Болнични по време на платен годишен отпуск и платен годишен отпуск по време на болнични

автор: Ваня Иванова

Нормативно основание

Чл. 175. КТ (1) Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.

Чл. 9 НМЕ (3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя. 

 

1 Случай: Лицето ползва платен годишен отпуск, но се разболява и медицинските органи издават болничен лист

Винаги, при установена временната неработоспособност, осигуреното лице получава отпуск по чл. 162, ал. 1 КТ. При вече започнало ползване на платен годишен отпуск, той се прекъсва, за да се ползва този при временна неработоспособност

Изисква ли се в този случай лицето да заяви искането за прекъсване в писмена форма или е достатъчно да се представи болничния лист пред работодателя?

В различни отговори по въпроса на страницата на МТСП се изразява становището, че 

В закона не е определена изрично форма на искането за прекъсване, но тъй като разрешаването на отпуска се извършва писмено, следва да се приеме, че и неговото прекъсване се извършва с писмена молба на лицето.

Съгласно чл. 9 от Наредбата за медицинската експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният.

Ползването на остатъка от платения годишен отпуск не става автоматично, веднага с изтичане на срока на временната неработоспособност. Отношенията между страните по трудовото правоотношение се уреждат по правилата на чл. 175, ал. 1 КТ – с постигане допълнително на съгласие. Това става с отправяне на писмено искане от работника/служителя и писмено разрешение от работодателя (по общите правила на чл. 173 КТ). Последният не е задължен да разреши остатъкът от прекъснатия платен годишен отпуск да се ползва непосредствено след изтичане на срока на отпуска при временна неработоспособност.  / Виж Решение №269/19.12.2017 по дело №5324/2016 на ВКС, ГК, IV г.о./

Ако работодателят не уважи искането или ако работникът или служителят не подаде такова искане, то той ще следва да се върне на работа след изтичането на болничните, а остатъкът може да се ползва по друго време 

 

2 Случай: Платен годишен отпуск по време на болничен

Според чл. 9 ал.3 изречение второ от Наредбата за  мед. експертиза, ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя. Работодателят следва по общия ред на чл. 173 да разреши това писмено.

В този случай работникът получава трудово възнаграждение за времето на отпуска, а не обезщетение по КСО.

В Приложение 9 следва да се попълни както точка 9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение., така и точка 12. Лицето ползва платен годишен отпуск, съгласно заповед № .......... от .........20....

Особености при попълването на т. 12

• в колона "Месец" в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на разрешения платен годишен отпуск;
• в колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода на разрешения платен годишен отпуск;
• в колони "От ден" и "До ден включително" в две позиции се попълва първият и последният календарен ден от периода на разрешения платен годишен отпуск за съответния месец;
в колона "Работни дни" в две позиции се попълва броят на работните дни, за които е разрешен платен годишен отпуск

Полето Работни дни следва да е по-малко или равно от броя календарни между дните от и до в месеца, вкл. Допустимо е да е попълнено 0, в случай, че работното време се отчита по принцип в работни дни, но в случая няма работни дни, за които на лицето да не се изплати обезщетение. Не се допуска да са попълнени едновременно и дни, и часове. Броят на работните дни не може да е > от броя на дните в т. 9 за съответния месец и година.

 

Влезте в ZnamKak.com и прочетете повече за

 • Особености при изчисляването на възнаграждението за платен годишен отпуск.
   
 • Може ли да се отложи ползването на платения годишен отпуск и кога се погасява правото на ползването му?
   
 • Каква е разликата между основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск?
   
 • Кога се ползва платеният годишен отпуск?
   
 • Как се изчислява полагаемият отпуск когато лицето придобива това право през годината?
   
 • Най-важното за обезщетението по чл. 224 от КТ.
   
 • Право на платен годишен отпуск и обезщетение по чл.224,ал.1 КТ за времето на незаконно уволнение.
   
 • Болнични по време на платен годишен отпуск и платен годишен отпуск по време на болнични.
   
 • Ползване на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ.

Регистрирайте се от Бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон  Вход.
Пробвайте безплатно 24 часа и ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!

-------------

Използвани нормативи

Чл. 175.КТ (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Извън случаите по предходната алинея отпускът на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Чл.9  НМЕ Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

(2) Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.

(3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя.

(4) Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че лицето е боледувало и е било в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да бъде извършен. В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед задължително подробно се мотивират в ЛАК и се отбелязват в графа „бележки" на болничния лист. За лица, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни. При издаване на болничния лист денят на прегледа се включва в посочените два, съответно 10 дни.

(5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист. 

 

Чл. 162.КТ (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
(2) Отпуските по предходната алинея се разрешават от здравните органи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и в размери, определени от отделен закон.

Чл. 173 КТ (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.
(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
(4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

----------------------------

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

8 Коментари

 1. Avatar
  Веселинка Митева 2020-12-02 21:16:31

  Здравейте!
  Искам да попитам, в момента съм в болнични тъй като имам неползван платен годишен отпуск имам ли право след изтичане на болничния да ползвам веднага платения си отпуск.Може ли да се слее болничен с платен годишен отпуск.
  Благодаря ви !

 2. Avatar
  Мима Младенова 2020-11-11 15:18:42

  Здравейте !
  На служител, ползвал болничен за временна нетрудоспособност, в рамките на 10 месеца от календарната година, полага ли се платен годишен отпуск от работодателя? Благодаря !

 3. Avatar
  Бисерка Найденова 2020-08-16 19:40:33

  Аз сам болничен вече 10 месеца за времена не работоспособност трудова злополука колко дни платена отпуска ми се полага и след изтичане на болничния ли трябва да се ползва?

 4. Avatar
  Мими Страхилова Цветкова 2020-08-06 08:29:19

  Бременна има 4 месеца работа и 4 месеца болничен.Колко дни платен отпуск и се полагат и работодателя има ли право да и откаже ползването им?

 5. Avatar
  В.Г. 2020-01-07 13:50:06

  Служител в платен отпуск си взима болничен за гледане на родител. При това положение отпуската прекратява ли се?

 6. Avatar
  Ваня Иванова 2019-08-21 21:41:30

  Може и веднага - с разрешение на работодателя

 7. Avatar
  Диана Будинова 2019-08-21 12:20:19

  Колко дни след ползване на болничен може да се ползва платен годишен отпуск?

 8. Avatar
  Галя Генова 2018-07-31 16:24:03

  Разбрах!

Напиши коментар