Възстановяване на ДДС, платено в страна от ЕС

Гост автор: Йоланта Гаврилова

Българските фирми  могат да възстановяват ДДС, което са платили  в друга държава членка на ЕС. Най-често се иска връщане на данъка, платен във връзка с превоз на стоки и пътници, търговия, строителство , участия в конференции и изложения, рекламни материали и други.

Пример:

Камион на фирма А се намира в Мюнхен и трябва да натовари стока от Амщетен - Австрия за София - България. Целият пробег възлиза на около 1600 км. Превозното средство е над 12,5 т. и категотия Евро 6.

Ако приемем, че при отпътуването си от Мюнхен към Амщететен зарежда 1100 литра дизел, при цена 1,09 Евро за литър бруто, изчисленията за начислени раходи и ДДС подлежащо на възстановяване са както следва:

1100*1,09= 1199 Евро бруто

При 19% действаща ставка в Германия фирмата има право да възстанови 191,44 Евро ДДС;

До напускане на Германия камиона изминава 126 км, а начислената Тол такса възлиза на 17 Евро. Тъй като Тол таксата в Германия не подлежи на облагане с ДДС, съответно няма какво да се възстанови;

Пробегът през Австрия е приблизително 390 км. За тази отсечка, на база технически характеристики на камиона е начислена пътна такса в размер на 125,40 Евро, която съдържа 20% ДДС, или възстановими са 20,90 Евро;

При преминаването си през Унгария камионът изминава около 340 км., като за тази отсечка заплаща 94 Евро, в т. ч. 27% начислен ДДС, или възстановимата сума е в размер на 19,98 Евро.

На влизане в Румъния, където трябва да измине около 175 км, шофьорът купува еднодневна винетка на стойност приблизително 24 Евро. Румъния е една от страните, където по изключение винетката се облага с ДДС, или считано от 01.01.2017г.- 19%, или сума за възстановяване 3,83 Евро.

При преминаването на Дунав мост Калафат посока Видин заплаща такса 163 леи или 37 Евро, които също съдържат 19% ДДС, или има право да възстанови 5,91 Евро.

И така, при равни други условия фирма А за еднократен курс Германия - България има право да възстанови общо 242,06 Евро от 4 различни държави.

В случай на нощувка на шофьора, ремонт и закупуване на резервни части, начислени глоби и пр. сумата, която подлежи на възстановяване се променя.

 

Правилата:

Подробните правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност се регламентират от Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12.02.2008г. и намират отражение в Наредба Н- 9 от 16.12.2009г. на НАП, за възстановяване на данъка върху добавената стойност, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата- членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на общността. Целта на Директивата е хармонизиране на европейските законодателства на държавите- членки, относно режима за възстановяване на данък добавена стойност, от данъчно задължени лица , които не са установени на територията на страната, където данъкът е възникнал и е станал изискуем.

С влизане в сила на горепосочените актове се промени технологията по възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица:от физическо подаване на заявление за възстановяване на ДДС на хартиен носител, към електронна обработка в специално изградени WEB портали, в страната по установяване и данъчна регистрация на фирмата заявител.

Националните данъчни служби препращат по служебен път искането за възстановяване на ДДС към страната по възстановяване, но нямат отношение към последващото решение, както и към прилагането на местните правила за възстановяване на ДДС.

 

Кои лица, имат право да искат възстановяване на платен ДДС по реда на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. ?

Съгласно чл. 2, данък върху добавената стойност се възстановява на данъчно задължено лице, неустановено в страната, което отговаря на следните условия:

1. за периода на възстановяване не е имало седалище, адрес на управление или постоянен обект, или при липса на такива - постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и

2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на страната с изключение на доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и

3. лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в държавата членка, в която е установено.

 

Как може да се упражни правото на приспадане на ДДС

ДДС ставките в Европа варират от 8 до 27%, и от влизането в силата на новата уредба до днес динамично се променят. Примери за това са държави като Италия, Испания, Люксембург, Гърция, Румъния, Франция, Унгария и др. ДДС е косвен данък и неговото влияние върху нивото на разходите и показателите за ликвидност може да бъде неутрализирано.

Правото за възстановяване на ДДС за платени разходи в чужбина може да се упражни лично или чрез упълномощено лице - Агент, но се регламентира и прилага от националното законодателство на държавата по възстановяване и съответните данъчни органи.

 

Искане  за възстановяване

Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява  чрез подаване на искане за възстановяване до компетентния орган по приходите на Националната агенция за приходите, посредством електронен портал, създаден в държавата членка по установяване на лицето

Разходите, за които може да се възстанови начислен ДДС в ЕС са класифицирани по кодове от 1 до 10, със съответните подкодове, но правото да бъдат възстановени зависят от основната дейност ( NACE код) на фирмата заявител и от това, доколко за посочената дейност съществува правото за възстановяване на ДДС в данъчната уредба на страната по възстановяване. Често между конкретни две или повече държави по възстановяване може да има разписано споразумение за реципрочност, и данъчното третиране, за конкретно възстановяване да попада в частен случай.

Заявленията могат да обхващат в най- общия случай тримесечен и годишен отчетен период, според сумата за възстановяване, но има и редица изключения, в зависимост от това коя е държавата по възстановяване, какво е местното законодателство и как е изграден WEB Портала, както в страната по регистрация, така и в страната по възстановяване.

 

Защо фирмите избират да използват агенти по възстановяване на ДДС?

 Сроковете за обработка, обратна информация и изплащане на подадените заявления също са унифицирани в Директива 2008/9 на Съвета, разяснени в Наредба Н- 9, за съжаление не винаги се спазват от редица държави по възстановяване.

Именно по тези причини, фирми които генерират основния си обем от разходи в страни, различни от държавата по регистрация, използват услугите на Агенти с многогодишен опит и достъп до мултинационална информационна база, като напр. превоз на стоки и пътници, търговия, строителство и др., което има гарантира в максимална степен възвръщането на заплатения в чужбина данък.

Отговорът на редица въпроси, като например: Начислява ли се и респективно възстановява ли се ДДС при заплащане на ремонти, резервни части и др. консумативи не могат да бъдат отговорени еднозначно, по причина, че често намират различна, а понякога противоположна интерпретация, в зависимост от това коя е държавата по възстановяване и каква е основната дейност на заявителя. Не рядко има случаи на погрешно издадени фактури, с неправомерно начислен ДДС. Също така прави впечатление, че при изискана допълнителна информация, от страна на органа по възстановяване има значение как тя ще бъде предоставена. Понякога е необходимо тя да се предостави по имейл, в други случаи на хартиен носител, а в трети дори да се качи в WEB портала на държавата по възстановяване, на точно определено място и в точно в определен срок, обем и резолюция.

Не на последно място специализираните агенти по възстановяване на ДДС предлагат, при определени условия авансово възстановяване на ДДС. Така фирмите си възвръщат предварително, начисления ДДС, без да се налага сами да извършват административни процедури по връщането на данъка, срещу съответен хонорар.

-------------------------------

Йоланта Гаврилова е Прокурист в УТА БГ ЕООД, генерален представител на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, Учредена 1963 в Германия и NIKOSAX A/S- Агент по възстановяване на ДДС, учредена 1969 в Падборг, Дания

0887 332 577,056 87 70 71,yolanta.gavrilova@uta.bg

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар