Ваучери Грабо, туристически ваучери – следва ли издаване на касов бон ?

гост-автор: Ана Петрова

На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов бон при предоставяне на ваучера от туриста на хотелиера, а друга част, че хотелиерът не следва да издава касов бон.

Интересното е, че много от счетоводителите, които смятат, че не следва издаването на касов бон, не могат да се обосноват защо. Най – вероятно някой някога им е казал, че така се прави и те са го приели и го правят по този начин. Или може би за тях т.нар. „Грабо ваучер“ е идентичен с туристическия ваучер по смисъла на Закона за туризма.
Дали обаче т. нар. „Грабо ваучер“ е туристически ваучер по смисъла на Закона за туризма?

Логично пък, тези които смятат, че при предоставяне на „Грабо ваучер“ от туриста, хотелиерът е длъжен да издаде касов бон, се позовават на нормата на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, където е дадена дефиниция на „фискален и системен бон“, а именно:

Чл. 118, ал. 3 от ЗДДС (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал. 4.

Автоматично, на база на цитирания член от закона, се прави изводът, че хотелиерът доставя услуга, по която туристът заплаща с ваучер и следователно доставчикът на услугата в лицето на хотелиера е длъжен да издаде фискална касова бележка.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ВАУЧЕР?

Туристът закупува туристически ваучер, срещу който ще получи съответните пакети хотелски услуги.
Според определението дадено в &1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма туристически ваучер е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуги.

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Закона за туризма, туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор. Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор. Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер (чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗТ).

Туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора за туристически пакет.
Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид.

За граждани на трети държави, за които се прилага визов режим от Република България, туристическият ваучер задължително се издава и на хартиен носител с подпис и печат на издателя.

Като задължителни реквизити на туристическия ваучер са посочени:

1. номер и дата на издаването на ваучера;
2. фирма на туроператора - издател на ваучера;
3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;
4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора;
5. имена на туристите;
6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
8. контрагенти по изпълнение на услугата;
9. срок и начин на плащане;
10. име и подпис на служителя и печат на издателя - не се отнася за туристическите ваучери, издадени по електронен път, като в този случай се изписва само името на служителя.

Туристическият ваучер е документ, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста, като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане, т.е. той е доказателство, че туристът е заплатил цената на услугата на туроператора за предоставения туристически пакет. Отчитането на платената в брой сума от туриста се извършва с фискално устройство на туроператора. Когато туристът плати в брой на туроператора, то последния издава фискален касов бон.

От друга страна между хотелиера и туроператора има сключен договор, в който е записано, че туроператорът се задължава да сключва договори от свое име и за своя сметка с туристически партньори за предоставяне на основни и допълнителни услуги в туристическата база на хотелиера. Туроператорът заплаща на хотелиера за всички предоставени услуги от него на база на издадена фактура от хотелиера към туроператора.

В този случай, когато туристът предостави на хотелиера ваучера за предплатени услуги, разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС не следва да се прилага, тъй като платената сума е отчетена от туроператора при плащането на услугата от туриста.

ДО ТУК ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ВАУЧЕР …
 

ИНТЕРЕСНО ДАЛИ НЯКОЙ Е ПРОЧЕЛ ДОГОВОРА, КОЙТО СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ ГРАБО МЕДИЯ АД И ХОТЕЛИЕРА

1. Това не е договор между хотелиер и туроператор, въпреки че ГРАБО МЕДИЯ АД е лицензиран туроператор.
2. Между хотелиера и ГРАБО МЕДИЯ АД е сключен договор за наем, в който е записано че ГРАБО – НАЕМОДАТЕЛ дава под наем на ХОТЕЛИЕРА – НАЕМАТЕЛ виртуално пространство за публикуване на оферти.
3. Също така в договора е регламентирано, че договорът за продажба се сключва между НАЕМАТЕЛЯ – ТЪРГОВЕЦ и КЛИЕНТА – ПОТРЕБИТЕЛ, Т.Е. ДОГОВОРЪТ ОБВЪРЗВА ТЕЗИ ДВЕ СТРАНИ. При положение, че клиентът – потребител прояви интерес и потвърди сключването на договора с хотелиера, той заплаща авансово оферираната от хотелиера цена и получава от ГРАБО – НАЕМОДАТЕЛЯ ваучер /разписка/, потвърждаващ извършеното авансово плащане или желанието на клиента – потребител да извърши такова при условията на сключения договор.
4. Съгласно клауза на същия този договор, клиентът – потребител извършва авансовото плащане, обхващащо част или цялата цена на закупуваната стока и/или услуга от ТЪРГОВЕЦА, като превежда стойността на същата по сметката на ГРАБО МЕДИЯ АД. Авансово платените суми са собственост на ТЪРГОВЕЦА – ХОТЕЛИЕР и се намират при НАЕМОДАТЕЛЯ, като обезпечение на вземането му от полагащото му се по договора възнаграждение, след като си прихване наемната цена по настоящия договор, за която издава фактура, ГРАБО превежда разликата по определен в договора ред.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Т.НАР. „ГРАБО ВАУЧЕР“, КОЙТО КЛИЕНТЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА ХОТЕЛИЕРА?!

Считано от 01.01.2019 г. са въведени нови определения в Допълнителните разпоредби на ЗДДС. По смисъла на §1, т. 88 от ДР на ЗДДС 

 "Ваучер" е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.

От цитираното определение става ясно, че основното предназначение на ваучера е поемането на задължение за приемане на заплащане или частично такова за предоставяне на стоки или услуги.

Също така, от разпоредбата е видно, че ваучер е всичко, което може да се използва като разплащателно средство, върху което е обозначено какви стоки и услуги могат да се закупят и е изписано от кои доставчици може да се извърши покупката. Не е необходимо стоките или услугите, както и доставчиците, които ще ги предоставят да са изписани върху ваучера. Достатъчно е информация за тях да се съдържа в съпътстваща документация.

Както се вижда от всичко казано до тук, Грабо ваучерът напълно отговаря на условията и може да бъде определен като ваучер по смисъла на §1, т. 88 от ДР на ЗДДС.

Като вземем под внимание даденото определение за ваучер в Допълнителните разпоредби, от една страна, а също и предвид факта, че в договора между хотелиера и ГРАБО МЕДИЯ АД е записано, че сумите са собственост на хотелиера – търговец и служат за обезпечение на вземането на Грабо от хотелиера за извършената услуга, т.е. в конкретния случай Грабо е в ролята на довереник, то постъпилите суми от клиента - потребител по сметката на ГРАБО МЕДИЯ АД не се отчитат като оборот на ГРАБО.
И при положение, че заплащането на услугата от страна на клиента – потребител се осъществява с ваучер, който представлява паричен еквивалент, а не чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, то доставчикът на услугата – хотелиерът е задължен да издаде фискална касова бележка. Касовата бележка е документ, който регистрира платената от клиента сума за доставка на услуга в търговския обект, по която се заплаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС.

Ваучерите за стоки и услуги са заместващи парите платежно средство. Следователно, при извършване на покупки на стоки и услуги от страна на притежателя на ваучер, търговецът е длъжен да издаде фискална касова бележка, т.е. в конкретния случай, при предоставяне на ваучера от клиента и ползване на услугата, задължение на хотелиера е да издаде фискална касова бележка с вид плащане „с ваучер“.

И сега за всички, които се безпокоят, че ще стане двойно облагане на прихода – един път сумите постъпват от ГРАБО по банковата сметка на хотелиера и втори път издаваме касов бон на клиента срещу предоставения ваучер ….. Няма как да се получи това при правилно организиране на счетоводната отчетност …

ГРАБО МЕДИЯ АД е обявило на сайта си, че за сумите, които превежда на хотелиера, последният не следва да издава фактура. И това е логично, тъй като техните отношения са от друго естество съгласно договора и единствената фактура, която ще бъде издадена, то това е фактурата, която Грабо Медия АД ще издаде на хотелиера за дължимия наем.

Считано от 01.01.2019 г. в ЗДДС, както знаем, са в сила нови разпоредби, които регламентират данъчното третиране на доставките, свързани с ваучери. Въведени са понятията „ваучер с конкретна цел“ и „многоцелеви ваучер“.

Според даденото определението в &1, т. 89 от ДР на ЗДДС, става ясно, че за да бъде определен един ваучер като „ваучер с конкретна цел“, то към момента на неговото издаване следва да е ясно:
1. мястото на изпълнение на доставката
2. размерът на дължимия данък
В конкретния пример към момента на издаване на „Грабо ваучера“ е известно мястото на изпълнение на доставката, както и размерът на дължимия данък, тъй като става въпрос за настаняване в хотел на територията на България. От казаното, може да се направи извода, че „Грабо ваучерът“ може да бъде определен като „ваучер с конкретна цел“.

Облагането на „ваучерите с конкретна цел“ е регламентирано с разпоредбите на чл. 131а от ЗДДС.
В конкретния случай хотелиерът е доставчик на услугата. Клиентът плаща на Грабо Медия АД. В потвърждение на извършеното плащане Грабо Медия АД издава ваучер, на който е изписано името на хотела, доставчика и условията на доставка на услугата, т.е. приложение следва да намери разпоредбата на чл. 131а, ал. 2 от ЗЗДС, т.е. ваучерът се издава от името на хотелиера от Грабо Медия АД.

Чл. 131а.(2) ЗДДС Продажбата на ваучер за конкретна цел от данъчно задължено лице, което действа от името на друго данъчно задължено лице, се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, извършена от това друго данъчно задължено лице.
 

С други думи казано, Грабо Медия АД не е доставчик на ваучера. Доставчик е хотелиерът. Негово е задължението, въз основа на справка от Грабо Медия АД, за продадените ваучери на клиенти, да начисли 9% ДДС.

Чл. 131а.(3) ЗДДС Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, не се смята за доставка.
 

По смисъла на чл. 131а, ал. 3 от ЗДДС самата доставка на услугата не се смята за доставка, не представлява данъчно събитие и няма правни последствия от гледна точка на ЗДДС, т.е. при използване на ваучер от клиента, хотелиерът няма да начислява ДДС.

 

Искаш ли да научиш повече за това, каква е разликата в понятията:

"Ваучер за конкретна цел"
"Многоцелеви ваучер

- Кога е моментът на начисляване на ДДС при всеки един от тези случаи?
- Да прочетеш примери за ваучери, които се изключват от дадените дифениции ?
- Да научиш повече за данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер ?

Влез в ZnamKak.com

 

-----------------------

Ана Петрова е Магистър по счетоводство и контрол, със 17 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания. Управител на Корект Акаунт Консулт ЕООД - компания, специализирана в областта на данъчното и счетоводното консултиране и обслужване на физически и юридически лица. За контакт: a.petrova@correctaccountbg.com, web:http://www.correctaccountbg.com


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар