Влезе в сила протокол за изменение на СИДДО между България и Германия

източинк: https://nra.bg

Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че в ДВ. бр. 107 от 29.12.2023 г. е обнародван Протокол за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, който беше подписан в София на 21 юли 2022 г. и е в сила от 13 декември 2023 г. Протоколът отразява разпоредби, въведени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и е съобразен с минималните стандарти по Действия 6 и 14 от Глобалния проект за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS).

Разпоредбите на Протокола се прилагат от 1 януари 2024 г.

Протоколът въвежда няколко важни промени, сред които промяна в наименованието на Спогодбата, промяна на метода за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, консултиране между компетентните органи при започване на процедурата за взаимно споразумение в специфични случаи, както и правилото за „тест за основната цел“, насочено към предотвратяване на неправомерното използване на данъчните облекчения, предоставени от СИДДО с Германия.

Промяната на метода за избягване на двойното данъчно облагане за България - от „освобождаване с прогресия“ към „обикновен данъчен кредит“, е особено значима и ще засегне голям брой физически лица, които получават доходи от Германия, в т.ч. и доходи от трудови правоотношения. Методът на данъчния кредит предвижда платеният в чужбина данък да се приспада от дължимия данък в България и в тази връзка е необходимо лицата да предоставят документи, доказващи размера на удържания в Германия данък, при подаване на годишните си данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Германският данък ще се приспада от дължимия в България данък само когато СИДДО дава право на Германия да облага съответния доходи и определеният в чужбина данък е ефективно внесен. За тази цел всички намаления или възстановявания на данък в Германия се вземат предвид при определянето на размера на данъчния кредит в България.

Първата година, за която ще се приложи новият метод, касае доходи, реализирани през 2024 г., които следва да се декларират през 2025 г.

За ограничен кръг, доходи като доходи от пенсии и доходи от държавна служба, за които СИДДО предвижда да бъдат обложени само в Германия, ще продължи да се прилага методът „освобождаване с прогресия“.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар