Въвеждането на дружествата с променлив капитал се отлага за 2025 г.

 

В ДВ брой: 57, от дата 5.7.2024 г е публикувана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

С направените промени въвеждането на дружествата с променлив капитал се отлага за 2025 г. 

Причината за тази промяна е необходимостта от допълнително време за осигуряване на техническа обезпеченост за прилагане на новата уредба.

 

§ 1. В § 46, ал. 2 от заключителната разпоредба думите „30 юни 2024 г.“ се заменят с „31 март 2025 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 30 юни 2024 г.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар