Вземене от собственика, придобито съгласно договор за цесия

Юридическо лице има вземане от физическо лице. Дружество А (дружеството) закупува вземането на юридическото лице чрез цесия. Физическото лице длъжник е едноличен собственик на А.  Към момента, в резултат на това, дружеството има вземане от собственика си по тази цесия в размер на 60 хил. лв. В случай че това е ситуацията и към 30.09.2023г., сумата включва ли се в данните за деклариране по чл. 123, ал. 10 за трето тримесечие на 2023 г.?

Отговор дава писмо на НАП Изх. № М-94-Б-255/27. 09. 2023 год.
 

От изложеното във фактическата обстановка на запитването е видно, че дружеството има вземане, придобито съгласно договор за цесия, от едноличния собственик на капитала – физическо лице. В случай че към 30 септември 2023 г. вземането е в размер на 60 хил. лв., то информацията за него следва да се включи към данните от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, като се попълни приложение № 4 на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

 

По силата на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, когато в края на календарно тримесечие общата сума на наличните парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по ЗДДС, които са предприятия по Закона за счетоводството (ЗСч), декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, данни от текущата си счетоводна отчетност относно:

1. сумата на налични парични средства в касите;
2. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
3. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

Видно от текста на разпоредбата, когато към края на календарното тримесечие лицето е предприятие по смисъла на ЗСч, което е регистрирано по ЗДДС, за него ще възникне задължение за деклариране на определените в закона данни.

Данните по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС се декларират в срок до края на месеца, следващ тримесечието, към края на което са налице обстоятелствата, посочени в същата разпоредба. Изключение от това правило е регламентирано с нормата на § 30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2023 г., според която първият период, за който се декларират данни по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС е третото тримесечие на 2023 г., като в този случай срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е до 14 ноември 2023 г. Този срок обаче не е приложим за внасяне на дължимите данъци, които следва да се внесат в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ и ЗКПО, а именно – до 31 октомври 2023 г.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар