен начин на наличието на основание за предоставяне на компенсацията.

 Предвид изложеното, считам че не е допустимо да се претендира възстановяване на предоставените от краен разпространител компенсации, когато:
- компенсацията е документирана с издаване на стандартен фискален бон;
- е издаден разширен фискален бон с грешен или липсващ регистрационен номер на моторно превозно средство;
- е издаден разширен фискален бон, в който липсват данни за получател (без текст);
- за идентификационен номер на получателя вместо „0000000025“ са посочени други цифри.

По отношение на допуснати грешки при издаден разширен фискален бон, в който вместо текста „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“ е посочен текст „Начислява се държавна компенсация“, както и вместо идентификационен номер на получателя - „0000000025“ е посочен като идентификационен номер на получателя „25“, без да е допълнен от ляво с нули или е допълнен от ляво с по-малък брой нули, като например „25“ или „000025“, считам, че същите биха могли да се приемат за допустими, за да се претендира възстановяване на предоставените от краен разпространител компенсации при условие, че останалите изискуеми реквизити на разширения фискален бон се съдържат и са отразени вярно и точно.
 

3_1011/12.08.2022 г.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника за продажбите?
Посочено е, че това е огромна информация, след преминалите клиенти и издадените фактури до момента. Ежедневно издадените фактури са от 150 до 180 броя.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 58/2022 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 59/2022 г.) е изразено следното становище:

Настоящият отговор е изготвен при приемане на хипотезата, че посочените в запитването разширени фискални бонове, съдържат информацията съгласно чл. 112, ал. 5 от ЗДБРБ и не представляват фактура по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, съдържаща задължителните реквизити, посочени в чл. 114, ал. 1 от същия закон.

Съгласно § 20а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ППЗДДС (нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) отчетът за извършените продажби по чл.112, ал. 7 от ЗДБРБ до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал.20 от ЗДБРБ се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18.

Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от ЗДБРБ в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.

По силата на чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ за издадените разширени фискални бонове по ал. 5 крайният разпространител съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС с код 83. В този смисъл, за издадените от дружеството разширени фискални бонове, с които са документирани доставки на моторни горива, за които се предоставя компенсация по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, следва да се състави отделен отчет за съответния данъчен период за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС.

При отразяването на отчета за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за съответния данъчен период в колона „вид на документа“ следва да се посочи код 83.

Предвид регламентираното с § 20а, ал. 1, изречение първо от ПЗР на ППЗДДС, съставеният за съответен данъчен период отчет за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ, следва да се отрази в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18.

Издадените от ЕТ „А“ разширени фискални бонове, с които са документирани доставки на моторни горива, за които се предоставя компенсация по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, може да бъдат отразени в дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, като се попълнят колони от 1 до 8 включително (§ 20а, ал. 1, изр. второ от ПЗР на ППЗДДС). Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по § 20а, ал. 7 от ПЗР на ППЗДДС (§ 20а, ал. 1, изр. трето от ПЗР на ППЗДДС).


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар