Възнаграждението за нощен труд най-малко 1.07 лев на час от началото на април 2022 г.

С промяната на минималната работна заплата от началото на април, се промени и допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд.

Съгласно променения механизъм от началото на 2021 в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвърза с минималната работна заплата и стана 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
 

От началото на април минималната работна заплата стана 710 лв.
Съответно 0.15% от 710 са 1.065 лв.

 

Целта на направената промяна беше по този начин размерът на добавката да се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и да гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар