България разкри приоритетите в областта на данъчната политика, планирани да се осъществят по време на българското председателството на ЕС

На 30 януари на заседание на Европeйския съюз бяха изложени приоритетите в областта на данъчното облагане, които следва да се осъществят по време на българското председателство  на ЕС

Правната сигурност, международното развитие и конкурентноспособност, дигитализацията на икономиките, цялостната данъчна тежест върху бизнеса и справедливото разпределение на данъчните приходи между различните юрисдикции ще бъдат взети под внимание и водещи приоритети по време на българското председателство.

Задължително разкриване на информация и добро управление

В краткосрочен план българското председателство ще се опита да постигне споразумение между държавите-членки на ЕС относно правилата за задължително разкриване на информация, вдъхновени от мярка 12 на проекта BEPS. (“BEPS- Base erosion and profit shifting” “Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби”). Целта е да се въведат по-ефективни пречки за посредниците – счетоводните и данъчни консултанти, които подпомагат схемите за избягване плащането на данъци и агресивното данъчно планиране.

Друг приоритет, заявен от българското председателство е необходимостта от съгласие за актуализирането на съществуващата платформа на ЕС за добро управление в областта на данъчното облагане.

 

Дигитална икономика и черен списък с данъчните убежища

В средносрочен план акцентът ще бъде върху законодателни предложениея за създаване на правила на равнище ЕС, което ще позволи облагането на печалбите, генерирани от многонационалните компании чрез дигиталната икономика.

Също така, българското председателството възнамерява да предприеме последващи действия по списъка на ЕС за некооперативни юрисдикции за данъчни цели (tax heavens). Фокусът ще бъде концентриран върху актуализирането на списъка на т.н. данъчни убежища, стриктен мониторинг изпълнението на ангажиментите на държавите и проучване на допълнителни по-координирани мерки за защита на данъчната основа.


Подчертава се необходимостта от постигане на споразумение на ЕС за установяване на минимално ниво на данъчно облагане в Директивата относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви между свързани дружества от различни държави-членки.

Председателството ще продължи работата по общата корпоративна данъчна основа (CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base) на техническо ниво, като се опитва да постигне възможно най-голям напредък, се посочва в доклада.


Акцизи и финансови услуги

Председателството възнамерява да продължи дебата относно подобряването на съществуващите регулации при облагане с акцизите, като се съсредоточи върху структурата и ставките на акцизите, прилагани за тютюневи изделия, хармонизирането на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, и подобряване на общите разпоредби за акциза.

Планирани са дискусии относно данъчно облагане на финансовите услуги с косвени данъци

ДДС

 В областта на ДДС в краткосрочен план работата ще бъде съсредоточена върху борбата с измамите с ДДС; облекчаване на административната тежест за гражданите, бизнеса и администрацията; укрепването на информационните системи, подобряването на административното сътрудничество; и въвеждане на нови бизнес модели (дигитална икономика, глобализация на търговията и т.н.).

Също така българското председателство се стреми да въведе минималната ДДС ставка от 15% в страните от ЕС.

В средносрочен план целта е въвеждане на механизмът за обратно начисляване по сектори ДДС, предложенията за опростяване на ДДС за малки и средни предприятия и предложението за ставките на ДДС в ЕС.

Българското председателството заяви, че неговият приоритет е да се постигне единен европейски обхват на ДДС по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите-членки и да се насърчи използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на ДДС, както и засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите-членки.

Заключение

Българското председателство заявява, че целта му е да насърчи инвестициите, да осигури устойчив икономически растеж и лоялна конкуренция в рамките на единния пазар чрез справедливо и ефективно данъчно облагане на корпоративните печалби, генерирани в ЕС, да предотврати агресивното данъчно планиране и да увеличи данъчната прозрачност.....

Въпрос на време да видим дали тези слова ще се сбъднат или ще останат само медиен шум.

Източник:https://mnetax.com

Илюстрация: https://eu2018bg.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар