Внесени са предложения за промени в Кодекса на труда и КСО във връзка с извънредното положение

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и ил. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е внесен ПРОЕКТ на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение за обявяване на извънредно положение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Този закон урежда извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.

.......

§ 4. В Кодекса на труда се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 120б:
„Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение
Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние.
(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.“

2. Създава се чл. 120в:
„Преустановяване на работата поради обявено извънредно положение
Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до прекратяване на извънредното положение.

(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за целия период на извънредното положение.“

3. В чл. 138a се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“
6) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и по ал.
2“.
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Създава се чл. 173a:

„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение
Чл. 173a. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповѐд на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил осем месеца трудов стаж. Ако работникът или служителят е използвал пълния размер на платения си годишен отпуск, работодателят предоставя ползване на неплатен отпуск.

(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:
1. бременна работничка или служителка както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12- годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2
(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.“

5. Създава се чл. 218a:
„Обезщетение при преустановяване на работа поради обявено извънредно положение

Чл. 218a. За времето на преустановяване на работа на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган поради обявено извънредно положение, работникът или служителят има право на обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Обезщетението се изплаща от работодателя, при когото работникът или служителят работи.“

6. Създава се чл. 267a:
„Трудово възнаграждение при преустановяване на работа поради обявено извънредно положение
Чл. 267a. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в, ал. 1 работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.“

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване 

1. Създава се чл. За:
„Изпълнение на задължения при обявено извънредно положение
Чл. За. (1) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България:
1. нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с прилагането на глави от четвърта до осма в част първа спират да текат;
2. заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор;
3. непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи на извънредното положение, не се счита за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Документите по ал. 1, т. 2, подадени от осигурените лица и пенсионерите до един месец след прекратяването на извънредното положение в съответното
териториално поделение на Националния осигурителен институт, се считат за подадени в срок.“

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22ч:
„§ 22ч. Личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление по чл. 102, ал. 3 от KCO през 2019 г. и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от KCO в периода от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

13 Коментари

 1. Avatar
  ishtar_bg 2020-08-14 13:11:52

  Редно ли е да съкратят работник, който няма други доходи, а да оставят на работа пенсионер?

 2. Avatar
  Милена Димова 2020-06-18 18:28:53

  Искам да попитам имат ли право да съкращават служители които са подали документи за пенсиониране преди да настъпи извънредно положение?

 3. Avatar
  Тодорка Йорданова 2020-05-05 10:09:08

  Съкратена съм по чл.328ал.1по време на пандемията,преди 1г.и 8м.съм получила обещетение за безработица за 19дни,289лв.наказана съм че съм си намерила бързо работа,мога ли да ползвам пълна борса а не 4м.,впредвид това че съм си загубила работата поради вируса и изв.положение.

 4. Avatar
  Камелия Доцева 2020-04-08 20:50:00

  Работя на бензиностанция. Оборота доста падна. И се започнаха интриги и търсене за начини за намаляване на персонала. Днес в почивмият ми ден, шефа ми се обади. С претекс че на колешка та ми не и излязли 10 лева. А колешката е негов човек. И че тези 10 лева. Трябва да са били в моя оборот плюс. Което е не вярно. При отчитането ми отгоре имах 2лв.и някакви стотинки. Опитах се по телефона да обясня. Но не бях изслушана. Шефа ми заяви да си подам молба за напускане. Ако не щял да ме уволни. Аз съм сигорна че просто се търси начин да бъда отстранена от работа. Какво да предприема в сегашната ситуация? Моля за съвет.

 5. Avatar
  Антония 2020-04-02 09:29:21

  Когато съм пусната в платен отпуск по време на извънредното положение как ще се запише във фиша за заплатата ми, т.е. как да се отрази чл.120в?

 6. Avatar
  Мария 2020-03-31 08:34:13

  Искам да задам един въпрос. Детето ми ходи на детска градина, която е частна, поради липса на места в друга,както и да е. Вчера полуихме мейл, в който пише,че по договор сме длъжни да платим цяла такса за месец април, при положение че децата не посещават учебното заведние. Компенсацията от 13 март до 13 април ще е 2 седмици през летният сезон ще може децата да посещават градината безплатно. Искам да знам как се действа в тази ситуация, чисто законово или длъжна ли съм да платя таксата, при положение,че страната е в такава ситуация,а и те не изпълняват договора си,тъй като децата не учат, не ядат там,не спят там и прочие. Благодаря :)

 7. Avatar
  Светослав 2020-03-31 01:29:17

  Назначен съм на работа преди месец и съм в изпитателен срок. Работодателя ми иска да подам молба за напускане. При това извънредно положение и в изпитателен срок какви са правата ми. Може ли да ме съкрати и дължи ли ми обезщетение?Благодаря предварително.

 8. Avatar
  Станка Хйдарова 2020-03-30 17:42:22

  Дъщеря ми е в болнични от 21 март до 26.04.2020.От 31.03.2020 предприятието пуска заповед за работа на 4-ри часа. Как ще се платат болничните и има ли право да а правят на 4 - ри часа по време на болнични.
  Благодаря предварително!

 9. Avatar
  Красимира 2020-03-26 14:41:41

  Работя в италианска фирма. Всички ни накараха да пуснем неплатен отпуск за месец април. Имат ли право и какво ще стане ако не съм съгласна да подпиша?

 10. Avatar
  Киро 2020-03-21 23:27:54

  Назначен съм на работа с трудов договор с изпитателен срок 6 мес. Във въпросната фирма работех 1 месец и 10 дни. Няколко дни след обявяване на извънредното положение на Р.Б. сутринта не се почуствах добре, обадих се за да предупредя че не съм добре, след няколко дни ще си отработя дните, или ще дам болничен след посещение на лекар и те потвърдиха. На следващия ден ми се обадиха за да ми съобщят, че съм освободен от работа, защото след обявяването на извънредното положение, няма достатъчно работа. По кой чл. На кодекса на труда трябва да ме освобят и мога ли да получа обещетение за освобождаване от работа при извънредно положение. Как да потърся правата си?

 11. Avatar
  вили василева 2020-03-20 08:31:50

  Майка съм на дете на 4г. Ще получа ли някакво обещетение тъй като няма кой да ми гледа детето? Или трябва да си пусна неплатена отпуска?

 12. Avatar
  Пламен стоев 2020-03-18 19:45:26

  Вера василев, как работите без трудов договор и защо сте се съгласили. Вие не се водите служител на въпросния работодател, какво обезщетение очаквате. Може да го стреснете , че ще отидете в Инспекция по труда и да си приберете по този начин някакво обезщетение

 13. Avatar
  Вера василиева 2020-03-17 15:43:26

  Искам да питам Работя от
  ,1месец без трудов договор сега в момента сме спряни от работа Имам ли право на обещетение

Напиши коментар