Бонус за достигнат оборот – кредитно известие или фактура!?

гост-автор:Ана Петрова


Собственик сте на фирма, която се занимава с търговия. Между вас и ваш клиент, който също е фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, има сключен договор, по силата на който при достигането на определен оборот за шестмесечие, вие дължите 5% отстъпка върху целия оборот, реализиран през това шестмесечие.
В случая, договореният бонус представлява търговска отстъпка от цената, условието за предоставянето на която е достигането на определен оборот.

Как следва да се документира предоставената отстъпка за достигнатия оборот от вашия клиент, т. нар. „бонус оборот“?

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.
Разглежданият случай, при който отстъпката е дължима, при положение, че оборотът, реализиран от клиента, превиши определена сума за договорения шестмесечен период, попада в хипотезата на изр. 2 на чл. 26, ал .5, т.1 от ЗДДС. Договорената отстъпка е дължима след датата на данъчното събитие за всяка една от доставките, с реализирането на които е достигнат съответния оборот. В този случай, основанието за намаляване на данъчната основа на доставките, с които е достигнат оборота, възниква когато бъде реализиран този оборот, т.е. достигането на договорения оборот е основание за предоставяне на отстъпка и съответно за намаляване на данъчната основа на конкретните доставки, благодарение на които е достигнат.

Видно е, че в конкретния случай, представляваната от вас фирма, дължи намаление в данъчната основа на доставките, извършени в рамките на договорения шестмесечен период, благодарение на които е достигнат определения оборот. По силата на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС възниква основание за изменение на данъчната основа на извършените от вас доставки в посока намаление. Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа се издава кредитно известие.

т.е. В конкретния случай по силата на сключения договор между вас и вашия клиент за предоставяне на отстъпка за определен достигнат оборот за шестмесечието, за вас възниква задължение за издаване на кредитно известие с размера на предоставената отстъпка  

Освен реквизитите по чл. 114 от ЗДДС, издаденото от вас кредитно известие задължително следва да съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за неговото издаване. Като основание за издаване на кредитното известие следва да впишете „търговска отстъпка за постигнат оборот“.

 

Тъй като в рамките на шестмесечието са направени много доставки, за които има издадени фактури, възниква въпросът към коя от тях следва да бъде издадено кредитното известие ?

Отговорът на този въпрос се крие в разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС, по силата на която, когато търговската отстъпка или намалението се предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

Обобщение

Договореният бонус, условието за предоставянето, на който е реализирането на определен оборот в рамките на шестмесечието, следва да се документира с издаването на кредитно известие. Като основание за издаване на кредитното известие се вписва „търговска отстъпка за постигнат оборот“. В кредитното известие се посочват номерата на всички издадени документи, за които се отнася.

Тъй като масова практика е големите фирми да изискват от клиента, достигнал определения оборот в рамките на договорения срок, да издаде фактура за получената сума на отстъпката с основание „Бонус за постигнат оборот“, за да му бъде изплатено дължимото, следва да се има предвид, че така издадената фактура не е данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1. Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117, тъй като тя е следвало да документира извършена доставка /чл. 113, ал. 1 от ЗДДС/.

В случая, не е налице данъчно събитие по доставка на стока или услуга, или авансово плащане, свързано с него, което означава, че не е налице основание за издаване на фактура при достигане на сумата от търговската отстъпка по договора.
-----------------------------

Ана Петрова е Магистър по счетоводство и контрол, със 17 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания. Управител на Корект Акаунт Консулт ЕООД - компания, специализирана в областта на данъчното и счетоводното консултиране и обслужване на физически и юридически лица. За контакт: a.petrova@correctaccountbg.com, web:http://www.correctaccountbg.com

Илюстрация:Designed by Rawpixel.com

 

Използвани нормативи

Чл.26 (5) ЗДДС Данъчната основа не включва:
1. сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им;
2. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако получателят е данъчно задължено лице и тези материали или контейнери подлежат на връщане; ако те не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа се увеличава със стойността им в края на този срок;
3. разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стока при условията и в срока на договор за лизинг, като: разходи за имуществени застраховки, застраховки "Гражданска отговорност" и други подобни за целия или за част от срока на договора, разходи за имуществени данъци и такси, екотакси и разходи за регистрация;
4. сумите, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на доставчика; доставчикът трябва да разполага с доказателства за действителния размер на сумите и няма право на данъчен кредит по отношение на данъка, който може да е станал дължим при извършването на разходите.

Чл. 115. (1) ЗДДС При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1, а когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.
(3) При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие.
(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
2. основанието за издаване на известието.
(5) Известието се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.
(6) При прекратяване или разваляне на договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 доставчикът издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. 6, ал. 2, т. 3 и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Известието към фактура може да не съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 12, 14 и 15, освен когато се документират доставките с място на изпълнение на територията на държава членка, вътреобщностните доставки и дистанционните продажби на стоки.

Чл. 18. (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.
(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.
(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.
(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.
(5) В случаите по чл. 26, ал. 5, т. 2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

Чл. 112. (1) ЗДДС Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
(2) Данъчните документи могат да се издават ръчно или автоматизирано.
(3) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство.

Чл. 113. (1) ЗДДС  Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    радиал 2004 2020-02-11 09:25:42

    МОЛЯ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ТОЗИ БОНУС

Напиши коментар