ВАС отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на измененията в наредбата за касовите апарати

източник: Върховен административен съд 

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на измененията в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Жалбата беше подадена от 42 браншови организации и фирми.
Определението по административно дело №8705 от 2019 г. може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС. 

Според тричленния състав няма основания за спиране на действието на обжалваните изменения в наредбата, тъй като не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, както на база на представения доказателствен материал, така и на база елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от Министерство на финансите и визираните суми за разходи на част от молителите. 

Съдиите не са приели и аргументите за евентуална невъзможност на молителите-търговци легално да упражняват търговската си дейност и същите да претърпят санкции и принудителни административни мерки. Тези аргументи са базирани на хипотетични разсъждения, свързани с евентуално неизпълнение на законови задължения от молителите, вменени с процесната наредба, поради което са неотносими към настоящото производство, пише в определението на тричленния състав.

-----------

На страницата на Българската стопанска камара  е поместено следното съобщение:

Тричленен състав на Върховния административен съд (като първа инстанция) отхвърли искането за спиране действието на Наредба Н-18 (за касовите апарати) до произнасяне на съда по същество, внесено от 43 организации и фирми на 17 юли т.г.

Независимо от предоставените доказателства и аргументи, съдът е сметнал, че вредите, които бизнесът ще понесе, са "евентуални".

Съдът не е взел предвид, че на 1 октомври 2019 г. белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора:
да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си;
да емигрира в друга юрисдикция;
да преустанови дейността си или
да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно - да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект.

Всяка една опция по-горе води до сигурни разходи и вреди за бизнеса!
Съдът не взел предвид и:
грубите нарушения на действащото българско и европейско законодателство, които прилагането на Наредба Н-18 ще допусне или ще изисква от адресатите й да правят;
опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация.

 

Определението на съда ще бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар