Болнични и отпуск при СИРВ

автор: Ваня Иванова

Когато работодателят установи сумирано изчисляване на работното време, най-важната процедура е съставянето на графика за работа.

Трябва да се има предвид, че

 • Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.

 • Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа (Чл. 142и 152 от КТ)

Как следва да се отразяват отсъствията през месеца?

Болнични при СИРВ - изплащат се и се смятат по часовете по графика.

чл. 34 от НПОПДОО:

Паричното обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.

Например: Лице е назначено на 8 часов работен ден и по график трябва да работи  в понеделник, сряда  и петък по 12 часа.  Излиза в болнични от понеделник до петък. Часовете по графика са 36  / 3*12/,  36 часа делено на 8 /договорена продълж. на раб. ден/= 4.5- или  5 дни временна нетрудоспособност

 • В Приложение 9  за отразяване на болничния лист, в точка 9 Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение, в колона  "Работни часове" следва да се запише 36 / броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя. Колона "Работни дни" не се попълва
 •  В Декларация 1 в клетка 16А  /Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя/  ще посочим 3 дни, а в 16.2- съответно 2 дни

/ ако лицето има право на парично обезщетение/

Тук е момента на припомним  разпоредбите на Наредба Н-8 за закръглянето на часовете:

При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16.А, за които са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число

 

Отпуски при СИРВ- смятат се и се изплащат в работни дни по календар

За разлика от болничните, за които точно  и ясно в НПОПДОО е казано, че следва да се изчисляват по дните в графика, за платения и неплатения отпуск разпоредбите са много оскъдни.

 Министерството на труда и социалната политика  изразява становище /многократно / относно ползването на платен годишен отпуск от работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар. В този смисъл са писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика.
Дните на ползвания платен годишен отпуск от работника или служителя също се броят като работни дни за съответния период.

Тук се изхожда от позицията, че платения отпуск се планира предварително и следователно, графикът трябва да бъде нагласен, спрямо планирания платен годишен отпуск.

От Въпроси и отговори на страницата на министерството на труда и соц. политика

Въпрос:

В отговорите си за ползване на отпуск при СИРВ, посочвате, че те са в работни дни, "определени като такива по календар" Откъде следва, че работните дни са по календар (т.е. 8 часов работен ден, понеделник-петък), а не работните дни по график (например събота и неделя, по 10 часа, както е графика)? Моля конкретно.

Отговор:

2016-05-31 16:49:23 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" 

В Кодекса на труда (КТ) изрично е регламентирано, че платеният годишен отпуск – основен и допълнителен, се ползва в работни дни (чл. 155 и чл. 156). От въпроса Ви е видно, че става дума за работа по график при сумирано изчисляване на работното време. Този факт обаче не променя начина на ползване на платения годишен отпуск. След като законоустановеният размер на отпуска е в работни дни, определени като такива по календар, то и ползването му се осъществява по този ред - по календар, а не съобразно работата по графика. Ползването на платения годишен отпуск в работни дни, определени като такива по календар, е свързано и с особеностите на сумираното изчисляване на работното време, въведено от работодателя съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ, при което нормата за продължителност на работното време се определя в зависимост от броя на работните дни по календар за съответния период, за който е въведено сумираното изчисляване. В запитването сочите, че работникът иска да ползва отпуск за дните събота и неделя, които са работни по график. Поради изложените по-горе съображения при сумирано изчисляване на работното време платените годишни отпуски се ползват в работните дни по календар, т. е. не е възможно работникът да бъде в платен годишен отпуск през почивните дни събота и неделя, които по закон са неработни. Ето защо, ако работникът желае да отсъства в ден, който е почивен, работодателят следва да осигури друг работник или служител, който да изпълнява работата, и да преработи графика - от една страна, а от друга – промяната на графика да бъде направена по начин, така че действително отработените от работника дни да не бъдат по-малко от нормата за продължителност на работното време, изчислена за периода, за който е въведено сумираното изчисляване на работното време. СН/. 

Определяне нормата на отработените часове за месеца:

При определяне на нормата работно време не се включват дните, през които е ползван платен годишен отпуск, болнични или друг вид отпуск. За всеки работник или служител в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд, като тези преизчисления/превръщания се правят за целите на заплащането на труда).

Ако нормата работно време за периода е надвишена, получените в повече часове се заплащат с увеличението, предвидено в чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ – не по-малко от 50 на сто.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

17 Коментари

 1. Avatar
  Мето 2022-09-28 14:51:28

  Здравейте, ако свободни дни за изчистване на извънредни часове се припокриват с дни на болничен при СИРВ, планирания график е пуснат два дни преди болничния, остават ли неплатени извънредните часове, нулеви часове по график - нито платени часове, нито плащане от НОИ?

 2. Avatar
  Калин 2022-06-20 12:24:50

  Здравейте! искам да попитам, как се изчислява болничен при вече планиран график при който имаш удобрена отпуска и след това бъде заместена от болничен. На каква база се изчисляват часовете?

 3. Avatar
  Анелия Димитрова 2022-06-16 14:12:05

  Здравейте,за сумарно работно време трябва ли да има издадена заповед за такова,след като сме назначени на 8 часов работен ден по договор.И колко време в годината най- много може да те водят на сумарно работно време.За изплащането на болничен,от фирмата трябва да се изплащат първите 3 дни от работодател.Аз съм болничен 11 дни от които работодателят ми вместо 3 дни по 8 часа, ми изплати -70% от надницата ми ,която е на 12 часа,което си е доста по малко.Правилно ли е изплатен?

 4. Avatar
  Надя Христова 2022-05-28 16:17:05

  Как се попълва работния ГРАФИК когато лицето е в болнични и се пада официален празник но фирмата работи.

 5. Avatar
  Надя Христова 2022-05-28 16:09:50

  АКО РАБОТИ ЧОВЕК В ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ПО ГРАФИК А ИЗЛИЗА БОЛНИЧНИ И СЕ ПАДА ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК КАК СЕ ОТБЕЛЯЗВА В РАБОТНИЯ ГРАФИК КАТО МАГАЗИНА РАБОТИ ПРЗ ВСИЧКИТЕ ДНИ.

 6. Avatar
  Mariq 2022-03-02 11:07:53

  Здравейте,
  Може ли след болничен да бъдат изчислени часове, който трябва да се обработват или да те принудят да използваш платен отпуск за тези часове.
  Имаме ли право да откажем.
  Благодаря предварително

 7. Avatar
  Ваня Спасова 2022-01-06 14:19:38

  При сумирано работно време при условие че имам 176ч.а за месеца са 160ч.,кога мога да си ги ползвам?

 8. Avatar
  Десислава Гаджева 2021-10-16 18:41:42

  Здарвейте! Аз см на сумарно работно време и разбрах как се смятат болничните,но как се смята заплатата за останалия период в който сме на работа?

 9. Avatar
  Пламен. Петков 2021-06-08 07:52:43

  Искам да попитам по кодекс при СИРВ дали е заложено при използване на платен годишен отпуск да бъде съчетан с почивните дни по график т.е. пускаш си 5 дни, а използваш 7 използваш два дни от почивката си по график ?

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-12 15:13:46

  Уверете се, че това е наистина извънреден труд. Щом като имате такъв, то той се заплаща и не се компенсира с болничния.

 11. Avatar
  Мая Димитрова 2018-03-12 12:58:14

  Здравейте,
  Искам да попитам следната ситуация:
  Ако за месец януари имам ползвани 3 дни болничен и извънреден труд от 24 часа през събота-почивен ден извънредните часове трябва ли да ми се платят или препокриват болничния?

 12. Avatar
  accountingnews.bg 2017-05-19 18:49:03

  Логиката би трябвало да е следната: Норма за месеца 168 часа. По график 15 дневни и 2 нощни смени. От тях 10 дневни смени в болнични. Ако продължителността на дневната смяна е 8 часа, 10 х 8 =80 часа в болнични. Тези часове се вадят от месечната норма, или нормата за лицето става 88 часа /168-80/. 88 се сравнява с реално отработените часове- във Вашия случай 86 часа. / Не пишете каква е часовата продължителност на смяната, но мисля, че от примера стана ясно

 13. Avatar
  Мария Йовкова 2017-05-18 16:21:24

  Здравейте, много полезна статия.
  Искам да си изясня, когато се смята нормата отработени часове за периода на сумирането и дали ще има налице извънреден труд, дали дните в които лицето е било в някакъв отпуск влизат в изчислението?
  Например: Лице реално е изработило по график 5 дневни и 2 нощни смени, през останалото време от графика 10 дневни смени е било в болнични и ако месеца е с норма 168 часа, реално изработени часове от смените след превръщане на нощните часове в дневни са 86.29 часа. Тези 10 дневни смени, които е в болнични трябва ли да се прибавят към изработените 86.29 часа, за да се види налице ли е извънреден труд?

 14. Avatar
  Велислав Панчев 2017-03-10 13:58:38

  Страхотна статия!

 15. Avatar
  accountingnews.bg 2017-02-05 16:13:15

  Здравейте Г-н Хаджиовлу , щом като Ви ‘’ зануляват “ часовете на 6 месеца /юни и декември/, това означава, че работите на СИРВ за период от 6 месеца. Вие нямате 71 часа извънреден труд- гледа се нормата за целия период на СИРВ и се сравнява с действително отработените часове по график. Ако при първоначалното създаване на графика е било съобразено Вие да работите по-малко дни, с цел да не се допусне извънреден труд за целия период на СИРВ /\\\"Дали са ми почивки през месеца\\\"/ , ще получите и по-малко болнични, защото болничните се изплащат за часовете по график.

 16. Avatar
  Севгин Хаджиовлу 2017-01-30 14:15:52

  Болнични при СИРВ - изплащат се и се смятат по часовете по графика. Работя на 12 ч. смени дневни и нощтни . Като ни зануляват часовете месец юни и месец декември . За месец декември 2016 год. нормата е 168 часа аз имам 3 нощтни и 1 дневна смяна . Като нощтните ни се броят и пишат по 10 часа , значи общо 42 часа . От минал месец ноември имам 71 + часа . От 12 декември съм в болнични общо 22 дена до 2 януари . Във фиша са ми отбелязали 10 дена болнични и 11 дена работни x 8 часа . което общо е равно на нормата 168 часа за декември . Та от цялата работа изобщо дали това е вярно ? Дали са ми почивки през месеца и от там се оправдават че болничните съвпадат с тях и зарад това не са се считали дали е така ? Според мен трябва да имам и извънреден труд за месеца. 42 ч . + 71 ч. = 113 часа тези са заработени . 14 дена болнични x 8 часа = 112 часа или общо 225 часа - 168 = 57 часа ? не ми се признават дали е така ? Благодаря ако ще имам отговори !

 17. Avatar
  Силвия Тодорова 2017-01-28 17:04:18

  А какво следва да се направи ,при положение,че след 10 -дневен болнични работодателя те \\\" помоли\\\" да си пуснеш 3 дни неплатен отпуск,защото не си си направил часовете за месеца,който вече е в последните си дни и нямаш време да им върнеш часове,под формата на извънреден труд? Няма такава държава!!!

Напиши коментар